تاثیر سرمایه انسانی بر نوآوری سازمانی : نقش تسهیم دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت ، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.‏

2 مربی گروه مدیریت، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.‏

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علوم و تحقیقات ، تهران ، ایران.‏

4 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.‏

10.22034/qjimdo.2020.212372.1243

چکیده

زمینه و هدف: نوآوری بعنوان عامل مهم و حیاتی برای سازمانها بمنظور ایجاد ارزش و مزیت رقابتی پایدار در محیط پیچیده و متغیر امروزی می‌باشدهدف پژوهش حاضربررسی تاثیر سرمایه انسانی بر نوآوری سازمانی با درنظر گرفتن نقش متغیر میانجی تسهیم دانش در شرکتهای تولیدی حوزه دفاعی است.
روش‌شناسی:نوع پژوهش از نظر نتیجه کاربردی است، از نظر هدف توصیفی و از لحاظ نوع داده‌ها کمی است.جامعه آماری موردنظر د این تحقیق شامل330 نفر از کارشناسان شاغل در 3شرکت تولیدی حوزه دفاعی می‌باشد که براساس نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای،255 نفر بااستفاده از فرمول کوکران و جدول مورگان بعنوان نمونه انتخاب شدند ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل 3پرسشنامه استاندارد سرمایه انسانی با5 سوال، تسهیم دانش با6 سوال و پرسشنامه نوآوری سازمانی با10سوال می باشد روایی محتوایی پرسشنامه‌ها،توسط صاحبنظران تایید شدو پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از آلفای کرونباخ و ضریب پایایی بالاتر از0.7 تایید شد.داده‌ها توسط نرم افزارspss و Lisrel مورد تحلیل قرار گرفت.در بخش آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار استفاده شدودر بخش آمار استنباطی ابتدا از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای تشخیص نرمال بودن داده‌ها و آزمون KMO و بارتلت جهت بررسی کفایت نمونه‌گیری استفاده شد.
یافته‌ها:یافته‌های پژوهش نشان دادکه سرمایه انسانی بر تسهیم دانش ونوآوری سازمانی(نوآوری محصول،نوآوری فرآیند و نوآوری مدیریتی) تاثیر معنی‌دار دارد و تسهیم دانش در تاثیر سرمایه انسانی بر نوآوری سازمانی نقش میانجی داردکه این روابط درسطح آلفای0.05 معنی‌داراست.
نتیجه‌گیری:نتایج این تحقیق می‌تواندبرای شناخت بهتر عوامل پیش‌بینی کننده نوآوری سازمانی وبهبود آن در شرکت‌های تولیدی حوزه دفاعی مفید بوده و زمینه مناسبی برای تحقیقات دیگر فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها


آرمسترانگ، مایکل. (1389). مدیریت استراتژیک منابع انسانی؛ راهنمای عمل،ترجمه سید محمد اعرابی وامید مهدیه،تهران، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
انواری رستمی، علی اصغر؛ رستمی، محمد رضا (۱۳۸۲). ارزیابی مدل‌ها و روش‌های سنجش و ارزش‌گذاری سرمایه‌های فکری شرکت‌ها. مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره ۳۴. ص۵۱-۷۵.
انواری رستمی، علی اصغر؛ سراجی، حسن (۱۳۸۴). سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه میان سرمایه فکری و ارزش بازار سهام شرکت‌های بازار بورس اوراق بهادار تهران. مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره ۳۹. ص ۴۹-۶۲.
ایمانزاده، علی (1396). رابطه بین تسهیم و اشتراک گذاری دانش با نوآوری در دانشجویان گروه رشته ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، فصلنامهپژوهش‌هایترویجوآموزشکشاورزی، سال دهم شماره2، پیاپی 38، صص 55-47.
بطحایی، عطیه. (1385)." بررسی اثرات سرمایه‌های فکری بر عملکرد سازمانی شرکت‌های تحت پوشش
سازمان گسترش و نوسازی صنایع و معادن"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
بهرامی، سوسن. رجایی پور، سعید و آقا حسینی، تقی. (1390). تحلیل روابط چندگانه سرمایه فکری و نوآوری سازمانی در آموزش عالی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی،شماره61، ص 50-27.
جعفری، مصطفی، رضائی نور، جلال، حسنوی، رضا (1358 )، بازنگری مدل‌های اندازه‌گیری سرمایه فکری: یک رویکرد کل‌نگر، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف.
خلعتبری معظم، مریم؛ امیری، حامد؛ اسکندری، ابراهیم و روزبهانی، علی (1394). نقش سرمایه انسانی در توسعه ظرفیت تسهیم دانش سازمانی، فصلنامه مطالعات منابع انسانی، سال پنجم، شماره هجدهم، صص70-49.
رحیمی، حمید، اطهری زینب و افلاکیان، ندا (1394). سرمایه فکری و فرایندهای مدیریت دانش در سازمان کوانتومی: بررسی موردی دانشگاه کاشان، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌عالی، دوره 21، شماره 4، ص119-99.
رضاییان، علی (1396)، مبانی سازمان و مدیریت، تهران؛ انتشارات سمت.
زاهدی، سید محمد؛ لطفی‌زاده، فرشته (1386)، ابعاد و مدل‌های اندازه‌گیری سرمایه فکری، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 55، سال پانزدهم، صص 64-39.
زارعی، ابراهیم؛ حسن‌زاده، محمد؛ مؤمنی، عصمت (1394). رابطه تسهیم دانش و قابلیت نوآوری در کتابخانه‌های دانشگاهی، پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 5(2)، صص 39-22.
صمیمی، مهدی؛ حسینی، سیدحسن؛ اصغری، حرمت (1397 )، عوامل مؤثر بر نوآوری فناورانه در واحدهای صنعتی دفاعی، فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، شماره 1، سال اول، صص 140-118.
طالقانی، غلامرضا. انواری، علی. افتخاری، لیلا (1391). رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در یک شرکت بیمه، پژوهشنامه بیمه، سال 28، شماره1، 171-151.
طبرسا، غلامعلی؛ دری، بهروز؛ قوچانی، فرخ؛ احمدی زاد،آرمان. (1391). بررسی نقش سرمایه انسانی در ارتقا نوآوری سازمانی، فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی،شماره 11، ص 89-73.
غفوریان شاگردی، امیر؛ آیباغی اصفهان، سعید و فتاحی، محمد (1397). بهبود رفتارهای کاری نوآورانه کارکنان از طریق به‌کارگیری انعطاف پذیری منابع انسانی و سرمایه روان‌شناختی سازمان، فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، سال اول شماره2، صص 78-51.
قربانی، محمود؛ نیشابوری، وحیدرضا؛ عرفانیان خانزاده، حمید؛ یعقوبی، محسن (1395). بررسی نقش میانجی قابلیت یادگیری سازمانی در ارتباط بین تسهیم دانش و قابلیت نوآوری سازمانی، فصلنامه پژوهش‌های عمومی مدیریت، سال نهم، شماره سی و چهارم، صص 168-134.
کاظمی،ابراهیم (1387)،بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی و آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
کشتکار، مهران (1397 )، شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های نوآوری اجتماعی در ایران، فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، شماره 1، سال اول، صص 24-1.
مجیدی کلیبر، مرضیه؛ سمیعی نصر، محمود؛ محمدخانی، کامران (1394). عوامل مؤثر بر نوآوری در بنگاه‌های کوچک و متوسط، سیاست نامه علم و فناوری، شماره 11، ص 49-35.
مکیان، س.، (1387). خلاقیت در طراحی و تولید کفش با نگاهی نو. مجله صنعت کفش، شماره 125.
مقیمی،محمد، رمضان مجید (1390)، پژوهشنامه مدیریت، نشر ترمه تهران.
هادی زاده مقدم، اکرم؛ قلیچ لی، بهروز و محبی، پروین (1391). بررسی رابطه بین تسهیم دانش و نوآوری در سازمان‌های خدمات مالی: بانک رفاه کارگران، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 17، شماره، صص 207-187.
یزدانی، حمیدرضا (1385). بررسی روابط متقابل میان اجزای سرمایه فکری (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری ، سرمایه مشتری) و اثرات آن بر عملکرد، سازمانی شعب بانک ملت استان تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
Armstrong Michael(2014). handbook of human resource management practice, 13th Edition
Armatli Koroglu B & Ozelci Eceral Tanyel. (2015),”Human capital, innovation and Innovation Capacity of firms in Defense and Aviation Industry in Ankarak”: Gazi University, Department of City and Reginal Olanning, Marltepe, Ankara, Turkey, Word Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship.
Aslam, M. H., Shahzad, K., Syed, A. R., & Ramish, A. (2013). Social capital and knowledge sharing as determinants of academic performance. Journal of Behavioral and Applied Management, 15(1), 25.
Bozbura,F,T. (2004),“ Measurement and application of intellectual capital in Turkey ”, The Learning Oranization , Vol.11 No.4/5 ,pp. 357-367
Chu, Angus C., Lei Ning, and Dongming Zhu. "Human capital and innovation in a monetary schumpeterian growth model." Macroeconomic Dynamics 23, no. 5 (2019): 1875-1894.
Darroch, J. (2005). Knowledge management, innovation and firm performance. Journal of knowledge management.
Davenport. T , Prusak. L , (1998) , “ Working khowledge-How organizations manage what they know”, Harvard Business School Press: Boston , MA.
Diebolt, C., & Hippe, R. (2019). The long-run impact of human capital on innovation and economic development in the regions of Europe. Applied Economics, 51(5), 542-563.
Drach-Zahovy, A., Somech, A., Granot, M. and Spitzer, A. (2004), “Can we win them all? Benefits and costs of structured and flexible innovation – implementations”, Journal of Organizational Behavior, Vol. 25, pp. 217-34.
Hsiu-Ju Chen, Tung-Ching Lin. (2009). Exploring source of the variety in organizational innovation adoption issues – An empirical study of managers’ label on knowledge management project issues in Taiwan, journal of Expert Systems with Applications 36 , 1380–1390.
Hsu, I. C. (2008). Knowledge sharing practices as a facilitating factor for improving organizational performance through human capital: A preliminary test. Expert Systems with applications, 35(3), 1316-1326.
Irawan, D., Bastian, E., & Hanifah, I. A. (2019). Knowledge Sharing, Organizational Culture, Intellectual Capital, and Organizational Performance. Journal of Accounting and Investment, 20(3), 267-282.
Jenny Marı´a Ruiz-Jime´nez and Marı´a del Mar Fuentes-Fuentes(2012). Knowledge combination, minnovation, organizational performance in technology firms, Industrial Management & Data Systems,Vol. 113 No. 4, pp. 523-540.
Jiménez-Jiménez, D., Sanz-Valle, Raquel. (2011), Innovation, organizational learning, and performance, Journal of Business Research, 64, pp417–408.
Kallkan A, Cetinkaya Bozkurt O & Arman M. (2014),”The impact of intellectual capital, innovation and organizational strategy on firm performance”: Mehmet Akif Ersoy University, Burdur, 15300, Turkey Pamukkale University, Denizli, 20070, Turkey,10,International Strategic Management Conference.
Kianto, A., Sáenz, J., & Aramburu, A. (2017). Knowledge management practices, intellectual capabilities and innovation. Journal of Business Research, 81, 11–20.
Kmasak, Rıfat and Bulutlar, Fusun. (2010). The influence of knowledge sharing on innovation. European Business Review, Vol. 22 No. 3, pp. 306-317.
Liao, S. H., & Wu, C. C. (2010). System perspective of knowledge management, organizational learning, and organizational innovation. Expert systems with Applications, 37(2), 1096-1103.
Luthans, F., Avolio, B.J. (2007). Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction, Personnel Psychology, 60.
Mardani Amirhosein, Nikoosokhan Saghi, Moradi Mahmoud, Doustar Mohammad (2018). The Relationship between Knowledge Management and Innovation Performance, Journal of High Technology Management Research 29. 12–26.
Ngah, R., & Ibrahim, A. R. (2011). The Influence of intellectual capital on knowledge sharing: small and medium enterprises' perspective. Communications of the IBIMA.
Oliveira, M., Curado, C., Balle, A. R., & Kianto, A. (2020). Knowledge sharing, intellectual capital and organizational results in SMES: are they related?. Journal of Intellectual Capital.
Ouakouak, M. L., & Ouedraogo, N. (2019). Fostering knowledge sharing and knowledge utilization. Business Process Management Journal.
Pasban M & Hosseinzadeh Nojedeh S. (2016),”A Review of the roal of human capital in the organization”: Department of management, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Iran, 3 International Conference on New Challenge in Management and Organization:Organization and Leadership.
Pastor, I. (2011). Organizational Culture Factors That Can Influence Knowledge Transfer.The 6th Edition Of The International Conference European Integeration Realities And Perspectives. Journal Of Globalization And Cultural Diversity, 661-667.
Phong Ba Le, Hui Lei, (2019) "Determinants of innovation capability: the roles of transformational leadership, knowledge sharing and perceived organizational support", Journal of Knowledge Management, https://doi.org/10.1108/ JKM-09-2018-0568.
Ren, S., & Song, Z. (2020). Intellectual capital and firm innovation: incentive effect and selection effect. Applied Economics Letters, 1-7.
Roos J.,Roos G, Dragonetti N & Edvinsson L. (1997). Intellectual Capital: Navigating in the new business Landscape.Macmillan, Basingtoke:Houndmills.
Sarin, S. and McDermott, C. (2003) The Effect of Team Leader Characteristics on Learning, Knowledge Application, and Performance of Cross-Functional New Product Development Teams. Decision Science, Vol. 34, pp. 707–39.
Scott, S.G., Bruce, R.A. (1994). Determinants of innovative behavior: A path model of individual innovation in the workplace. Academy of Management Journal (37/3), 580–607.
Sharafi, Mehdi, Mohammadi moghadam, Yousof and Sharafi, Tavakol(2012). The relationship between dimensions of intellectual capital and knowledge creation: Case Study of the headquarters of national gas corporation of Iran, Management Science Letters 2, 147–160.
Simplice A. Asongu, Vanessa S. Tchamyou(2018). Human Capital, Knowledge Creation, Knowledge Diffusion, Institutions and Economic Incentives: South Korea versus Africa, Journal of the Academy of Social Sciences · March 2018
DOI: 10.1080/21582041.2018.1457170.
Smith K.G., Collins C.J& Clark K.D. (2005). Existing knowledge, knowledge creation capability and the rate of new product introduction in high-technology firms. Acad. Manag. J. ,48 (2), 346–357.
Radaelli, G., Mura, M., Spiller, N., & Lettieri, E. (2011). Intellectual capital and knowledge sharing: the mediating role of organisational knowledge-sharing climate. Knowledge Management Research & Practice, 9(4), 342-352.
Rory Donnelly(2019). Aligning knowledge sharing interventions with the promotion of firm success: The need for SHRM to balance tensions and challenges, Journal of Business Research 94, 344–352.
Stewart, T. 1997. "Intellectual Capital: The New wealth of Organizations". Currency Doubleday, New York.
Shu-Hsien Liao, Chi-chuan Wu (2010). System perspective of knowledge management, organizational learning, and organizational innovation, Expert Systems with Applications 37, 1096–1103.
Shu-Hsien Liao, Chih-Chiang Chen, (2018) "Leader-member exchange and employee creativity: Knowledge sharing: the moderated mediating role of psychological contract", Leadership & Organization Development Journal, https://doi.org/10.1108/LODJ-05-2017-0129 Permanent link to this document: https://doi.org/10.1108/LODJ-05-2017-0129.
Tsou, H. T., & Chen, J. S. (2020). Dynamic capabilities, human capital and service innovation: the case of Taiwan ICT industry. Asian Journal of Technology Innovation, 1-23.
Zhou, K.Z. and Li, C.B. (2012). How knowledge affects radical innovation: knowledge base, market knowledge acquisition and internal knowledge sharing, Strategic Management Journal, 33(9), 1090–1102