تحلیل چند سطحی تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر جو نوآورانه و رفتار نوآورانه کارکنان با نقش تعدیل گر خودکارآمدی خلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 استادیارگروه مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد اطلاعات، مدرس دانشگاه، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: نوآوری نیازمند احساس خدشه‌ناپذیر خودکارآمدی برای پافشاری بر کنجکاوی‌های خلاقانه است. با توجه به تأثیر رهبری و جو سازمانی بر نوآوری، این پژوهش با هدف بررسی تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر جو و رفتار نوآورانه کارکنان انجام ‌شد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، پژوهشی توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل 40 مدیر و 250 کارمند اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان تهران بود که از طریق فرمول کوکران تعداد 20 مدیر و 151 کارمند به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد جایسیول و دهار (2015) استفاده شد که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ و شاخص سی‌آر و روایی آن با روش‌ روایی محتوا، همگرا و واگرا تأیید شد. داده‌ها به کمک نرم‌افزارهای اسمارت پی. ال. اس و تحلیل خطی سلسله ‌مراتبی تحلیل‌ شدند.
یافته‌ها: تحلیل داده‌ها نشان داد که رهبری تحول‌آفرین بر جو نوآوری، جو نوآوری بر رفتار نوآورانه کارکنان و رهبری تحول‌آفرین بر رفتار نوآورانه کارکنان تأثیر دارد. همچنین تأثیر تعدیل‌گر خودکارآمدی خلاق بر رابطه جو نوآوری و رفتار نوآورانه کارکنان معنادار نبود. به‌علاوه، اثر متغیر میانجی جو نوآوری با استفاده از آزمون سوبل و شدت آن با ضریب وی.اِی.اف سنجیده شد.
نتیجه‌گیری: مدیران باید از طریق القای حس افتخار، اعتقاد و احترام به کارکنان، تعریف مأموریت مشخص، ارائه الگوی مناسب در کنار ارتقای فرهنگ خطرپذیری، تأکید بر احساسات کارکنان و توجه به خواست و نیاز آن‌ها موجب افزایش رفتار نوآورانه شوند.

کلیدواژه‌ها


حسن پور، اکبر؛ عباسی، طیبه و نوروزی، مجتبی.(1390). بررسی نقش رهبری تحول آفرین در توانمند سازی کارکنان. پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی). 15 (1). 180-159.     
زاهد بابلان، عادل و سیدکلان سیدمحمد.(1394). بررسی تأثیر جو سازمانی نوآورانه ادراکی بر خودکارآمدی خلاق و رفتار نوآورانه دانشجو- معلمان با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری. دوفصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بر آموزش سازمان‌ها. ۴ (۱). ۱۰۳-۱۲۵ .
نجفی، امیر و عباسی منزه، صدیقه. (1394). بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر خلاقیت و نوآوری سازمانی در دیوان محاسبات کشور و مدل‌سازی روابط بین آن‌ها مبتنی بر مدل معادلات ساختاری. پژوهش‌های مدیریت راهبردی. 21(58). 73-100.
Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Bass, B. M. ,(2012), Leadership and performance beyond expectations. New York: Free Press.
Beghetto, R. A. (2006). Creative self-efficacy: Correlates in middle and secondary students. Creativity Research Journal, 18(4), 447–457.
Carmelli, A., Meitar, R. & Weisberg, J. (2006). Self-leadership skills and innovative behaviour at work. International Journal of Manpower, 27(1), 75-90.
Cerne, M., Jakliˇc, M.,ˇSkerlavaj, M., (2013). Authentic leadership, creativity, andinnovation: a multilevel perspective. Leadership 9 (1), 63–85.
Chang, J.H., Teng, C.C., (2017). Intrinsic or extrinsic motivations for hospitality employees’creativity: The moderating role of organization-level regulatory focus. International Journal of Hospitality Management. 60, 133–141.
Choi, J. N. (2004). Individual and contextual predictors of creative performance: The mediating role of psychological processes. Creativity Research Journal, 16(2-3), 187-199.
Chou, C.M.; Hsiao, H. CH. & Shen , CH. H. (2010). Analysis the correlation among technological and vocational school teachers’ perceived organizational innovative climate, computer self-efficacy, and continuous use of e-teaching in Taiwan. The Turkish Online Journal of EducationalTechnology, 9(4), 35-48.
De Jong, J. & Hartog, D. (2007). How leaders influence employees' innovative behaviour. European Journal of Innovation Management, 10(1), 41-64
DiLiello, T. C., & Houghton, J. D. (2006). Maximizing organizational leadership for the future: Toward a model of self-leadership, innovation and creativity. Journal of Managerial Psychology, 21(4), 319–337.
Elenkov, D. S., & Manev, I. M. (2004). Senior expatriate leadership’s effects on innovation and the role of cultural intelligence. Journal of World Business, 44(4),357-369.
Gong, Y., Huang, J.C., Farh, J.L., (2009). Employee learning orientation,transformational leadership, and employee creativity: the mediating role ofemployee creative self-efficacy.Academy of management Journal ,52 (4), 765–778.
Grossan, M. M. & Apaydin, M. (2010). A multi-dimensional framework of organizational innovation. in journal of Management Studies, (47)21, 1154-1191.
Guillén, L., Mayo, M., & Korotov, K. (2015). Is leadership a part of me? A leader identity approach to understanding the motivation to lead. The Leadership Quarterly, 26(5), 802-820.
Gumusluoglu, L. & Ilsev, A., (2009). Transformational leadership, creativity, andorganizational innovation. Journal of Business Research, 62 (4), 461–473.
Hannah, S.T., Avolio, B.J., Luthans, F., & Harms, P.D. (2008). Leadership efficacy: Review and future directions. Leadership Quarterly, 19(6), 669–692.
Hsu, M. L. A. & LiangFan, H. (2010). Organizational innovation climate and reative outcome, journal of Creativity Research, (2)4, 378-386.
Imran, R. & Haque, M. A. (2011). Mediating effect of organizational climate between transformational leadership and innovative work behavior. in Pakistan journal of Psychological Research, (26)26, 183-199.
Isaksen, S. G. & Akkermans, H. J. (2010). Create climate: A leader level for innovation. In journal of Creative Behavior, (45)3, 161-186.
Jaiswal, N. K., & Dhar, R. L. (2015). Transformational leadership, innovation climate, creative self-efficacy and employee creativity: A multilevel study. International Journal of Hospitality Management, 51, 30-41
Janssen, O. (2000). Job demands, perceptions of effortreward fairness, and innovative work behavior, Journal ofOccupational and Organizational Psychology, 73 (3), 287-302.
Jung, D.I., Chow, C., Wu, A.,( 2003). The role of transformational leadership inenhancing organizational innovation: hypotheses and some preliminaryfindings. Leadersh. Q. 14 (4), 525–544
Kanter, R. (1988). When a thousand flowers bloom Structural, collective, and social conditions for innovation in  organizations, Research in organizational behavior, 93-131.
Karwowski, M., Lebuda, I, & Wiśniewska, E. (in press, 2012). Measurement of Creative Self-Efficacy and CreativeRole-Identity. High Ability Studies, 2 (forthcoming in no2/2012).
Liu, C. H. S., & Lee, T. (2018). The multilevel effects of transformational leadership on entrepreneurial orientation and service innovation. International Journal of Hospitality Management.,82,278-286.
Martin, P., Salanova, M., & Maria Peiro, J. (2007). Job demands, job resources and individual innovation at work: Going beyond Karasek’ s model? Psicothema, 19(4),621-626.
Mathisen, G. E. & Bronnick, K. S. (2009). Creative self-efficacy: An intervention study. International Journal of Educational Research, 48(1), 21–29.
Nielsen, K., Daniels, K. (2012). Does shared and differentiated transformational leadership predict followers’ working conditions and wellbeing?. The Leadership Quarterly, 23(3),383–397.
Oke, A., Munshi, N., & Walumbwa, F. O. (2009). The Influence of Leadership on Innovative Processes and Activities. Organizational Dynamics , 38(1),64-72.
Piccolo, R.F., Colquitt, J.A. (2006). Transformational leadership and job behaviors: The mediating role of core job characteristics Academy of Management Journal, 49(2),327-340.
Purvanova, R.K., Bono, J.E., Dzieweczynski, J. (2006). Transformational leadership, job characteristics, and organizational citizenship performance ,Human Performance, 19(1),1-22.
Ramamoorthy, N., Patrick C., Flood, Slattery, T., & Sardessai, R. (2005). Determinants of innovative work behavior: Development and test of an integrated model. Creativity and Innovation Management, 14(2) 142-150.
Scott, S.G., Bruce, R.A., (1994). Determinants of innovative behavior: a path model ofindividual innovation in the workplace. Acad. Manag. J. 37 (3), 580–607
Shanker, R., Bhanugopan, R., Van der Heijden, B. I., & Farrell, M. (2017). Organizational climate for innovation and organizational performance: The mediating effect of innovative work behavior. Journal of Vocational Behavior, 100(3), 67-77.
Spector, Paul. Borman, Walter & Cimino, Cynthia. (2004) Emotional Intelligence and Leadership Styles, Department of Psychology College of Arts and Sciences, available at Shannon Webb.
 
Tierney, P., & Farmer, S. M. (2011). Creative self-efficacy development and creative performance over time. Journal of Applied Psychology, 96(2), 277-293.
Tierney, P., Farmer, S.M.,( 2002). Creative self-efficacy: its potential antecedents andrelationship to creative performance. Acad. Manag. J. 45 (6), 1137–1148.
Umusluoglu, L. & Lisev, A. (2009). Transformational leadership, creativity and organizational innovation. in Journal of Business Research,62(4),461-473.
Voirin, C. A., El Akremi, A. & Vandenberghe, C. (2010). A multilevel mode of transformational leadership and adaptive performance and the moderating role of climate for innovation. in journal of Group and 0rganization Management, (35)6, 699-726.