نویسنده = سلمان جواشی جدید
پیشایندها و پسایندهای رفتارهای ضد تولید در سازمان‌های دفاعی

دوره 5، شماره 2، تیر 1401، صفحه 51-74

10.22034/qjimdo.2022.328883.1487

علی فرهادی؛ سلمان جواشی جدید؛ فرامرز قرآنی


ارائه الگوی هم آفرینی ارزش با مشتری در صنعت گردشگری

دوره 3، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 119-146

10.22034/qjimdo.2020.210870.1242

سلمان جواشی جدید؛ فریز طاهری کیا؛ سید مهدی جلالی؛ بیتا تبریزیان