نویسنده = رضا آرویش
ارائه الگوی سرگردانی مشتری در انتخاب برند در صنعت بانکداری

دوره 5، شماره 3، آبان 1401، صفحه 133-156

10.22034/qjimdo.2023.367432.1538

رضا آرویش؛ حمیدرضا سعید نیا؛ هرمز مهرانی؛ اسماعیل کاوسی