شناسایی ابعاد ناهمگونی شبکه‌های همکاری و نوآوری در حوزه زیست داروها با استفاده از رویکرد آمیخته: تحلیل مضمون و تحلیل عاملی تاییدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه طباطباییT، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت فناوری و کارآفرینی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استاد گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

10.22034/qjimdo.2022.314925.1461

چکیده

زمینه و هدف:شبکه‌های نوآوری به مجموعه از شرکت‌ها و نهاد‌ها اطلاق می‌گردد که در کنار هم برای یک هدف مشترک که همان توسعه نوآوری است، تلاش می‌کنند. هدف این پژوهش، شناسایی ابعاد ناهمگونی شبکه‌های همکاری و نوآوری در حوزه زیست دارویی کشور می‌باشد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف و ماهیت، کاربردی و توصیفی است و از نظر روش، آمیخته و دارای دو فاز کیفی و کمی می‌باشد. در فاز کیفی پس از بررسی مبانی نظری، از طریق نمونه‌گیری هدفمند با 15 نفر از متخصصان دولتی، دانشگاهی و صنعتی فعال در شبکه‌های نوآوری مصاحبه گردید. روایی مصاحبه‌ها از طریق تدوین پروتکل مصاحبه و روش بررسی همکار، و پایایی از طریق روش باز آزمون بررسی گردید و با روش تحلیل مضمون نسبت به شناسایی مضامین اصلی ناهمگونی شبکه اقدام گردید. در فاز کمی از طریق نمونه گیری تصادفی تعداد 32 پرسشنامه از نمونه آماری که شرکت‌های زیست دارویی کشور می باشد، جمع آوری گردید. روایی پرسشنامه با توجه به سه بعد روایی صوری، محتوا و سازه بررسی شد و برای تایید پایایی از آلفای کرونباخ و پایای مرکب بهره گرفته شد و درنهایت با روش تحلیل عاملی تاییدی و با استفاده از نرم‌افزار Smart-Pls، مضامین، تایید شدند.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 22 آبان 1400
  • تاریخ بازنگری: 22 دی 1400
  • تاریخ پذیرش: 27 بهمن 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1401