ارائه مدل شبکه نوآوری با رویکرد داده بنیاد در استارت‌آپ‌های حوزه اینترنت اشیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کارآفرینی دانشگدگان فارابی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران. ‏

2 دانشیار گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. ‏

3 استادیار گروه کسب و کار و بازرگانی، دانشگدگان فارابی، دنشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران‏

10.22034/qjimdo.2022.314963.1462

چکیده

زمینه و هدف: امروزه نوآوری در اقتصاد کشورها یک مزیت رقابتی شناخته می‌شود. در محیط پویای امروز توسعه و بقای کسب‌و‌کار‌ها مستلزم اتخاذ راهبردها و توجه به علوم بین‌رشته‌ای برای دستیابی به درکی عمیق از تعاملات بین آن‌ها است. از این رو مفاهیم حوزه شبکه نوآوری به منظور تأکید بر اهمیت همکاری‌های بین سازمانی ظهور یافت. بر این اساس این پژوهش به طراحی مدل شبکه نوآوری استارت‌آپ (حوزه اینترنت اشیا ) می‌پردازد.
روش‌شناسی: این مطالعه از نگاه هدف کاربردی، از نظر روش کیفی و از لحاظ جمع‌آوری داده‌ها توصیفی است. پژوهش حاضر‌ با استفاده از روش نظریة بنیادی بر استخراج مدل شبکه نوآوری در استارت‌آپ متمرکز شده است. جامعه آماری پژوهش اعضای استارت‌آپ حوزه اینترنت اشیا بود که 15 نفر از مدیران استارت‌آپ با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند و با رعایت اصل اشباع نظری به عنوان نمونه وارد فرایند مصاحبه شدند. نتایج مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختاریافته با استفاده از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: شبکه نوآوری شامل پنج مقوله شرایط علّی، استراتژی، شرایط مداخله‌ای، شرایط زمینه‌ای و پیامدها است.
نتیجه‌گیری: از این مدل می‌توان در راستای برطرف نمودن چالش‌ مدیران استارت‌آپ در نبدیل ایده‌های کارآفرینانه به محصولات نوآور همراه با مزیت رقابتی و توسعه اقتصادی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 22 آبان 1400
  • تاریخ بازنگری: 22 دی 1400
  • تاریخ پذیرش: 10 بهمن 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 23 بهمن 1400