کلیدواژه‌ها = شبکه نوآوری
توانمندی میانداری شبکه‌های نوآوری: مرور نظام‌مند ادبیات موضوعی

دوره 5، شماره 3، آبان 1401

10.22034/qjimdo.2022.342885.1503

میلاد یداللهی؛ نیما مختارزاده؛ احمد جعفرنژاد؛ فاطمه ثقفی؛ سید سروش قاضی نوری