نظام نوآوری فناوری نانو در ایران بر اساس عناصر کارکردی و ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران ‏

2 دکتری سیاست گذاری علم و فناوری، پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری، تهران، ایران ‏

3 دکتری سیاست گذاری علم و فناوری، پژوهشگر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران ‏

4 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، تهران، ایران

10.22034/qjimdo.2020.233464.1316

چکیده

زمینه و هدف: فناوری نانو به عنوان یکی از مهم‌ترین پیشران‌های نوآوری به شمار می‌رود. با توجه به اهمیت این فناوری، در پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل هم‌زمان عناصر ساختاری و کارکردی نظام نوآوری فناوری نانو در ایران پرداخته شده است.
روش‌شناسی: در این پژوهش از استراتژی پژوهش کمّی و ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده‌ها استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل سیاست‌گذاران، مدیران شرکت‌ها و اساتید دانشگاه در حوزه فناوری نانو بود. گردآوری داده‌ها به صورت تحلیلی-توصیفی از طریق اطلاعات پرسشنامه‌ها، اسناد و گزارش‌های منتشر شده در حوزه نانو فناوری انجام شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان دهنده ضعف تعاملات بین بازیگران نظام نوآوری نانو فناوری است. همچنین کارکرد بسیج منابع در وضعیت مناسب‌تر و کارکرد ایجاد مشروعیت در وضعیت ضعیف‌تری نسبت به سایر کارکردها قرار دارند که مؤید وجود مشکلات نظام‌مند در نظام نوآوری فناوری نانو در ایران است.
نتیجه‌گیری: تمرکز بر تقویت تعاملات بین بازیگران نظام نوآوری فناوری و همچنین حمایت‌های بیشتر برای تقویت کارکرد مشروعیت تأثیر مثبتی در بهبود شرایط این نظام خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


نقشه جامع علمی کشور. (1389). تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی برگرفته از https://sccr.ir/
استت نانو. (2018). برگرفته از http://statnano.com/fa/report/r29
راهبرد آینده نانو. (1384). راهبرد آینده: راهبرد ده‌ساله توسعه فناوری نانو در جمهوری اسلامی ایران 1393-1384. تهران: ستاد توسعه فناوری نانو.
صالحی یزدی، فاطمه. سپهری، محمد مهدی. بحرینی، محمد علی. (1390). مطالعه فضای همکاری‌های علمی-فنی شرکت‌های نانو در ایران با استفاده از نظریه شبکه‌های اجتماعی و رجوع به خبرگان. سیاست علم و فناوری، 3(3)، 49-60.
ستاد فناوری نانو. (1393). گزارش عملکرد اجرایی سند راهبرد آینده (راهبرد ده‌ساله توسعه فناوری نانو). تهران: ستاد ویژه توسعه فناوری نانو.
ستاد فناوری نانو. (1397). گزارش عملکرد اجرایی سند راهبرد آینده (راهبرد ده‌ساله توسعه فناوری نانو) در سال 1396. تهران: ستاد ویژه توسعه فناوری نانو.
صمیمی، مهدی. حسینی، سید حسن. اصغری، حرمت. (1397). عوامل مؤثر بر نوآوری فناورانه در واحدهای صنعتی دفاعی. مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، 1(1)، 118-140.
قانون دانش‌بنیان. (1389). قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نواری‌ها و اختراعات. تهران.
محمدی، علی. پشوتنی زاده، هومن. نامدار جویمی، احسان. (1398). شناسایی و ارزیابی مشکلات سیستماتیک در نظام ملی نوآوری کشور ایران. مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، 1(2)، 28-50.
محمدی، مهدی. طباطباییان، سید حبیب اله الیاسی، مهدی. روشنی، سعید. (1392). تحلیل مدل شکل‌گیری کارکردهای نظام نوآوری فناورانه نوظهور در ایران؛ مطالعه موردی بخش نانو فناوری. سیاست علم و فناوری، 5(4)، 19-32.
نیرومند، پوراندخت. میرجلیلی، فاطمه. بامداد صوفی، جهانیار. (1391). مؤلفه‌های ضروری برای شکل‌گیری شرکت‌های نانو فناوری در ایران. سیاست علم و فناوری، 4(3), 1-16.
 
Afshari-Mofrad, M., Ghazinoory, S., & Nasri, S. (2020). Measuring the Efficiency, Effectiveness and Changeability of Institutions for Improving National Innovation System. Asian Journal of Technology Innovation, 1-25.
Bergek, A. (2002). Shaping and Exploiting Technological Opportunities: the Case of Renewable Energy Technology in Sweden: Department of Industrial Dynamics, Chalmers University of Technology Göteborg, Sweden.
Bergek, A., Jacobsson, S., Carlsson, B., Lindmark, S., & Rickne, A. (2008). Analyzing the Functional Dynamics of Technological Innovation Systems: A Scheme of Analysis. Research Policy, 37(3), 407-429.
Carlsson, B., & Stankiewicz, R. (1991). On the Nature, Function and Composition of Technological Systems. Journal of Evolutionary Economics, 1(2), 93-118.
Carlsson, B., Jocobsson, S., Holmen, M., & Rickne, A. (2002). Innovation Systems: Analytical and Methodological Issues. Research Policy, V.31, pp.233-245.
Gabaldon-Estevan, D., & Hekkert, M. P. (2013). How does the innovation system in the Spanish ceramic tile sector function?. Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, 52(3), 151-158.
Godin, B. (2009). National Innovation System: The System Approach in Historical Perspective. Science, Technology, & Human Values, 34(4), 476-501.
Hekkert, M. P., Suurs, R. A., Negro, S. O., Kuhlmann, S., & Smits, R. E. (2007). Functions of Innovation Systems: A New Approach for Analysing Technological Change. Technological Forecasting and Social Change, 74(4), 413-432.
Hun Bae, S. H., Lim, J. S., Shin, K. M., Kim, C. W., Kang, S. K., & Shin, M. (2013). The innovation policy of nanotechnology development and convergence for the new Korean government. Journal of nanoparticle research, 15(11), 1-15.
Islam, N., & Ozcan, S. (2013). Nanotechnology Innovation System: An Empirical Analysis of the Emerging Actors and Collaborative Networks. IEEE Transactions on Engineering Management, 60(4), 687-703.
Jacobsson, S., & Johnson, A. (2000). The Diffusion of Renewable Energy Technology: an Analytical Framework and Key Issues for Research. Energy policy, 28(9), 625-640.
Kebebe, E., Duncan, A. J., Klerkx, L., De Boer, I. J. M., & Oosting, S. J. (2015). Understanding Socio-Economic and Policy Constraints to Dairy Development in Ethiopia: A Coupled Functional-Structural Innovation Systems Analysis. Agricultural Systems, 141, 69-78.
Kumar, A., & N. Desai, P. (2014). Mapping the Indian nanotechnology Innovation System. World Journal of Science, Technology and Sustainable Development, 11(1), 53-65.
Lai, X., Ye, Z., Xu, Z., Homels, M. H., & Lambright, w. (2012). Carbon Capture and Sequestration(CCS) Technological Innovation system in China:Structure,function Evaluation and Policy Implication. Energy Policy, V.50, P.635-646.
Liu, G., Gao, P., Chen, F., Yu, J., & Zhang, Y. (2018). Technological Innovation Systems and IT Industry Sustainability in China: A Case Study of Mobile System Innovation. Telematics and Informatics, 35(5), 1144-1165.
Lundvall, B.-A. (1992). National Innovation System: Towards a Theory of Innovation and Interactive learning. Pinter, London.
Maghable, R., Naderi Mahdei, K., Yaghoubi Farani, A., & Mohammadi, M. (2018). Institutional Mapping of Nano-Technological Innovation System in the Agricultural Sector of Iran, Journal of Agricultural Science and Technology. 20(3), 445-457.
Mierlo, B., Leeuwis, C., Smits, R., & Woolthuis, R. K. (2010). Learning Towards System innovation: Evaluating a Systemic Instrument. Technological Forecasting & Social Change, V.77, pp.318-334.
Minh, T. T. (2019). Unpacking the Systemic Problems and Blocking Mechanisms of a Regional Agricultural Innovation System: An Integrated Regional-Functional-Structural Analysis. Agricultural Systems, 173, 268-280.
Momaya, K. S., & Lalwani, L. (2017). Systems of technological innovation: a review of research activities taking the case of nanotechnology and India. Technology Analysis & Strategic Management, 29(6), 626-641.
Nelson, R. R. (1993). National Innovation Systems: a Comparative Analysis: Oxford University Press.
Nelson, R., & Nelson, K. (2002). Technology, Institutions, and Innovation Systems. Research Policy, 31, p.265-272.
Nilsson, M., & Moodysson, J. (2011). Policy Coordination in Systems of Innovation: A Atructural-Functional Analysis of Regional Industry Support in Sweden. Lund: Lund University, CIRCLE.
Schwab, K. (2017). The Global Competitiveness Report 2017–2018: World Economic Froum.
Roco, M. C., Harthorn, B., Guston, D., & Shapira, P. (2011). Innovative and responsible governance of nanotechnology for societal development. In Nanotechnology research directions for societal needs in 2020 (pp. 561-617). Springer, Dordrecht.
Suurs, R. A. (2009). Motors of Sustainable Innovation: Towards a Theory on the Dynamics of Technological Innovation System. Netherland.
Suurs, R. A., Hekkert, M. P., Kieboom, S., & Smits, R. E. (2010). Understanding the Formative Stage of Technological Innovation System Development: The Case of Natural Gas as an Automotive Fuel. Energy policy, 38(1), 419-431.
Warnke, P., Koschatzky, K., Dönitz, E., Zenker, A., Stahlecker, T., Som, O., Cuhls, K., Güth, S. (2016). Opening up the Innovation System Framework Towards New Actors and institutions (No. 49). Fraunhofer ISI Discussion Papers-Innovation Systems and Policy Analysis.
Wieczorek, A. J., & Hekkert, M. P. (2012). Systemic Instruments for Systemic Innovation Problems: A Framework for policy Makers and Innovation scholars. Science and public Policy, 39(1), 74-87.