طراحی الگوی پذیرندگی برند دانشگاه‌ کارآفرین(نسل سوم) در ‏دانشگاه‌های نیروهای مسلح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

2 استادیار، دانشکده مدیریت و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران

3 استادیار، دانشکده مدیریت و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران.

4 استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)، مازندران، ایران‏

10.22034/qjimdo.2021.250461.1362

چکیده

زمینه و هدف: افزایش رقابت در خصوص جذب دانشجویان، منابع مالی و کارکنان کیفی به افزایش توجه دانشگاه‌های نسل سوم برای ایجاد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و برخورداری از برند متمایز منجر شده است. بر این اساس، این پژوهش به طراحی الگوی پذیرندگی برند دانشگاه کارآفرین در نظام آموزش عالی می‌پردازد.
روش‌شناسی: در این پژوهش از روش آمیخته استفاده شده است. در بخش کیفی از روش داده بنیاد و در بخش کمّی از مدل‌سازی معادلات ساختاری بهره‌گیری شد. در بخش کیفی، داده‌ها از ابزار مصاحبه و مشارکت 18 نفر از خبرگان دانشگاهی و در بخش کمی از طریق پرسشنامه محقق‌ساخته گردآوری شدند.
یافته‌ها: بر اساس تحلیل داده‌های پژوهش، 474 کد اولیه شناسایی شد که در قالب 75 مفهوم و 26 مقوله اصلی دسته‌بندی شدند. با استناد به رهیافت نظام‌مند در نظریه داده بنیاد، کدهای شناسایی شده در 6 طبقه شرایط علّی، زمینه‌ای، عوامل مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها دسته‌بندی شدند.
نتیجه‌گیری: الگوی مذکور از طریق تغییر نظام آموزشی و ایجاد تصویر مثبت موجب جذب با کیفیت‌ترین عناصر در بازار رقابتی می‌شود. پیامد اصلی این اقدامات، صنعت نظامی پیشرفته، کسب مرجعیت علمی در جهان اسلام و افزایش رفاه عمومی جامعه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


اسفندیاری، مصطفی؛ ایمان خان، نیلوفر و فتاحی، مجید. (1399). مدل‌سازی ارزش‌یابی انتخاب برند در صنعت بانکداری، فصلنامه مدیریت بازرگانی، دوره 12، شماره 3، 727-747.
براری، محسن؛ صارمی، نوذر و خوزانی، فاطمه. (1398). ارائه مدل ارتقا تصویر برند ناجا. فصلنامه مدیریت برند، دوره 6، شماره 1، 187-240.
پیکاری فر، فاطمه و مه نگار، فرشاد. (1391). بررسی نقش دانشگاه‌ها در توسعه کارآفرینی، کنفرانس ملی کارآفرینی و پایگاه دانش مدیریت کسب و کار، تهران، دانشگاه مازندران، ص 53-65.
صفاری، مرجان؛ رحیمی، امیر و احسانی، محمد. (1399). تأثیر بازاریابی کارآفرینانه بر ارزش ویژه برند و وفاداری مشتریان. فصلنامه توسعه کارآفرینی، دوره 13، شماره 2.
شهریاری، سلطانعلی؛ وکیلی، یوسف و کاربخش، احمد. (1399). تأثیر سرمایه فکری بر کارآفرینی استراتژیک در شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزار، فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، سال سوم، شماره 8، 105-124.
طباطبایی، فاطمه؛ عباس‌پور، عباس؛ رحیمیان، حمید و غیاثی، سعید. (1399). طراحی الگوی پرورش کارآفرینان در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران، فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، سال سوم، شماره 8، 125-150.
عالی پور، علیرضا. (1399). تعیین جایگاه مراکز رشد پایدار در دانشگاه‌های نظامی، فصلنامه آموزش علوم دریایی، دوره 7، شماره 20، 69-82.
فشارکی، فرزاد و موسوی، محمد. (1396). بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر رشد کسب و کار از طریق برندسازی، پژوهش‌های مدیریت راهبردی، سال بیست وسوم، شماره 66، 57-79.
نعمتی، محمد حسین؛ احمدی، مسعود؛ غفاری، رحمان و دولتی، حسن. (1399). بررسی تأثیر ارزش‌های ادراکی داوطلبان دانشگاه‌ها بر پذیرندگی برند دانشگاه کارآفرین، فصلنامه علمی آموزش علوم دریایی، دوره 7، شماره 2، 94-108.
Azoury, N., Daou, L., El Khoury, C. (2014). University Image and its Relationship to Student Satisfaction-Case of the Middle Eastern Private Business Schools, International Strategic Management Review 2, 1–8.
Banzel, R., (2007). Prospective Students' Perceptions of University Brands: An Empirical Study. Journal of Marketing for Higher Education, 19(1), 85–107.
Chapleo, C. (2010). Branding a University: Adding Real Value or Smoke and Mirrors? In M. Molesworth, & R. Scullion (Eds.), The Marketisation of Higher Education and the Student as Consumer,pp. 101–114. Routledge
Creswell, J. (2012). Qualitive Inquiry and Research Design: Choosing Among FiveApproaches. (3rd Edition). SAGE Publication, Inc.
Creswell, J. W. (2002), Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
Díaz-Casero, J. C., Fernández-Portillo, A., Sánchez-Escobedo, M. C., & Hernández-Mogollón, R. (2017). The Influence of University Context on Entrepreneurial Intentions. In Entrepreneurial Universities (pp. 65-81). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-47949-1_5
Dolan, Brendan, Cunningham, & James. (2019). The Role and Function of Cooperative Research Centers in Entrepreneurial Universities. Management Decision, 57(12), 3406-3425.
Drori, G., Delmestri, G., & Oberg, A. (2016). Branding the University: Relational Strategy of Identity Construction in a Competitive. Portland Press Limited, 215-232.
Duarte, P. O., Alves, H. and Raposo, M. B. (2018), Understanding University Image: a Structural Equation Model Approach, International Review on Public and Nonprofit Marketing, 7(1), 21-36.
Dwivedi, A. (2015), A Higher-Ordermodel of Eonsumer Brand Engagement and its Impact on loyalty Intentions, Journal of Retailing and Consumer Services 24. 100–109.
Erenkol, H. & Oztas, Y. (2018). Entrepreneurial Brand. Procedia - Social and Behavioral Sciences,1138-1145.
Ghafar, (2020) Convergence between 21st Century Skills and Entrepreneurship Education in Higher Education Institutes, International Journal of Higher Education Vol. 9, No. 1; http://ijhe.Sciedupress.com
Hisrich, R. D., & Peters, M. (2018). Entrepreneurship Starting, Developing and Managing A New Enterprise. Irwin Publishing, 1124-1135.
Jung, Sang Jin Kim and Kyung Hoon Kim, (2020) Sustainable Marketing Activities of Traditional Fashion Market and Brand Loyalty, Journal of Business Research, 120(C), 294-301.
Joseph, M. (2015) ‘Investing in the Cruel Entrepreneurial University’, South Atlantic Quarterly, 114 (3), 491–511
Kirp D. (2003) Shakespeare, Einstein and the Buttom Line: The Marketing of Higher Education// Harvard University Press. Cambrige. MA.
Lombardi, R., Massaro, M., Dumay, J., & Nappo, F. (2019). Entrepreneurial Universities and Strategy: the Case of the University of Bari. Management Decision, 57(12), 3387-3405.
Maringe, F., & Gibbs, P. (2009). Marketing Higher Education: Theory and Practice. McGraw- Hill International.
McNally, K. & De Angeloo, R. (2017) Corporate Venture Capital: Bridging the Equity Gap in the Small Business Sector, Routledge, London.
McNally, K. (2012) ‘Constructing an Entrepreneurial Architecture: an Emergent Framework for Studying the Contemporary University Beyond the Entrepreneurial turn’ Innovative Higher Education, Vol. 35, No. 3, pp.161–176.
Mok, K. H. (2013). The Quest for an Entrepreneurial University in East Asia: Impact on Academics. Asia Pacific Education Review, 14(1), 11-22.
Morino, A., Matris, M. and Voniso, N. (2015).Knowledge Exchange Relationships and Faculty Attitudes in a Medium-Sized, Entrepreneurial University’, The Journal of Technology Transfer, Vol.35, No. 4, pp.259–283.
Ordugomez, M.& Seanem, D. (2016). University branding: Understanding Students' Choice of an Educational Institution. Journal of Brand Management, 20(1), 1–12.
Ratten, V., Marques, C.S. and Braga, V. (2018b), “Knowledge, Learning and Innovation: Research into Cross-Sector Collaboration”, in Ratten, V., Braga, V. and Marques, C.S. (Eds), Knowledge, Learning and Innovation, Springer, Cham, pp. 1-4.
Rauschnabel, P.A., Krey, N., Babin, B.J., Ivens, B.S. (2016). Brand Management in Higher Education: The University Brand Personality Scale, Journal of Business Research, 69 (8), 70-86.
Sahean J., G. Senghe, L. (2017). Retail Service Quality and Perceived Value: A Comparison of Two Models // Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 27, No. 3, 491–511.
Salamzadeh, A., Kesim, H., & Salamzadeh, Y. (2016). Entrepreneurial Universities and Branding: a Conceptual Model Proposal. World Review of Science, Technology, 12 (4), 300-315.
Urbano, D. and Guerrero, M.(2013). Entrepreneurial Universities Socioeconomic Impacts of Academic Entrepreneurship in a European Region, Economic Development Quarterly, 27(1), 40-55.