ارائه الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر بهبود و توسعه رقابت‌پذیری شرکت های نوآور و نوپا در بازارهای بین‌المللی: رویکرد مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت آموزشی، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)، نوشهر، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

10.22034/qjimdo.2022.329190.1488

چکیده

زمینه و هدف: رقابت‌پذیری عامل کلیدی برای ارزیابی درجه موفقیت کشورها، بنگاه ها و صنایع در میدان-های رقابتی تجاری، اقتصادی و سیاسی به شمار می رود. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه رقابت‌پذیری در شرکت های نوآور و نوپا و ارائه راهکارهایی برای توسعه و بهبود رقابت‌پذیری است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر مبنای فلسفی تفسیری داشته و جهت‌گیری آن بنیادی است. رویکرد این پژوهش، استقرایی بوده و از روش کیفی و استراتژی نظریه داده بنیاد برای انجام آن استفاده شده است. نمونه‌گیری براساس رویکرد شیوه نظری و با استفاده از روش‌های گلوله‌برفی و هدفمند انجام شد. گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با 14 نفر از خبرگان مطرح درزمینه بهبود رقابت پذیری شرکت های نوآور و نوپا، انجام گرفت.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد عوامل علی (دانش نیازهای بازار و اتخاذ دور نمای بازاریابی)، محوری (خلاقیت و نوآوری، تحقیق و توسعه)، زمینه‌ای (بررسی و پایش محیط، زیرساخت قانونی، منابع مالی و انسانی)، راهبردها (آموزش و روش‌های مدیریتی) و پیامدها شامل (سود بیشتر و رضایت مشتری) بر توسعه و بهبود رقابت پذیری تأثیرگذارند.
نتیجه‌گیری: مدل ارائه شده می تواند راهنمایی برای شرکت های نوآور و نوپا برای ارائه محصولات و خدمات نوین به منظور افزایش رقابت پذیری و حضور فعالانه در نمایشگاه های بین المللی باشد.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 25 بهمن 1400
  • تاریخ بازنگری: 06 خرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 15 خرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1401