اهداف و چشم انداز

اهداف فصلنامه

 1. توسعه علمی و روزآمدسازی دانش مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی و غیر دفاعی.
 2. تسهیل، انتقال و تبادل آموخته‌ها و تجربیات پژوهشگران و کارشناسان در زمینه مدیریت نوآوری.
 3. ترویج و توسعه فرهنگ نوآوری در سازمان‌های دفاعی و غیر دفاعی.
 4. بهسازی زیرساخت­های علمی مورد نیاز برای توانمندسازی و توسعه قابلیت­های سازمان­ها.
 5. ترویج، توسعه و کاربرد دستاورهای علمی و پژوهشی در حوزه­های مرتبط با مدیریت نوآوری.
 6. انتشار به موقع یافته‌های نوین پژوهشی در زمینه مدیریت نوآوری دفاعی و غیر دفاعی.
 7. مساعدت به توسعه پژوهش‌های بنیادین، نظری و کاربردی و شتاب‌بخشی به جریان فکری و تولید علم در زمینه مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی.

 

محورهای فصلنامه

فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی در زمینه موضوعات زیر و سایر حوزه‌های مرتبط با تاکید بر سازمان‌های دفاعی پذیرای مقالات پژوهشگران و اندیشمندان است.

 1. مدیریت فناوری و نوآوری
 2. سیاستگذاری در نظام نوآوری
 3. نوآوری دیجیتال
 4. نوآوری باز
 5. کارآفرینی و کارآفرینی سازمانی
 6. تجاری‌سازی دانش، نوآوری و فناوری
 7. نوآوری در خدمات ، محصول و فرایندها و نوآوری‌های اداری و سازمانی
 8. مدیریت خلاقیت و سازمان‌های خلاق
 9. مهندسی نوآوری و ریسک نوآوری
 10. نوآوری اجتماعی
 11. سیاستگذاری علم و فناوری
 12. مدیریت سرمایه‌های فکری و سرمایه انسانی
 13. الگوها، ابزارها و سازوکارهای نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی
 14. آموزش خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی و نظام ترویج نوآوری
 15. نظریه‌پردازی  و روش‌شناسی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی
 16. زیرساخت‌ها و الزامات توسعه خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی و بازیگران نظام نوآوری
 17. تجاری‌سازی و بازاریابی ایده‌هی خلاقانه و نوآوری
 18. مدیریت تحقیق و توسعه نظام نوآوری
 19. مبانی فکری و فلسفه مدیریت نوآوری
 20. پیشران ها و الزامات نوآوری
 21. اخلاق و نوآوری
 22. قابلیت های سازمانی و نوآوری
 23. زیرساخت‌ها و الزامات توسعه ظرفیت‌های جذب در نظام نوآوری
 24. مطالعه، نقد و ارزشیابی در نظام نوآوری
 25. راهبردها و ساختارهای نظام نوآوری
 26. چالش‌های نظام نوآوری در سیاست‌های توسعه نظام اداری، دفاعی  و علم و فناوری
 27. راهبردهای سازمانی، ملی و بین‌المللی نوآوری
 28. توسعه، تحول و یادگیری سازمانی
 29. مدیریت دانش و نوآوری
 30. آینده‌پژوهشی نوآوری
 31. انتقال و توسعه فناوری نوآورانه