طراحی الگوی مطلوب حمل و نقل زمینی نهاجا با رویکرد جنگ‌های آینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

10.22034/qjimdo.2021.221795.1280

چکیده

زمینه و هدف: جابه‌جایی و ترابری کالا به عنوان یکی از ارکان هر سازمان نظامی نقش بسیار مهمی در انجام مأموریت ها و رسیدن به هدف‌های سازمان دارد. در راستای افزایش توان تحرک و پشتیبانی مناسب از عملیات‌های نظامی آینده، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی مطلوب حمل و نقل زمینی نهاجا با رویکرد جنگ های آینده انجام شد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد، آمیخته و از نظر روش توصیفی پیمایشی است، ابزارجمع آوری اطلاعات شامل مصاحبه های نیمه ساختار یافته و پرسشنامه پژوهشگر ساخته است. جامعه آماری پژوهش در بعد کیفی با رویکرد نمونه گیری هدفمند، به تعداد18نفر و در بخش کمی با استفاده از روش تصادفی 245نفر انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی از روش داده بنیاد و داده‌های کمی از شاخص‌های توصیفی ، برازش و تحلیل عاملی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته‌ها: یافته های پژوهش مشتمل بر تعداد 636 کد، 283 مفهوم و 41مؤلفه می باشد، که در قالب الگوی نظری بر مبنای نظریه داده بنیاد و با توجه به ابعاد اصلی( شرایط علّی، شرایط زمینه ای وشرایط مداخله گر، مقوله محوری وپیامدها)، راهبردهایی تدوین و الگوی نهایی بر اساس آن ارایه شد.
نتیجه‌گیری: بهره گیری از عوامل اولویت دار الگوی حمل‌ونقل زمینی پژوهش حاضر، مانند مؤلفه‌های منابع انسانی، اجرای نظام‌مند فرآیندها، برنامه‌ریزی جهت رسیدن به اهداف، دانش و مهارت کارکنان، قوانین و مقررات، افزایش بهره‌وری، می تواند به ارتقاء سطح توان رزمی نیروهای مسلح کشور در جنگ های آینده منجر شود.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1401
  • تاریخ دریافت: 12 اسفند 1398
  • تاریخ بازنگری: 27 شهریور 1399
  • تاریخ پذیرش: 18 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 23 فروردین 1401