نویسنده = آصف کریمی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی مدل ارزیابی نوآوری اجتماعی در سطح سازمان

دوره 3، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-24

10.22034/qjimdo.2020.214498.1253

سعید رمضانی؛ تورج کریمی؛ آصف کریمی؛ علی اصغر سعد آبادی


2. طراحی اکوسیستم کارآفرینی مولد رشد ارگانیک شرکتهای هواپیمایی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-24

10.22034/qjimdo.2020.199433.1185

آصف کریمی؛ مرتضی سلطانی؛ رامین کاشف آذر