ارائه الگوی سیاست‌گذاری توسعه فناوری اطلاعات در دانشگاه‌های افسری آجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ، گروه مدیریت دولتی،دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران

2 استادیار، گروه جامعه و پیشرفت، پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری

3 استادیار مدیریت آموزش عالی، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

4 استادیار گروه مدیریت ، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

چکیده

زمینه و هدف: دانشگاه‌های نظامی یکی از مهم‌ترین مراکز نیروهای مسلح به شمار می‌روند و فناوری اطلاعات نقشی کلیدی را در توسعه این دانشگاه‌ها، مراکز علمی و تحقیقاتی ایفا می‌کند. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی سیاست‌گذاری توسعه فناوری اطلاعات در دانشگاه‌های افسری آجا انجام شده است.
روش‌شناسی: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جزء تحقیقات آمیخته است. بدین منظور با استفاده از رویکرد ترکیبی و بهره‌گیری از دو روش فراترکیب و پیمایش و طی مراحل کدگذاری اولیه و ثانویه، ابعاد اصلی و فرعی الگوی سیاست‌گذاری احصا و سپس از طریق پیمایش، روابط میان مقوله‌ها ترسیم شد. پرسش‌نامه محقق ساخته بر مبنای یافته‌های حاصل از بخش کیفی پژوهش طراحی و با مشارکت 54 نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های افسری آجا تکمیل شد.
یافته‌ها: بسترهای توسعه، محورهای توسعه، سطوح سیاست‌گذاری، نیاز سیاستی، تبیین مسئله سیاستی، هوشمندی سیاستی، صورت‌بندی سیاست، بدیل یابی/گزینه‌های جایگزین، همسویی استراتژیک، یکپارچه‌سازی سیاست، اشاعه و تقریب سیاست، انتقال سیاست، اجرای سیاست، ارزیابی، بازخورد و یادگیری سیاستی به‌عنوان 17 مؤلفه اصلی به همراه 63 خرده مؤلفه الگو شناسایی و معناداری همه آن‌ها با اطمینان 95% تائید شد.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش، ضمن کمک به توسعه سامانمند فناوری اطلاعات در دانشگاه‌های افسری آجا می‌تواند راهنمای عمل متولیان سیاست‌گذاری در دانشگاه‌های مذکور قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


امیری، حسن (1396). طراحی الگوی پیش‌بینی فناوری‌های مؤثر دفاعی به‌منظور اجرای برنامه‌های راهبردی. فصلنامه مدیریت نظامی، 17(1)، 29-35.
تهامی‌پور، مرتضی (1385). بهره‌وری و فناوری اطلاعاتی و ارتباطی، مجموعه مقالات نهمین سمینار از سلسله سمینارهای منطقه‌ای سومین کنگره بین‌المللی و دهمین کنگره سراسری همکاری‌های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر ری، 49-30.
جوکار، علی و پرتوی، محمدتقی. (1391). بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر تصمیم‌گیری فرماندهان آجا. فصلنامه علوم و فنون نظامی، 8 (21)، 61-49
دهقان، نبی الله و علوی فر، حسن. (1393). شناسایی موانع موجود در استفاده مؤثر از فناوری اطلاعات در گردان‌های بوئینگ و ارائه راهکارهای مناسب. فصلنامه علوم و فنون نظامی، 10 (30)، 38-21
رحمان‌پور، محمد؛ لیاقتدار، محمدجواد و افشار، ابراهیم (1393). چالش‌های فرهنگی-اجتماعی و نیروی انسانی آموزش عالی ایران در بعد توسعه فناوری اطلاعات همراه با بررسی تطبیقی توسعه این فناوری در نظام‌های آموزش عالی جهان. فصلنامه مطالعات فرهنگی، 15(59)،66-37
رحمان‌پور، محمد؛ لیاقتدار، محمدجواد و افشار، ابراهیم (1389). بررسی تطبیقی توسعه فناوری اطلاعات در نظام‌های آموزش عالی جهان: با تأکید بر ایران. فصلنامه پژوهشنامه تربیتی، 18، 17-54.
رهنورد، فرج اله و فیروزبخت، مهرداد. (1396). مدل ساختاری مدیریت منابع انسانی الکترونیک در دستگاه‌های عمومی. فصلنامه مطالعات منابع انسانی، 6 (26)، 22-1
زارعی‌زوارکی، اسماعیل. قاسم‌تبار، عبداالله و مومنی‌راد، اکبر (1392). مبانی نظری و عملی کاربرد اینترنت در فرایند تدریس و یادگیری. تهران: نشر آوای نور.
سالار زهی، حبیب. روشندل اربطانی، طاهر و بابا غیبی ازغندی، علیرضا. (1392). شناسایی و اولویت‌بندی جهت‌گیری‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیروی انتظامی در افق 1404 با رویکرد آینده‌نگاری. پژوهش‌نامه تعلم و امنیت انتظامی، 5 (2)، 34-1
سنجری، احمدرضا و غفاری، حجت. (1390). ارائه برنامه راهبردی فناوری اطلاعات معاونت آموزش نهاجا. فصلنامه مدیریت نظامی، 11 (42)، 102-71
سلکی، سعید و صالحی، لیلی. (1392). الگوی به‌کارگیری فناوری اطلاعات جهت استقرار مدیریت دانش در آجا. فصلنامه علوم و فنون نظامی، 9 (24)، 124-108
فرمانده معظم کل قوا (1383). مجموعه بیانات فرمانده معظم کل قوا. نرم‌افزار حدیث ولایت.
قهرودی، محمد رضا. فشارکی، مهدی و نظامی پور، قدیر. (1392). تدوین چشم انداز و الگوی بلوغ توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان در افق 1404 با رویکرد آینده نگاری. فصلنامه بهبود و مدیریت، 7 (1)، 161-137
کرمی، مرتضی. ایران نژاد، منصوره و جعفری کرفستانی، زهرا. (1392). وضعیت موجود و چشم انداز مطلوب کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش عالی. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی درآموزش عالی، 68، 48-23
محجوب عشرت‌آبادی، حسن؛ میرکمالی، محمد؛ اسماعیلی مناپ، شریفه؛ مهری، داریوش (1392). بررسی موانع توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه‌های جامع دولتی و ارائه راهکارهای مناسب: پیمایشی پیرامون دانشگاه تهران. مدیریت فناوری اطلاعات، 5 (4)، 139 -160
مرادیان، محسن، شعبانی فرد، علیرضا و کلانتری، فتح‌الله. (1394). تأثیر به‌کارگیری فناوری اطلاعات بر توسعه توانمندی منابع انسانی دانشگاه‌های افسری آجا. فصلنامه علوم و فنون نظامی، 10(30)، 20-5
منتظر، غلامعلی. (1381). توسعه مبتنی بر فناوری اطلاعات محور آینده‌نگری در نظام آموزشی کشور. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 3 (25)، 166-97.
Anderson, Jonathan, & Weert, Tom van. (2002). Infromation and Communication Technology in Education-A Curriculum for Schools and Programme of Teacher Development E. Khvilon (Ed)
Ahrens, Nathaniel; (2013) "China's Industrial PolicyMaking Process", A Report of the Center for Strategic and International Studies hills Program on governance. Retrieved 10 October, 2016, from https: https://csis-prod.s3.amazonaws.com
Bagchi, Kallol, Hart, Paul, & Peterson, Mark F. (2004). National culture and information technology product adoption. Journal of Global Information Technology Management, 7(4), 29-46.
Bench, Suzanne, & Day, Tina. (2010). The user experience of critical care discharge: a meta-synthesis of qualitative research. International journal of nursing studies, 47(4), 487-499
Baumgartner, Frank R, & Jones, Bryan D. (2010). Agendas and instability in American politics. chicago: University of Chicago Press
Brikland, T. A. (2015). An introduction to the policy process: Theories, concepts, and models of public policy making (third edition). United State: M.E.Sharpe.
Bhattacharya, Indrajit, & Sharma, Kunal. (2007). India in the knowledge economy–an electronic paradigm. International Journal of Educational Management, 21(6), 543-568.
Cross, Michael, & Adam, Fatima. (2007). ICT policies and strategies in higher education in South Africa: National and institutional pathways. Higher Education Policy, 20(1),73-95
Cornell University. (2014) Cornell’s Policy Development Process. Retrieved 10 October, 2016, from https://www.dfa.cornell.edu/sites/default/files/cu-policy-process.pdf
Cornell University. (2012). Policy Development Templet. Retrieved June, 2016, from https://www.dfa.cornell.edu/sites/default/files/policy/vol4_1.pdf
Duţă, Nicoleta, & Martínez-Rivera, Oscar. (2015). between theory and practice: the importance of ICT in higher education as a tool for collaborative learning. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 180. 1446-1473.
Dunn, W.N. (2011). Public Policy Analysis: An Introduction (4th Edition). United State: Prentice Hall.
Dye, Thomas. (2012). Understanding Public Policy. Pearson Publication, (fourteenth Edition)
Denhart, Robert; Denhart, Janet; Blanc, Tara. (2013). Public Administration: An Action Orientation, wadsworth Publication.
Feiock, Richard C. (2013). The institutional collective action framework. Policy Studies Journal, 41(3), 397-425.
Frederickson, H.G, & Smith, Kb. (2003). The Public Administration Theory Primer. Cambridge, MA: Westview Press.
Fahrenkrog, G. Polt, W. Rago, J. Tubke, A. Zinocker, /k. Arvanitis, S. et al. (2002).RTD Evauation Toolb ox- assessing the Socio- Economic Impact of RTD-Policies. (G. Fahrenkrog, W. Polt, J. Rago, A. Tubke, & K. Zinocker, Eds.) Seville, Spain: European Commission
Ferris, Tom; (2015).Reflections on the Public Policy Process in Ireland, Journal of Administration. Volume 62, No. 4
Green, Melanie C, & Brock, Timothy C. (2000). The role of transportation in the persuasiveness of public narratives. Journal of personality and social psychology, 79(5),
Haddad, Wadi D, & Demsky, Terri. (1995). Education Policy-Planning Process: An Applied Framework. Fundamentals of Educational Planning 51: ERIC.
Ghavifekr, Simin; Hussin, Sufean; Faizal A.Ghani, Muhammad; (2011)"The process of Malaysian smart school policy cycle: A Qualitative Analysis". Journal of Research and Reflections in Education,Vol.5, No.2, 83-104.
Hawkins, B. L. (Ed). (1989). Organizing and managing information resources on campus. McKinney, TX: published by Academic Computing Publications.
Hamiti, Mentor, Reka, Blerim, & Baloghová, Andrea. (2014). Ethical Use of Information Technology in High Education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 11-15
Indiana University. (2016b). Policy Development. Approval process. Retrieved 1 july, 2016, from http://policies.iu.edu
Indiana University. (2016a). Information & IT Policy Process. Retrieved 20 july, 2016, from https://protect.iu.edu/online-safety/policies/process.html
ITU. (2017). Measuring the Information Society Report 2017 (Vol. 1). Geneva Switzerland: International Telecommunication Union.
Khizhnaya, A. V. Kutepov, M. M. Gladkova, M. N. Gladkov, A. V. & Dvornikova, E. I. (2016). Information Technologies in the System of Military Engineer Training of
Cadets. International Journal of Environmental and Science Education, 11(13), 6238.
Kraft, Michael; R.Furlong, Scott, (2014). Public Policy: Politics, Analysis, and Alternative. Washington: CQ Press, a Division of SAGE Publications, lnc. (fifth Edition)
Lin, Lihchyi Wen, Yue-mi Tsai, (2010). Applying decision-making tools to national e-waste recycling policy: An example of Analytic Hierarchy Process. Journal of Waste Management. May; 30(5), 863-869.
Majumdar, Shyamal. (2009). Modelling ICT Development in Education. Bonn, Germany: UNESCO-UNEVOC
Martin, J. (2016). Perceptions of Digital Technology in Military Education (Doctoral dissertation). Retrieved June 20, 2019 from: etd.auburn.edu/bitstream
Ohio State University. (2016). University Policies. Retrieved 22 july, 2016, from https://policies.osu.edu/policy-development.html
Pirani, J. A. & Salaway, G. (2004). Information technology alignment in higher education. Educause, 45(5), 1-10.
Penrod, J. I. Dolence, M. G. & Douglas, J. V. (1990). The chief information officer in higher education CAUSE Professional Paper Series. Boulder, CO: CAUSE.
Sandelowski, Margarete, & Barroso, Julie. (2007). Handbook for synthesizing qualitative research: Springer Publishing Company.
Shanahan, Elizabeth A, Jones, Michael D, & McBeth, Mark K. (2011). Policy narratives and policy processes. Policy Studies Journal, 39(3), 561-535
Stone, Deborah A. (2002). Policy paradox: The art of political decision making. New York: Norton.
Sabatier, P. (1996). The suitability of several models for comparative analysis of the policy process. In L. M. Imbeau & R. D. McKinley (Eds.), Comparing government activity (pp. 101-117). New York: St. Martin’s Press.
Sabatier, Paul, & Weible, Christopher. (2014). Theories of the policy process. United State: Westview Press.
Sarkar, Sukanta. (2012). The role of information and communication technology (ICT) in higher education for the 21st century. Science, 1(1), 31-41.
Santos, L. A. Loureior, N. A. R. S. do Vale Lima, J. M. M. de Sousa Silveria, J. A. da Silva Grilo, R. J. (2019). Millitary Higher Education Teaching and Learning Methodologies. Security and Defense Quarterly, 24(2), 123-154
University of Michigan. (2015). IT Policy Development and Administration Framework. Office of the CIO. Retrieved 23 July, 2016, from http://cio.umich.edu/sites/default/files
University of Florida. (2014). Information Technology: It Policy Council. Retrieved 10 July, 2016, from http://www.it.ufl.edu/governance/policy-council
University of Florida. (2011). Information Technology Policy Development and Approval Process. Office of Information Security and Compliance.
University of Wisconsin - Madison. (2014). IT Policy Process: IT Policy Principles and Procedures. Retrieved 22 july 2016, from https://wiki.doit.wisc.edu
United Nations. (2014). A Framework For Information And Communications Technology Policy Reviews Helping Countries Leverage ICT For Development,United Nation.
Unesco. (2002). Open and Distance Learning: Trends, Policy and Strategy Considerations: UNESCO Division of Higher Education.
Vaught, R. (1989). Organizing and supporting administrative computing. In Hawkins, B. L. Organizing and Managing Information Resources on Campus (141-163), Princeton, NY: EDUCOM, 1989.
Zimmer, Lela. (2006). Qualitative meta synthesis: a question of dialoguing with texts. Journal of advanced nursing, 53(3), 311-318.
Zastrocky, M. R. & Schlier, F. (2000). The higher education CIO in the 21st century. Educause Quarterly23(1),8-14.