کلیدواژه‌ها = پیشایندها
پیشایندها و پسایندهای رفتارهای ضد تولید در سازمان‌های دفاعی

دوره 5، شماره 2، تیر 1401، صفحه 51-74

10.22034/qjimdo.2022.328883.1487

علی فرهادی؛ سلمان جواشی جدید؛ فرامرز قرآنی


فرا تحلیل پیشایندهای دوسوتوانی سازمانی

دوره 4، شماره 2، تیر 1400، صفحه 1-22

10.22034/qjimdo.2021.266289.1395

کامران نظری؛ یوسف وکیلی؛ حمزه خواستار؛ سلطانعلی شهریاری


فراتحلیل پیشایندهای نوآوری سازمانی

دوره 2، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 109-134

10.22034/qjimdo.2020.212097.1241

رضا زارع؛ حامد خامه چی؛ حسن رنگریز