ارائه مدل شبکه نوآوری با رویکرد داده بنیاد در استارت‌آپ‌های حوزه اینترنت اشیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کارآفرینی دانشگدگان فارابی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران. ‏

2 دانشیار گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. ‏

3 استادیار گروه کسب و کار و بازرگانی، دانشگدگان فارابی، دنشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران‏

10.22034/qjimdo.2022.314963.1462

چکیده

زمینه و هدف: امروزه نوآوری به عنوان نوعی مزیت رقابتی در اقتصاد کشورها شناخته می­شود. در محیط پویای امروز، توسعه و بقای کسب­و­کار­ها مستلزم اتخاذ راهبردها و توجه به علوم بین­رشته­ای برای دستیابی به درکی عمیق از تعاملات بین آن­ها است. از این رو، مفاهیم شبکه نوآوری به منظور تأکید بر اهمیت همکاری­های بین سازمانی ظهور یافته است. بر این اساس، در این پژوهش به طراحی مدل شبکه نوآوری استارت­آپ (حوزه اینترنت اشیا) پرداخته می شود.
روش‌شناسی: این مطالعه از نگاه هدف، کاربردی، از نظر روش، پژوهشی کیفی و از لحاظ جمع­آوری داده­ها، مطالعه‌ای توصیفی است. پژوهش حاضر‌ با استفاده از روش نظریة‌پردازی داده‌بنیاد بر استخراج مدل شبکه نوآوری در استارت­آپ‌ها متمرکز شده است. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای استارت­آپ‌های حوزه اینترنت اشیا بود و طی آن 15 نفر از مدیران استارت­آپ به روش نمونه­گیری هدفمند و با رعایت اصل اشباع نظری به عنوان نمونه وارد فرایند مصاحبه شدند. نتایج مصاحبه­های عمیق نیمه­ساختاریافته طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند.
یافته‌ها: شبکه نوآوری شامل پنج مقوله شرایط علّی (عوامل محیطی، نوآوری باز، ویژگی­های منابع انسانی)، استراتژی (سیاست نوآوری، بازسازی مستمر) ، شرایط مداخله­ای (کنشگران، تسهیلگران)، شرایط زمینه­ای (سبک، مباحث مرتبط با اعضا، خصوصیات ساختاری، ارزش مشترک، استراتژی، سیستم­های سازمانی) و پیامدها (پیامدهای فردی، پیامدهای سازمانی، پیامدهای محیطی) است.
نتیجه‌گیری: از این مدل می­توان در راستای رفع چالش­ مدیران استارت­آپ در تبدیل ایده­های کارآفرینانه به محصولات نوآور همراه با مزیت رقابتی و توسعه اقتصادی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها