دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 5، آذر 1398 
2. ارائه الگوی توسعه برند شخصی مشاوران مدیریت

صفحه 29-54

10.22034/qjimdo.2019.99003

بی بی مرجان فیاضی؛ مهرداد استیری؛ سیما سادات هاشمی‌نیا


7. تاثیر سرمایه انسانی بر نوآوری سازمانی : نقش تسهیم دانش

صفحه 155-180

10.22034/qjimdo.2020.212372.1243

اسماعیل اسدی؛ محمد داورزنی؛ حرمت اصغری؛ میدیا حاتمی