دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 15، فروردین 1401 
4. ارایه مدل نوآوری حاکمیتی در انجام وظایف کلان دفاعی-سیاسی دولت

10.22034/qjimdo.2021.248135.1359

محمدرضا سالاری؛ فرج اله رهنورد؛ ناصر حمیدی؛ غلامرضا معمارزاده طهران