فراتحلیل پیشایندهای نوآوری سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترا/ دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: در سال های اخیر با ظهور اقتصاد دانش محور، نوآوری نقش حیاتی در تحول ساختارهای اقتصادی و اجتماعی پیدا کرده است به طوری که در بعضی مقالات از اقتصادهای پیشرفته امروزی به عنوان اقتصادهای مبتنی بر نوآوری یاد می شود. هدف این تحقیق شناسایی پیشایندهای نوآوری سازمانی با استفاده از رویکرد فراتحلیل است.
روش شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف، توصیفی و از نظر نوع استفاده کاربردی و از نظر نوع داده ها، کمی است. جامعه مورد بررسی پژوهش، شامل مقالات چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی در زمینه نوآوری سازمانی از سال 1390 تا سال 1397 بود که 57 مورد با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند به عنوان نمونه وارد فرایند فراتحلیل شدند. پژوهش های منتخب با استفاده از نرم افزار CMA2 (نرم افزار جامع فراتحلیل) مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: براساس یافته های پژوهش، از بین پیشایندهای نوآوری سازمانی، 9 مورد (25%) دارای اندازه اثر کمتر از 3/0، 18 مورد (50%) دارای اندازه اثر بین 3/0 تا 5/0 و 9 مورد (25%) دارای اندازه اثر بیشتر از 5/0 هستند.
نتیجه گیری: براساس نتایج فراتحلیل، از بین پیشایندهای نوآوری سازمانی، به ترتیب متغیرهای ارتباطات سازمانی (800/0)، تفکر راهبردی (782/0)، سرمایه فکری (677/0)، اعتماد سازمانی (676/0)، سیستم برنامه ریزی منابع انسانی (586/0)، سرمایه اجتماعی (572/0)، بازارگرایی (556/0)، مدیریت استعداد (513/0)، مدیریت دانش (508/0) دارای اندازه اثر زیاد (بالای 5/0) هستند.

کلیدواژه‌ها


ابیلی، خدایار؛ مزاری، ابراهیم؛ خباره، کبری و ملکی، معصومه. (1394). تبیین نقش سرمایه‌های انسانی کارکنان مراکز آموزش عالی در گرایش به نوآوری سازمانی آنان. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 6(1).
آذرنیوشان، مریم؛ مشایخ، مریم و محمدی، فاطمه. (1397). رابطه نوآوری سازمانی با عملکرد شغلی و رضایت شغلی. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8(3)، 94-75.
ایرجی، رامین؛ هادوی، فریده و تندنویس، فریدون. (1394). تعیین مدل معادلات ساختاری مدیریت دانش با نوآوری سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی. مدیریت ورزشی، 7(1)، 419-403.
امینی، علیرضا؛ مزروعی، اسماعیل و آقاجری، معصومه. (1396). نقش توانمندسازی روان‌شناختی و تمایل به کارآفرینی کارکنان در رابطه بین بازارگرایی و نوآوری سازمانی. مدیریت بازرگانی، 9(1)، 258-233.
ایمانی، نرگس؛ گسکری، ریحانه و قیتانی، البرز. (1394). اثر بازاریابی داخلی بر عملکرد کارکنان: اثر میانجی نوآوری سازمانی در اداره‌های تابع شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری. مدیریت بازرگانی، 7(2)، 338-315.
ایمانی پور، نرگس؛ محمدپور، سعیده و قلی پور، آرین. (1391). نقش مدیریت منابع انسانی الکترونیکی بر نوآوری سازمانی. توسعه کارآفرینی، 5(2)، 105-87.
بشلیده، کیومرث؛ ارشدی، نسرین و سخراوی، رضا. (1395). بررسی رابطه فرهنگ یادگیری سازمانی با توانمندسازی روان‌شناختی و نوآوری سازمانی با توجه به نقش میانجی‌گری یادگیری سازمانی در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران. مدیریت بر آموزش سازمان‌ها، 5(1)، 188-163.
جمشیدیان، عبدالرسول و یولی زاده، مینا. (1393). قابلیت‌های کلیدی مدیریت استعداد و قابلیت‌های نوآوری سازمانی کارکنان. مطالعات مدیریت راهبردی، 19، 89-77.
حجازی، اسد و نظرپوری، امیرهوشنگ. (1397). تحلیل تأثیر عوامل حمایتی سازمانی بر قابلیت‌های نوآوری سازمان با در نظر گرفتن نقش میانجی ظرفیت جذب دانش. مدیریت فرهنگ سازمانی، 16(4)، 870-851.
درگاهی، حسین؛ اسدی، صدیقه، احمدی، بتول و محمودی، محمود. (1397). بررسی رابطه بین مدیریت دانش با خلاقیت و نوآوری سازمانی در کارکنان بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران. فصلنامه بیمارستان، 17(1).
رستگار، عباسعلی؛ عارفی، امین و هیزجی، محمد. (1395). دستیابی به نوآوری سازمانی از مسیر هوشمندی رقابتی و تفکر راهبردی. مطالعات مدیریت راهبردی، 28، 38-21.
روح الهی، احمدعلی. (1393). بررسی تأثیر میانجی نوآوری سازمانی در ارتباط بین رهبری تحول‌آفرین و عملکرد سازمانی. مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 2(4).
زارعی، عظیم؛ مقدم، علیرضا، مهمان‌نوازان، سهیلا و شهریاری، مهری. (1395). بررسی نقش هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در تبیین رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 5(4)، 32-1.
سیدجوادین، سیدرضا و رضایی، سعید. (1394). بررسی تأثیر سیستم کاری تعهد بالا بر تسهیم دانش و نوآوری سازمانی. پژوهش‌های مدیریت عمومی، 8(27)، 44-23.
شعبانی بهار، غلام رضا و شربتی، نعیم. (1397). رابطه بین انگیزه‌های شغلی کارکنان و نوآوری سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان همدان. پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت ورزش، 10(3)، 121-111.
صحت، سعید؛ مظلومی، نادر و فخیمی، حمید. (1394). رابطه نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی در شرکت‌های بیمه. پژوهشنامه بیمه، 30(2)، 34-1.
صفرزاده، حسین؛ تدین، اعظم و محمدی، مریم. (1391). بررسی تأثیر استراتژی‌های مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی مراکز بهداشتی و درمانی شمال فارس). طلوع بهداشت، 11(1).
طالقانی، غلامرضا؛ انواری، علی و افتخاری، لیلا. (1391). رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در یک شرکت بیمه. پژوهشنامه بیمه، 27(1)، 171-151.
طباطبایی نسب، محمد و اشرفی، طاهره. (1395). بررسی تأثیر تمایل به هم‌خلقی ارزش بر یادگیری و نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: پارک علم و فناوری یزد). راهبردهای بازرگانی، 23(7).
کرم پور، عبدالحسین؛ مسعودی، نازنین و ابراهیمی، ابوالقاسم. (1397). بررسی نقش میانجی تسهیم دانش در رابطه بین سرمایه فکری و نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: شرکت‌های نرم‌افزاری ایران). مدیریت فناوری اطلاعات، 10(1)، 208-185.
نجفی، وحید؛ رستگار، عباسلی و رحمانی، فاطمه. (1397). انعطاف‌پذیری منابع انسانی، خلاقیت و نوآوری سازمانی در شرکت‌های بیمه. مدیریت فرهنگ سازمانی، 16(3)، 544-521.
نصراصفهانی، علی؛ امیری، زینب و فرخی، مجتبی. (1392). تأثیر بازاریابی داخلی بر نوآوری سازمانی: نقش میانجی خودکارامدی کارکنان. توسعه کارآفرینی، 6(3)، 45-27.
هدایتی، آتنا؛ جمشیدی، لاله و امین بیدختی، علی (1395). نقش میانجی مدیریت دانش در رابطه بین فرهنگ یادگیری و نوآوری سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 8(15).
Alegre, J. Lapiedra, R. & Chiva, R. (2006). A measurement scale for product innovation performance. European Journal of Innovation Management, 9 (4), 333-346.
Aragon-Correa, J. Garcia, Morales V. Cordon, & Pozo, E. (2007). Leadership and organizational learning’s role on innovation and performance: Lessons from Spain. Industrial Marketing Management, 36, 349-359.
Camps, J. & Rodriguez, H. (2011). Transformational leadership, learning, and employability: Effects on performance among faculty members. Personnel Review, 40(4), 423 – 442.
Chandler, G.N. Keller, C. & Layon, D.W. (2010). Unraveling the determinants and consequences of an innovative-supportive organizational culture, Entrepreneurship Theory and Practice, 25, (1), 59-76.
Chang, S.C. Chiang, C.Y. & Wang, Y.B. (2006). The study of social capital, organizational learning, innovativeness, intellectual capital, and performance. The Journal of Human Resource and Adult learning, 2 (2), 63-71.
Damanpour, F. & Aravind, D. (2012). Managerial innovation: Conceptions, processes, and antecedents. Management and Organization Review, 8(2), 423–454.
Delgado-Verde, M. Martin-de Castro, G. & Navas-Lopez, J. E. (2011). Organizational knowledge assets and innovation capability. Journal of Intellectual Capital, 12(1), 5-19.
Guan, J. & Ma, N. (2003). Innovative capability and export performance of Chinese firms. Technovation, 23(9), 737-747.
Ho, L. A. (2011). Industrial management & data systems emerald article: Meditation, learning, organizational innovation and performance industrial. Management & Data Systems, 111(1), 113–131.
Hult, G.T.M. Ketchen, Jr. D.J. & Slater, S. F. (2005). Market orientation and performance: An integration of disparate approaches. Strategic Management Journal, 26(12), 1173–1181
Jantz, R.C. (2012). A Framework for Studying Organizational Innovation in Research Libraries. College & Research Libraries, 73 (6), 525-541.
Jen-Lin R, Rong-Huei C, Chiu-Yau T. (2012). Turning knowledge management into innovation in the high tech industry. Industrial Management, 112(1), 42-63.
Jimens, J. D. Sanz Valle, R. & Hernandez Espillardo, M. (2008). Fostering Innovation the Role of Market Orientation and Organizational Learning. European Journal of InnovationManagement, 11(3), 389-412.
Johannassen, J. A. (2008). Organization innovation as part of Knowledge management. International Journal of Information, 403-412.
Jung, D. I. Chow, C. & Wu, A. (2003). The role of transformational leadership in enhancing organizational innovation: Hypotheses and some preliminary finding.The Leadership Quarterly, 14, 525–544.
Kaasa, A. (2008). Effects of different dimensions of social capital on innovative activity: Evidence from Europe at the regional level. Ph.D, dissertation, university of Tartu.
Kohtamaki, M, Kekale, T. & Vitala, R. (2004). Trust and Innovation: from spin-off idea to stock exchange. Creativity and Innovation Management, 13(2), 75-88.
Kostopoulos, K. Papalexandris, A. Papachroni, M. & Ioannou, G. (2011). Absorptive capacity, innovation, & financial performance. Journal of Business Research, 64(12), 1335-1343.
Lee V. H. Leong, L. Y. Hew, T.S. & Ooi, K. B. (2013). Knowledge management: a key determinant in advancing technological innovation? Journal of Knowledge Management, 17(6), 848 – 872.
Liao, S. H. Fei, W. C. & Chen, C. C. (2010). Knowledge sharing, absorptive capacity and innovation capability: An empirical study on Taiwan’s knowledge intensive industries. Journal of Information Science, 33(3), 340–359.
Ling Tan, Ch & Nasurdin Aizzat, M. (2011). Human Resource Management Practices and Organizational Innovation: Assessing the Mediating Role of Knowledge Management Effectiveness. Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia
Lu, T.T. & Chen, J. (2010). Incremental or radical? A study of organizational innovation: an artificial world approach. Expert Systems with Applications, 37(12), 8193-8200.
Martins, E.G. & Terblanche, F. (2010). Building organizational culture that stimulates creativity and innovation. European Journal of Innovation Management, 6(1), 64-74.
Moradi M. Pakideh K. & Abdollahiyan, F. (2014). The Effect of Error Management Cluster on Organizational Innovation. Journal of Research in Organizational Culture Management, 2(11), 87-114. [Persian].
Rahab, A. (2012). Innovativeness Model of Small and Medium Enterprises Based On Market Orientation and Learning Orientation: Testing Moderating Effect of Business Operation Mode. Procedia Economics andFinance, 4, 97 – 109.
Randas, S. (2010). Competitive rivalry and competitive strategy in relation to product and process innovation in leading creation firms. Economic and Business Review, 7(3), 195-216.
Somech, A. & Zahavy, A. D. (2013). Translation team creativity to innovation implementation. Journal of Management, 39(3), 684-708.
Subramaniam, M. & Youndt, M. A. (2005). The influence of intellectual capital on the types of innovative capabilities. Academy of Management Journal, 48(3), 450-463.
Tan, C. L. & Nasurdin, A. M. (2011). Human Resource Management Practices and Organizational Innovation: Assessing the Mediating Role of Knowledge Management Effectiveness. Electronic Journal of Knowledge Management, 9(2), 155-167.
Tsai, P. C. F. & Yen, Y. F. (2009). Learning orientation and market orientation: Relationship with innovation, human resource practices and performance. European Journal of Marketing, 39(11), 1235-1263.
Wang, Z. & Wang, N. (2012). Knowledge sharing, innovation and firm performance. Expert Systems with Applications, 39(10), 8899–8908.
Wu, C.M, Ay, C.R. & Lien, B.Y. (2009). The role of social capital and organizational learning in promoting innovation performance. Information Systems and Change Management, 4 (2), 171-186.
Yecsil, S. & Dereli, S. F. (2013). An empirical investigation of the organizational justice, knowledge sharing and innovation capability. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 75, 199–208.
Yuan, L. Eric, W. KTsang. & Mike W. Peng. (2008). "Knowledge management and innovation strategy in the Asia Pacific: Toward an institution-based view". Asia Pacific Journal Manage, 25, PP.361-37.
Zerenler, M. Hasiloglu, B. & Sezgin, M. (2008). Intellectual Capital and Innovation Performance: Empirical Evidence in the Turkish Automotive Supplier. Journal of technology management, 3(4), 31-40.