تأثیر جهت‌گیری یادگیری و نوآوری مدل کسب‌وکار بر عملکرد کارآفرینی شرکت‌های نوپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22034/qjimdo.2022.348294.1510

چکیده

زمینه و هدف: امروزه کارآفرینی به اصلی‌ترین رویکرد کشورها برای توسعه اقتصادی است. هدف این مطالعه تایید تجربی اهمیت جهت‌گیری یادگیری در بهبود نوآوری مدل کسب‌وکار و عملکرد کارآفرینی شرکت‌های نوپا است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر پارادایم، اثبات‌گرا و دارای رویکردی کمی است. به لحاظ مخاطب هدف نیز مطاله‌ای کاربردی است و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻤﻲ، توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه مورد مطالعه پژوهش شامل مدیران شرکت‌های نوپای استان تهران است. حجم نمونه با نرم‌افزار G-POWER 3 222 نفر تعیین شد. ابزار تحقیق پرسشنامه استاندارد بود. 201 داده با روش نمونه‌گیری غیر تصادفی در دسترس و طی یک پیمایش آنلاین گردآوری و با دو نرم‌افزار SPSS 26 و Smart pls 3 تحلیل شد.
یافته‌ها: تمامی فرضیه‌ها در سطح اطمینان 99% تأیید شد. نتایج نشان داد که جهت‌گیری یادگیری به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق نوآوری مدل کسب‌و‌کار بر عملکرد کارآفرینی شرکت‌های نوپا تأثیر مثبت و معنادار دارد. این مطالعه برای اولین بار تأثیر کسب فناوری بر گسترش بازار را بررسی نمود. لذا مطالعه حاضر به عنوان گامی هر چند کوچک با پوشش شکاف تحقیقاتی به توسعه ادبیات مدیریت کمک می‌نماید.
نتیجه‌گیری: مدیران شرکت‌های نوپا با اتخاذ سیساست‌های توسعه‌طلبانه و تقویت کانال‌های جذب، اشتراک و نگاشت دانش با هدف تقویت و بهبود یادگیری و تشویق به یادگیری فعال در راستای پرورش جزئیات قابلیت‌های اعضای سازمان و ایجاد دانش جدید، قادر خواهند بود نقشی راهبردی در بهبود عملکرد کارآفرینانه شرکت‌های نوپا ایفا نمایند.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 31 خرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 16 مهر 1401
  • تاریخ پذیرش: 29 مهر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 17 آبان 1401