عوامل موثر بر شکل‌گیری نوآوری‌های بنیادین در بنگاه‌های دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت تکنولوژی، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران‏

2 استاد گروه فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استاد گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقاتف تهران، ایران

10.22034/qjimdo.2022.319474.1471

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: یکی از ضرورت‌های تثبیت برتری دفاعی، دراختیار داشتن تکنولوژی‌های نوظهور ناشی از نوآوری‌های بنیادین است. بر این اساس این پژوهش با هدف اکتشاف عوامل تاثیرگذار بر شکل‌گیری نوآوری‌های بنیادین در بخش دفاع انجام شده است.
روش‌شناسی: این پژوهش با رویکردی کیفی و با استفاده از تاکتیک‌های تحلیل محتوای پنهان و با ابزار مصاحبه‌های ساختار یافته به دنبال اکتشاف عوامل موثر بر ظهور نوآوری بنیادین در بخش دفاع برآمده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه متخصصین پروژه های تحقیق و توسعه پیشرفته بنگاه‌های توسعه فناوری دفاعی کشور است. برای انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شده است.
یافته‌ها: عوامل موثر بر ظهور نوآوری‌های بنیادین شامل مقوله‌های منابع مالی و انسانی، زیرساخت‌های آزمایشگاهی، مکانیزم‌های تعیین اولویت، مدیریت و نظارت بر پروژه‌ها، فرایندهای پشتیبان، حکمرانی و ساختار، شبکه‌سازی و نوآوری باز، ملاحظات زمانی، الزامات پروژه‌های نوآوری بنیادین، الزامات کار با قهرمانان نوآوری و فهم و زبان مشترک هستند که در سه دسته منابع، ارزش‌ها و فرآیندها قابل دسته-بندی هستند.
نتیجه‌گیری: : شکل‌گیری نوآوری‌های بنیادین، نیازمند صرف هدفمند منابع وسیع و پایدار با بهره‌گیری از فرآیندهای تخصصی و گسترده‌ای است که از ایجاد این نوع از نوآوری‌ها پشتیبانی می‌کنند. این فرایندها بایستی در چارچوب ارزش‌هایی به کار گرفته شوند که محرک و مشوق بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری در نوآوری‌های بنیادین است.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 21 آذر 1400
  • تاریخ بازنگری: 28 بهمن 1400
  • تاریخ پذیرش: 15 اسفند 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1401