تدوین چارچوبی برای کارآفرینی شهری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 گروه مدیریت، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران، ایران

3 دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: تقویت کارآفرینی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه آن‌یکی از ابزارهای پیشرفت اقتصادی کشورهای در حال‌توسعه است. شهرها به‌عنوان عناصر اصلی تشکیل یک کشور از این تأثیر بی‌بهره نیستند. هدف این پژوهش تدوین چارچوبی برای استقرار کارآفرینی شهری در ایران است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف، اکتشافی است و در آن از روش کیفی داده‌بنیاد استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگانی بود که در حوزه کارآفرینی و مدیریت شهری دارای دانش کافی بودند. برای گردآوری داده‌ها از ابزار مصاحبه نیمه ساخت‌یافته استفاده ‌شد. تحلیل متن مصاحبه‌ها به کمک نرم‌افزار Atlas ti انجام شد. ابعاد سنجش کارآفرینی شهری (نگرش کارآفرینانه، توانایی کارآفرینانه، آرمان کارآفرینانه، اقدام کارآفرینانه) به‌عنوان مقوله محوری مشخص شد و چارچوب نهایی تدوین شد.
یافته‌ها: بر اساس تحلیل داده‌ها، نگرش کارآفرینانه، توانایی کارآفرینانه، آرمان کارآفرینانه، اقدام کارآفرینانه به‌عنوان مقوله محوری، شهر خلاق، خط‌مشی شکوفایی شهری، زیست‌بوم کارآفرینی شهری و شرایط تولید/خدمات کارآفرینانه به عنوان عوامل علی، انعطاف‌پذیری شهری، تراکم شهری، و عدم اطمینان محیطی به‌عنوان عوامل زمینه‌ای، تعاملات شهری و رقابت شهری به‌عنوان عوامل میانجی، کیفیت زندگی شهروندان، رضایت عمومی شهروندان، تعمیق سرمایه اجتماعی و شکل‌گیری آرمان‌شهرها به عنوان پیامدها شناسایی شدند.
نتیجه‌گیری: کارآفرینی شهری از طریق شناسایی، ارزیابی و بهره‌برداری از فرصت‌های شهری موجب توسعه کارآفرینی، حل معضلات شهری، ترمیم ساختارهای شهری و رشد و شکوفایی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و ارتقای مطلوبیت زندگی شهر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


Acs,Z.,Audretsch,D. (2005). Entrepreneurship and Innovation. Papers on Entrepreneurship, Growth and Public Policy, Max Planck Institute of Economics, Entrepreneurship.
Arimah,B.C., Mboup,C., Halfani,M., Oyeyinka,O.(2015).The City Prosperity Initiative,International City Leaders.( UN-Habitat).
Arimah,B.C., Mboup,C., Halfani,M., Oyeyinka,O.(2017).The City Prosperity Initiative,International City Leaders.( UN-Habitat).
Arturo E Osorio and Banu Özkazanç-Pan (2017), Defining the ‘Urban’ in Urban Entrepreneurship: Implications for Economic Development Policy, Academy of Management, 10,213-235
Bluhm,D. J. Harman, W. Lee, T. W. & Mitchell, T. R. (2011).Qualitative research in management:A decade of progress. Journal of Management Studies,48(8):1866-1891.
Bosma,N.,Acs,Z.,Autio,E.,Coduras,A.,and Levie,J .(2008).Global Entrepreneurship Research Consortium (GERA), Executive Report.
Bosma,N.,Kelly,D. (2015).Global Entrepreneurship Monitor(GEM), Executive Report.
Burns, T & Stalker, G (1961). The Management of Innovation.Tavistock Publications.
Charmaz K (2006). Constructing Grounded Theory: A Practical Guide through Qualitative Analysis. Sage publication.
Cohen,B.,&Munoz, P. (2015). Toward a Theory of Purpose-Driven Urban Entrepreneurship,Organization & Environment, 28(3) 264 –285.
Correia, C.M.,&Costa, J.S. (2014). Measuring Creativity in the EU Member States, Investigaciones Regionales, 30,7-26 .
Eriksson, P., & Kovalainen, A. (2016). Qualitative Methods in Business Research: a Practical Guide to Social Research, Sage publication.
Florida, R. (2012). The Rise of The Creative Class,Perseus Book Group, 12, 167.
Glaeser, E. & Kerr, W. (2013). Local industrial conditions and entrepreneurship, how much of the spatial distribution can we explain? Journal of Economics and Management Strategy 18 (3), 623–663.
Glaeser, E. L., Stuart S, R.,& William C, S. (2010). Urban economics and entrepreneurship, Journal of Urban Economics 67, 1-14.
Glaser B,& Strauss A. (2006). The discovery of Grounded Theory:Qualitative Research, Aldine.
Harvey, Daivid. (1989). From Mnagerialto Transformation in Urban Governance in Late Capitalism, Georgr.Ann.71B(1), 3-17.
Harvey, David (2008). The Right to the City, New Left Review.
Isenberg, D. (2010). How to start an entrepreneurial revolution, paper of Harvard Business,1-12.
 Lawrence, P.R. and Lorsch, J.W. (1967). Administrative Science Quarterly, 12,(1), 1-47.
Lee, S.Y .(2005). Entrepreneurship, Small Businesses, and Economic Growth in Cities: An Empirical Analysis. Stanford King Center on Global Development Working Paper,536.
Locke, K. D.(2003). Grounded Theory in Management Research.Sage Publications.
Mehrara,M&Rezaei,A.a.(2015). Knowledge Economy Index (KEI) in Iran and Comparison with other Countries of Region: the Vision 1404 Document, International Journal of Applied Economic Studies,3(2),1-7.
Moreno,E.l., Arimah,B.C., Mboup,C., Halfani,M., Oyeyinka,O .(2012). UN-Habitat State of the World’s Cities Report, Prosperity of Cities,(UNHSP).
Muñoz, P. and Cohen, B. (2016). The making of the urban entrepreneur, California Management Review, w, 59 (1), 71-91.
Osorio, A. & Ozkazanc-Pan, B. (2014). Defining the 'Urban' in Urban Entrepreneurship: Implications for Economic Development Policy. Academy of Management Proceedings,1(2014).
Pablo Munoz, Cohen, B.(2017) The Making of the Urban Entrepreneur, California Management Review, Volume: 59 issue: 1, 71-91.
Reedy,E.j.,& Fairlie, R.W .(2008). Entrepreneurship and Urban Success: Toward a Policy Consensus, Kauffman Foundation.
Saldaña, J. (2009). The Coding Manual for Qualitative Researchers,SAGE Publications.
Shane, S. (2012). Reflections on the 2010 AMR Decade Award: Delivering on the promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Review, 37(1), 10–20.
 Sriram, V. Mersha, T. & Herron, L. (2007). Drivers of urban entrepreneurship: an integrative model. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 235-251.
Strauss, A.L. and Corbin, J.A. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory,Sage Publications.
Szerb, L., Vörös,Z., Komlósi,Acs,Z.J., Páger,B., Rappai,G (2017). European Final Report of the Regional Entrepreneurship and Development Index(REDI).
Wanger, C., Roessnera,S., Bobba, J. D., Kleinb,K., Boyackc,J.T., Keytond, K. W (2011).Journal of Informetrics,165,14-26.
Wong, Cecilia. (2015). “A framework for ‘City Prosperity Index’: Linking indicators, Analysis and Policy. Habitat International 45, 3-9.