تبادل اجتماعی سازمان و رفتار کاری نوآورانه: تاکید بر نقش میانجی اشتیاق شغلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . استادیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: در سال‌های اخیر، سازمان‌ها به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار کاری نوآورانه بوده‌اند. بر اساس تئوری تبادل اجتماعی، کارکنان در زمان احساس حمایت از سوی سازمان، احساس مذکور را با اشتیاق شغلی جبران می‌کنند. بر اساس اهمیت رفتار نوآورانه، تحقیق حاضر با هدف شناخت نقش میانجی اشتیاق شغلی در رابطه تبادل اجتماعی سازمان و رفتارهای نوآورانه انجام شد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر نوع استفاده، کاربردی و از نظر هدف، پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه آماری شامل تعداد 310 نفر از کارکنان گروه ملی صنعتی فولاد ایران بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده‌ها استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری در محیط نرم‌افزاری SPSS و Smart-PLS انجام شد.
یافته‌ها: تبادل رهبر ـ عضو و حمایت سازمانی ادراک‌ شده بر رفتار کاری نوآورانه و اشتیاق شغلی تأثیر دارند. اشتیاق شغلی بر رفتار کاری نوآورانه تأثیر دارد. همچنین، اشتیاق شغلی در رابطه بین تبادل اجتماعی سازمان و رفتار کاری نوآورانه به صورت ناقص (جزئی) میانجی‌گری می‌کند.
نتیجه‌گیری: مدیران باید از طریق سازوکارهای مدیریت مشارکتی و حمایت‌های سازمانی به کارکنان توجه بیشتری نمایند. کارکنان در زمانی که به نظرها و راه‌حل‌های آنان اهمیت داده شود، مشتاقانه و پیوسته به تفکر و خلاقیت می‌پردازند.

کلیدواژه‌ها


داوری، علی. رضازاده، آرش. (۱۳۹۲). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار.PLS انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول.
صفردوست، عاطیه. عبداللهیان، فرزانه. مرادی، محمود. (1391). بررسی نقش ظرفیت جذب دانش بر رابطه بین یادگیری از خطاهای سازمانی و نوآوری سازمانی. فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 22(26)، 149-121.
غفوریان شاگردی، امیر. آیباغی اصفهانی، سعید. فتاحی، محمد. (1397). بهبود رفتارهای کاری نوآورانه کارکنان با بهره گیری از انعطاف‌پذیری منابع انسانی و سرمایه روانشناختی سازمان. فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، 1(2)، 78-51.
کاهه، مریم. سیدنقوی، میرعلی. (1393). نقش رهبری اصیل در بهبود سطح خلاقیت و اشتیاق به کار کارکنان. فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 23(76)، 27-1.
Açıkgöz, A. & Günsel, A. (2011). The effects of organizational climate on team innovativeness. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 24, 920-927.
Agarwal, U. (2013). Examining the impact of social exchange relationships on innovative work behaviour: Role of work engagement. Team Performance Management, 20(3/4), 102-120.
Agarwal, U. A. Datta, S. Blake-Beard, S. & Bhargava, S. (2012). Linking LMX, innovative work behaviour and turnover intentions: The mediating role of work engagement. Career Development International, 17(3), 208-230
Amabile, T. M. Schatzel, E. A. Moneta, G. B. & Kramer, S. J. (2004). Leader behaviors and the work environment for creativity: Perceived leader support. The Leadership Quarterly, 15(1), 5-32.
Bakker, A. B. & Geurts, S. A. (2004). Toward a dual-process model of work-home interference. Work and occupations, 31(3), 345-366.
Bakker, A.B. Hakanen, J.J. Demerouti, E. & Xanthopoulou, D. (2007). Job resources boost work engagement particularly when job demands are high. Journal of Educational Psychology, 99(2), 274-284.
Basu, R. and Green, S.G. (1997). Leader-member exchange and transformational leadership: an empirical examination of innovative behaviors in leader-member dyads. Journal of Applied Social Psychology, 27 (6), 477-99.
Bhal, K. (2006). LMX-citizenship behavior relationship: justice as a mediator. Leadership & Organization Development Journal, 27(2), 107-17.
Bhatnagar, J. (2012). Management of innovation: Role of psychological empowerment, work engagement and turnover intention in the Indian context. The International Journal of Human Resource Management, 23(5), 928-951.
Cohen, A. (2006). The relationship between multiple commitments and organizational citizenship behavior in Arab and Jewish culture. Journal of Vocational Behavior, 69(1), 105–118.
Cooper-Hakim, A. & Viswesvaran, C. (2005). The construct of work commitment: testing an integrative framework. Psychological Bulletin, 131(2), 241-259.
Cropanzano, R. & Mitchell, M. S. (2005). Social exchange theory: An interdisciplinary review. Journal of management, 31(6), 874-900.
De Jong, J. & Den Hartog, D. (2010). Measuring innovative work behavior. Creativity and Innovation Management, 19(1), 23-36.
Demerouti, E. Bakker, A.B. De Jonge, J. Janssen, P. and Schaufeli, W.B. (2001). Burnout and engagement at work as a function of demands and control. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 27 No. 4, 567-589.
Eisenberger, R. Fasolo, P. & Davis-Lamastro, V. (1990). Perceived organizational support and employee diligence, commitment, and innovation. Journal of Applied Psychology, 75(1), 51–59.
Eisenberger, R. Huntington, R. Hutchison, S. and Sowa, D. (1986). Perceived organizational support. Journal of Applied Psychology, 71(5), 500-507.
Epitropaki, O. and Martin, R. (2005). From ideal to real: a longitudinal study of the role of implicit leadership theories on leader-member exchanges and employee outcomes. Journal of Applied Psychology, 90(4), 659-76
Fredrickson, B.L. Mancuso, R.A. Branigan, C. and Tugade, M.M. (2000). The undergoing effects of positive emotions, Motivation and Emotion, 24(4), 237-258.
Gouldner, A. (1960). The norm of reciprocity: a preliminary statement. American Sociological Review, 25 (2), 161-178.
Graen, G. B. (2003). Role making onto the starting work team using LMX leadership: Diversity as an asset. Dealing with diversity: LMX leadership: the series, 1, 1-28. Greenwich, CT: Information Age Publishing.
Graen, G. B. & Scandura, T. A. (1987). Toward a Psychology of Dyadic Organizing. Research in Organizational Behavior, 9, 175-208.
Hakanen, J. Bakker, A.B. and Schaufeli, W.B. (2006). Burnout and work engagement among teachers. Journal of School Psychology, 43(2), 495-513.
Hobfoll, S & Shirom, A. (2001). Stress and burnout in the workplace. In R. Golembiewski (Ed.), Handbook of organizational behavior (pp. 41–60). New York: Dekker.
Huang, J. H. Jin, B. H. & Yang, C. (2004). Satisfaction with business-to-employee benefit systems and organizational citizenship behavior: An examination of gender differences. International Journal of Manpower, 25(2), 195-210.
Janssen, O. (2000). Job demands, perceptions of effort‐reward fairness and innovative work behavior. Journal of Occupational and organizational psychology, 73(3), 287-302.
Janssen, O. (2004). How fairness perceptions make innovative behavior more or less stressful. Journal of Organizational Behavior, 25(2), 201-215.
Kanter, R.M. (1988). When a thousand flowers bloom: structural, collective, and social conditions for innovation in organizations. Research in Organizational Behavior, 10, 169-211.
Kim, B. C. Lee, G. & Carlson, K. D. (2010). An examination of the nature of the relationship between Leader –Member Exchange (LMX) and turnover intended differend organizational levels. International Journal of Hospitality Management, 29(4), 591– 597.
Kreitner, R. & Kinicki, A. (2010). Organizational behavior (9th ed.)(pp. 484-485). New York: McGraw-Hill.
Kyoung Park, Y. Hoon Song, J. Won Yoon, S. & Kim, J. (2013). Learning organization and innovative behavior: The mediating effect of work engagement. European Journal of Training and Development, 38(1/2), 75-94.
Lee, J. (2008). Effects of leadership and leader-member exchange on innovativeness. Journal of managerial psychology, 23(6), 670-687
Macey, W.H. Schneider, B. Barbera, K.M. and Young, S.A. (2009), Employee Engagement: Tools for Analysis, Practice and Competitive Advantage, Wiley-Blackwell, New York, NY
May, D. R. Gilson, R. L. & Harter, L. M. (2004). The psychological conditions of meaningfulness, safety and availability and the engagement of the human spirit at work. Journal of occupational and organizational psychology, 77(1), 11-37.
Mielniczuk, E. Laguna, M. (2018). Positive affect mediates the relationship between self-efficacy and innovative behavior in entrepreneurs. The Journal of Creative Behavior. (Online Version of Record before inclusion in an issue)
Montani, F. Vandenberghe, C. Khedhaouria, A. & Courcy, F. (2019). Examining the inverted U-shaped relationship between workload and innovative work behavior: The role of work engagement and mindfulness. Human Relations, 73(1), 59-93.
Organ, D.W. (1988), Organizational Citizenship Behavior, Lexington Books, Lexington, MA.
Purc, E. & Laguna, M. (2019). Personal Values and Innovative Behavior of Employees. Frontiers in psychology. 10, 865.
Ramamoorthy, N. Flood, P. C. Slattery, T. & Sardessai, R. (2005). Determinants of innovative work behavior: Development and test of an integrated model. Creativity and Innovation Management, 14(2), 142–151.
Rich, B.L. Lepine, J.A. and Crawford, E.R. (2010). Job engagement: antecedents and effects on job performance. Academy of Management Journal, 53(3), 617-35.
Saeed, B. B. Afsar, B. Cheema, S. & Javed, F. (2019). Leader-member exchange and innovative work behavior: The role of creative process engagement, core self-evaluation, and domain knowledge. European Journal of Innovation Management, 22(1), 105-124.
Saks, A. M. (2006). Antecedents and consequences of employee engagement. Journal of managerial psychology, 21(7), 600-619
Salanova, M. Agut, S. and Peiro, J.M. (2005). Linking organizational resources and work engagement to employee performance and customer loyalty: the mediation of service climate. Journal of Applied Psychology, 90 (6). 1217-27.
Sanders, K. Moorkamp, M. Torka, N. Groeneveld, S. & Groeneveld, C. (2010). How to support innovative behavior? The role of LMX and satisfaction with HR practices. Technology & Investment, 1(01), 57-66.
Scandura, T.A. and Schriesheim, C.A. (1994). Leader-member exchange and supervisor career mentoring as complementary constructs in leadership research. Academy of Management Journal, 37(6), 1588-602.
Schaufeli, W. B. Martinez, I. Marques-Pinto, A. Salanova, M. & Bakker, A. B. (2002). Burnout and engagement in university students: A cross national study. Journal of Cross-Cultural Psychology, 33(5), 464-481
Scott, S. G. & Bruce, R. A. (1994). Determinants of innovative behavior: A path model of individual innovation in the workplace. Academy of management journal, 37(3), 580-607.
Scott, S. G. & Bruce, R. A. (1998). Following the leader in R&D: The joint effect of subordinate problem-solving style and leader-member relations on innovative behavior. IEEE Transactions on Engineering Management, 45(1), 3-10.
Settoon, R. P. Bennett, N. & Liden, R. C. (1996). Social exchange in organizations: Perceived organizational support, leader–member exchange, and employee reciprocity. Journal of applied psychology, 81(3), 219-227.
Shanker, R. Bhanugopan, R. Van der Heijden, B. I. & Farrell, M. (2017). Organizational climate for innovation and organizational performance: The mediating effect of innovative work behavior. Journal of Vocational Behavior, 100, 67-77.
Skinner, D; Saunders, MNK and Thorn hill, A. (2002). Human resource management in a changing world. Strategic Change, 11(7): 341-345.
Spreitzer, G.M. Lam, C.F. and Fritz, C. (2010). A meta-analysis of work engagement: relationship with burnout, demands, resources, and consequences, in Bakker, A.B. and Leiter, M.P. (Eds), Work Engagement: A Handbook of Essential Theory and Research, Psychology Press, New York, NY, 132-46.
Wang, X. H. Fang, Y. Qureshi, I. & Janssen, O. (2015). Understanding employee innovative behavior: Integrating the social network and leader–member exchange perspectives. Journal of Organizational Behavior, 36, 403-420.
Wefald, A.J. and Downey, R.G. (2009). Job engagement in organizations: fad, fashion, or folderol? Journal of Organizational Behavior, 30(1), 141-5.
West, M.A. and Farr, J.L. (1989).Innovation at work: psychological perspectives. Social Behavior, 4, 15-30
Xanthopoulou, D. Bakker, A.B. Demerouti, E. and Schaufeli, W.B. (2007). Work engagement and financial returns: a diary study on the role of job and personal resources. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 82(1), 183-200.
Zacher, H. & Winter, G. (2011). Eldercare demands, strain, and work engagement: The moderating role of perceived organizational support. Journal of Vocational Behavior, 79(3), 667-680.
Zhong, L. Wayne, S. J. & Liden, R. C. (2015). Job engagement, perceived organizational support, high‐performance human resource practices, and cultural value orientations: A cross‐level investigation. Journal of Organizational Behavior.  37(6), 823-844.
Zhou, J. & Shalley, C. E. (2003). Research on employee creativity: A critical review and directions for future research. Research in Personnel and Human Resources Management, 22, 165-217.