توسعه نوآورانه در شرکت های کوچک و متوسط با طراحی مدل ساختار همکاری شرکاء در نوآوری باز با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 هیات علمی گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 استاد گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

شرکت های کوچک و متوسط به دلیل ویژگی های خاص خود کمتر از شرکت های بزرگ در نوآوری باز فعال می باشند. هدف از این مقاله ارائه مدل ساختار همکاری شرکا در نوآوری باز در شرکت های کوچک و متوسط می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف اکتشافی و از نظر نوع استفاده، کاربردی است و در آن از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده‌ها استفاده شده است. به‌منظور انجام پژوهش تعداد 57 پرسشنامه توسط خبرگان فعال در شرکت های کوچک و متوسط تولیدکننده کالا و خدمات دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تکمیل شد و با استفاده از رویکرد پویایی سیستم به طراحی مدل پرداخته شده است. افق زمانی پژوهش حاضر از سال 1392 تا 1397 می باشد. در این پژوهش با طراحی ساختار مناسب همکاری شرکا به دنبال بالابردن سود تجمیعی شبکه و شریک جدید می باشیم که در سناریوهای مختلف به بررسی رفتار متغیرهای اصلی مدل و متغیرهایی که تحت کنترل شرکا و شبکه می باشند پرداخته شده و نتایج آنها در قالب نمودارهایی ارائه گردیده است. در نهایت با اتخاذ استراتژی های مناسب از قبیل بهبود مکانیزم جذب ایده و انتخاب شرکایی که از منابع مالی بیشتری برخوردار هستند، سود تجمیعی شبکه و سود شریک جدید افزایش یافته است. نتایج این امکان را برای شرکت هایی که تصمیم به ایجاد ساختار همکاری در نوآوری باز دارند به وجود می آورد تا با بررسی سرمایه گذاری در هر یک از موارد اثرگذار در مدل، روند تغییرات سود شبکه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


اسماعیل‌پور، مجید، پوردهقان، عادل. (1392). نوآوری باز در کسب و کارهای کوچک و متوسط: بررسی فرآیندها، دلایل و موانع پذیرش نوآوری باز. همایش ملی دانشگاه کارآفرین (صنعت دانش‌محور)، بابلسر، دانشگاه مازندران.
امین‌بیدختی، علی­اکبر. (1388). نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی در خلق فرصت‌های کارآفرینی. کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 2، 171-190.
ناصرملی، محمدحسن، خمسه، عباس و رمضانی، علی. (1394). ارزیابی عملکرد ابعاد و شاخص‌های مدیریت نوآوری در صنعت تجهیزات نیروگاهی و تأمین انرژی (مطالعه موردی: شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس). دوفصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، 25، 47-60.
هاشمی‌دهقی، زهرا. (1393). نوآوری باز و ضرورت پیاده‌سازی آن در سازمان‌ها. نشریه صنعت و دانشگاه، 25 و 26، 25-34.
ونهاوربیک، ویم، ورمیرش، اینه و دیزوتر، استاین. (1394). نوآوری باز در شرکت­های کوچک و متوسط. (جواد مشایخ و مجید حسنی پارسا)، تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.
Arquitt, S. & Johnstone, R. (2008). Use of system dynamics modeling in design of an environmental restoration banking institution. Ecological Economics, 6, 5-7.
Barasaa, L. Knobenb, J.s. Vermeulenb, P. Kimuyua, P. & Kinyanjui, B. (2017). Institutions, resources and innovation in East Africa: A firm level approach. Research Policy, 46, 280–291.
Bui, T. & Loebbeckee, C. (1996). Supporting cognitive feedback using system dynamics: A demand model of the global system of mobile telecommunication. Decision Support Systems, 17, 83-98.
Chesbrough, H.W. (2003). Open innovation: the new imperative for creating andprofiting from technology. Cambridge: Harvard Business School Press.
Colombo, M.G. Piva, E. & Rossi-Lamastra, C. (2014). Open innovation and within-industry diversification in small and medium enterprises: The case of open source software firms. Research Policy, 43, 891–902.
De Vrande, V. Jong, J. Vanhaverbeke, W. & Rochemont, M. (2009). Open innovation in SMEs Trends, motives and management challenges. Technovation, 29, 423–437.
Edwards, T. Delbridge, R. & Munday, M. (2005). Understanding innovation in small and medium-sized enterprises: a process manifest. Technovation, 25, 1119–1127.
Gassmann, O. Enkel, E. & Chesbrough, H. (2010). The future of open innovation. R&D Management, 40, 213–221.
Laursena, K. & Salter, A. (2004). Searching high and low: what types of firms use universities as a source of innovation?. Research Policy, 33, 1201–1215.
Lee, S. Park, G. Yoon, B. & Park, J. (2010). Open innovation in SMEs- An intermediated network model. Research Policy, 39, 290–300.
Mokter, H. (2015). A review of literature on open innovation in small and medium-sized enterprises. Global Entrepreneurship Research, 5, 1-12.
Parida, V. Westerberg, M. & Frishammar, J. (2012). Inbound Open Innovation Activities in High-Tech SMEs: The Impact on Innovation Performance. Small Business Management, 50, 283–309.
Presenza, A. Abbate, T., Meleddu, M. & Cesaroni, F. (2016). Small- and medium-scale Italian winemaking companies facing the open innovation challenge. International Small Business, 35, 1-22.
Schroll, A. & Mild, A. (2011). Open innovation modes and the role of internal R&D: An empirical study on open innovation adoption in Europe. Innovation Management, 14, 475 – 495.
Spithoven, A., Vanhaverbeke, W. & Roijakkers, N. (2013). Open innovation practices in SMEs and large enterprises. Small Business Economics, 41, 537-562.
Sterman, J. D. (2000). Business dynamics. Boston: McGraw-Hill.
Tonis, B.M.R., Catana, M.G. & Tonoiu, S. (2015). Network Business Environment for Open Innovation in SMEs. Applied Mechanics and Material, 760, 751-756.
Vrgovic, P., Vidicki, P., Glassman, B. & Walton, A. (2012). Open innovation for SMEs in developing countries– An intermediated communication network model for collaboration beyond obstacles, Innovation: Management. Policy & Practice, 14, 290-302.