کلیدواژه‌ها = منابع انسانی
طراحی الگوی جامع منابع انسانی نوآور (مورد مطالعه: سازمان های دولتی ایران)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1402

10.22034/qjimdo.2022.344597.1506

مرتضی موسی خانی؛ حسین رسولی؛ سید مهدی الوانی؛ پرهام عظیمی


الگوی شایستگی منابع انسانی در بانکداری دیجیتالی

دوره 5، شماره 3، آبان 1401، صفحه 27-46

10.22034/qjimdo.2022.346374.1507

علیرضا لشگری پور؛ حسن امیری؛ کوروش پارسا معین؛ فرزانه بیک زاده


چالش‌های مدیریت و منابع انسانی در بخش دولتی: کاربرد پژوهش آمیخته

دوره 2، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 180-197

10.22034/qjimdo.2020.160624

امید اردلان؛ اصغر اصغرزاده؛ محسن گلسرخ