طراحی مدل حکمرانی خوب در صنعت و معدن در راستای توسعه پایدار با رویکرد کنش های نوآورانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

4 گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

10.22034/qjimdo.2021.310857.1454

چکیده

زمینه وهدف :حکمرانان ومدیران ، رسیدن به توسعه پایدار را در دستور کار خود قرار داده اند. توسعه پایداری که منجر به بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سالم می گردد. اما پژوهش ها و تحقیقات موجود در زمینه عواملی که منجر به این هدف می گردد بسیار اندک است. به همین جهت هدف اصلی پژوهش طراحی و تبیین الگوی حکمرانی خوب در حوزه صنعت و معدن در راستای توسعه پایدار با رویکرد کنش‌های نوآورانه می‌است.
روش: در این پژوهش از روش کیفی و استراتژی پژوهش داده بنیاد استفاده شده است. نمونه آماری شامل 22 نفر از مدیران شرکت صنعتی و معدنی گل گهر و اعضای هئیت علمی دانشگاه‌ها بود که به عنوان نمونه آماری به به شیوه هدفمند و به روش نیمه ساختار یافته مصاحبه شد و متون مصاحبه در سه مرحله کد گذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند.
یافته ها: تحلیل داده‌های پژوهش نشان داد که مسئولیت پذیری جامع گرا عامل شکل گیری حکمرانی خوب می‌گردد و در کنار آن پیوند گرایی دانشی، بسترهای نوآوری وکنش‌های نوآورانهبه توسعه پایدار در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی منتج می‌ می‌گردد. همچنین منابع طبیعی کشور فرصت بسیار خوبی در جهت توسعه همه جانبه کشور است.
نتیجه گیری: با توجه این که منابع طبیعی فرصت ارزشمندی در جهت توسعه همه جانبه کشور است، مدیران باید با توجه به مسئولیت پذیری خود در مقابل گروه‌های مختلف جامعه ، با مهیا کردن شرایط لازم در جهت تبدیل منابع طبیعی به منافع بلندمدت جامعه گام بردارند.

کلیدواژه‌ها


خوندی، محمد؛ پورشافعی، هادی و راشدی، فرزانه. (1393). نقش نیروی انسانی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی. مجموعه مقالات دومین همایش آموزش عالی و توسعه پایدار، تهران، 67-84.
استراس، آنسلم و جولیت، کوربین. (1387). اصول روش تحقیق کیفی نظریه مبنایی: رویه‌ها و شیوه‌ها. ترجمه: بیوک محمدی. تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران.
پورمیرزایی، راشد.(1396). بررسی نقش صنعت معدنکاری و منابع معدنی در توسعه پایدار. نشریه مهندسی منابع معدنی، 2(3)، 81-92.
جعفری، انوش و قنبری، حمیده.(1396). مطالعه موانع توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی. نشریه پژوهش ملل، 2(21)، 47-61.
رحیم­نیا، فریبرز؛ خوراکیان، علیرضا و قادری، فرشاد.(1397). بررسی تأثیر استراتژی‌های نوآوری بر عملکرد کسب‌وکارهای صادراتی. نشریه مدیریت کسب و کارهای بین المللی،1(3)، 1-22.
سلیمی، جلیل و مکنون، رضا.(1397). فراتحلیل کیفی پژوهش‌های علمی ناظر بر مسئله حکمرانی در ایران. نشریه مدیریت دولتی،10(1)، 1-30.
شاه­آبادی، ابوالفضل و پورجوان، عبدالله.(1391). رابطه حکمرانی با شاخص‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای برگزیده. نشریه علوم اجتماعی، 9(2)، 35-75.
شاکری، فاطمه؛ طهاری­مهرجردی، محمدحسین؛ دهقان­دهنوی، حسین و کاوندی، رضا.(1390). بررسی ارتباط جو سازمانی و نوآور بودن در فرایند. نشریه مدیریت تولید و عملیات، 2(1)، 29-46.
 طبقچی­اکبری، لاله؛ بابازاده، محمود؛ سامعی، قاسم و آخوندزاده، یوسف.(1398). تأثیرات حکمرانی خوب و اصلاحات مالی بر بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش صنعت و معدن ایران. نشریه مدیریت دولتی، 12(2)، 263-290.
ضیائی، محمود و اسدیان­اردکانی، فائزه.(1399). چهارچوبی برای سطح‌بندی متغیرهای حکمروایی خوب در توسعه پایدار مقصد‌های گردشگری نمونه پژوهش شهرستان میبد. نشریه علم برنامه‌ریزی فضایی، 1(11)، 1-27.
علیزاده، سعیده و بیات، مریم.(1395). بررسی اثر حکمرانی خوب بر محیط زیست در کشورهای با درآمد متوسط. نشریه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 18(ویژه‌نامه شماره 2)، 501-513.
 غفاری، هادی؛ یونسی، علی و رفیعی، مجتبی.(1395). تحلیل نقش سرمایه‌گذاری در آموزش جهت تحقق توسعه پایدار؛ با تأکید ویژه بر آموزش محیط زیست. نشریه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، 5(1)، 79-100.
کرمانی، صباغ و باسخا، مهدی.(1388). بررسی کارایی کشورهای اسلامی در بخش بهداشت و آموزش با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها. نشریه پژوهش‌های اقتصادی، 9(4)، 65-87.
کریم­میان، زهره؛ قاضی­نوری، سیدسپهر و ذوالفقارزاده، محمدمهدی.(1398). طبقه‌بندی ویژگی‌های حکمرانی از طریق شبکه‌های خط‌مشی با استفاده از روش فراترکیب. نشریه مدیریت دولتی، 11(3)، 377-402.
مبارک، اصغر و آذرپیوند، زیبا.(1398). نگاهی به شاخص‌های حکمرانی خوب از‌ منظر‌ اسلام و تأثیر آن بر رشد اقتصادی. نشریه اقتصاد اسلامی، 9(36)، 208-179.
ملکی­نیا، عماد؛ بازرگان، عباس؛ واعظی، مظفرالدین و احمدیان، مجید.(1393). شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های دانشگاه پایدار. نشریه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 3(20)، 1-26.
مندگاری­بامکان، علی‌محمد.(1398). عرصه تعامل بازیگران نوآوری با تکنیک‌های مدیریت نوآوری. نشریه توسعه تکنولوژی صنعتی، 38، 67-78.
مکنون، رضا؛ سلیمی، جلیل و بهرامی، محسن. (1393). فراتحلیلی بر آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه در ایران. نشریه راهبرد اقتصادی، 3(10)، 167-137.
مؤمنی، فرشاد؛ عطاپور، محمدرضا؛ صالح­زاده، رضا و خزائی، محمدمهدی.(1393). ترتیبات نهادی و توسعه همه جانبه: نقش نوآوری‌های نهادی در دستیابی به توسعه فناوری و توسعه پایدار. نشریه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 15(3)، 130-170.
نادری، ابوالقاسم؛ حیدری­کبریتی، طیبه و امیری، عبدالرضا.(1394). ارتباط بین سرمایه انسانی و عملکرد سازمانی: مورد پژوهی شعب شرکت بیمه آسیا. نشریه پژوهش‌های رهبری و مدیریت آموزشی، 2(5)، 1-30.
نیک­بین، مهنا و کرمی، مهرداد.(1391). بررسی پایداری اجتماعی- فرهنگی توسعه گردشگری؛ مطالعه موردی: جزیره کیش. نشریه تحقیقات فرهنگی، 5(2)، 137-158.
هومن، حیدرعلی.(1385). راهنمای عملی پژوهش کیفی. تهران: انتشارات سمت.
یگانگی، سیده عاطفه.(1395). اولویت‌بندی شاخص‌های حکمرانی خوب در سازمان‌های کارا مطالعه موردی: شعب بانک رفاه استان قزوین. نشریه رسالت مدیریت دولتی، 21(7)، 1-9.
Acemoglu, D.; Gallego, F.A. and Robinsin, J.A. (2014). Instiution, Human Capital and Development. Instituto de economia. Pontificia Universidad Catolica de Chile. Working Paper, No. 449.
Aidt, T.; Dutta, J. and Sena, V. (2008). Governance Regimes, Corruption and Growth: Theory and Evidence. Journal of Comparative Economics, 36(2), 195-550.
Alexeev, M. and Conrad, R. (2009). The Elusive Curse of Oil. The Review of Economics and Statistics, 91(3), 586-598.
Al Mamun, M.; Sohag, K. and Hassan, N.K. (2017). Governance, Resources and Growth. Economics Modelling, 63, 238-261.
Arezki, R. and Van der Ploeg, R. (2011). Can the Natural Resource Curse Be Turned into a Blessing? The Role of Trade Policies and Institutions. IMF, Working Papers, 1-34.
Bhattacharyya, S. and Hodler, R. (2010). Natural Resources, Democracy and Corruption. European Economic Review, 54, 608-621.
Bryant, R.L. and Bailey, S. (1997). Third World Political Ecology. London: Routledge.
Castelnovo, P.; Chiara, F.D.B. and Massimo, F. (2019). Quality of Institutions and Productivity of State-Invested Enterprises: International Evidence from Major Telecom Companies. European Journal of Political Economy, 1(58), 102-117.
Cavalcanti, T.V.D.V.; Mohaddes, K. and Raissi, M. (2011). Growth, development and natural resources: New evidence using a heterogeneous panel analysis. The Quarterly Review of Economics and Finance, 51(4), 305-318
Cremers, M. and Ferrell, A. (2014). Thirty Years of Shareholder Rights and Firm Value. The Journal of Finance, 69, 1167–1196.
Demetrides, P. and Hook Law, S. (2006). Finance, Institutions and Economic Development. International Journal of Finance & economics, 11(3), 245-260.
Dariah, A.R.; Syukri Salleh. M. and Shafiai, H. (2016). A New Approach for Sustainable Development Goals in Islamic Perspective. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 216, 159-166.
Dietz, T. (2003). The Struggle to Govern the Commons. Science, 302 (5652), 1907-1912.
Evans, Peter. (2014). Development‌ as Institutional Change: The Pitfalls of Monocropping and the Potentials of‌ Deliberation‌. Studies‌ in Comparative International Development, 38(4), 30-52.
Glaeser, E.L.; La Porta, R.; Lopez-de-Silanes, F. and Shleifer, A. (2004). Do Institutions Cause Growth?. Journal of Economic Growth, 9(3), 271-303.
Gylfason, T. and Zoega‌, G. (2001‌). Natural‌ Resource‌ and‌ Economic Growth: The‌ Role‌ of Investment. CEPR Discussion Paper, No. 2743.
Jimenez-Jimenez, D.; Sanz Valle, R. and Hernández Espallardo, M.(2008). Fostering Innovation: The Role of Market Orientation and Organizational Learning. European Journal of Innovation Management, 11(3), 389-412.
Joaguin, L. R. and Chiva, R. (2006). Ameasurement Scale for Product Innovation Performance. European Journal of Innovation Management, 6(4), 333-346.
Marien, C. and Pizam, A.(1997). Implementing Sustainable Tourism Development Through Citizen Participation in The Planning Process. Tourism Development and Growth, 9(4), 164-178.
Munjal, S. and Kundu, S. (2017). Exploring the Connection Between Human Capital and Innovation in The Globalising World. Human Capital and Innovation (pp. 1-11). PalgraveMacmillan UK.
North, Douglass C. and Wallis, John Joseph. And Weingast, Barry R. (1990‌). Violence‌ and‌ the Rise of Open-Access orders. Journal of Democracy, 20(1), 55-68.
North, D.; Acemoglu, J.; Fukuyam, F. and Rodrik, D. (2008). Governance Growth and Development Decision-Making (1-9). World‌ Bank‌.
Omri, A. and Nejah Ben Mabrouk. (2020). Good governance for sustainable development goals: Getting ahead of thepack or falling behind?. Environmental Impact Assessment Review, 83:106388.
Paul, B. (2012). Technology and Institutions: Theoretical Aspects if Institutional Innovation and its Deficiency in Haiti. Munich Personal RepEc ARCHIVE (MPRA), Paper No. 39140.
Plewa, C.; Korff, N.J.; Macpherson, G. and Baaken, T.G. (2013). University – Industry Linkages Evolution: An Empirical Investigation Success Factors. R & D Management, 43(4), 365-380.
Rodrik, D. (2018). Premature Deindustrialization. Journal of Economic Growth, 21 (1).
Rossi, F. (2010). The Governance of University-Industry Knowledge Transfer. European Journal of Innovation Management, 13(2), 155-171.
Jingzheng, R.; Liang, H.; Dong, L.; Gao, Z.; He, C.; Pan, M. and Sun, L. (2017). Sustainable Development of Sewage Sludge-To-Energy in China: Barriers Identification and Technologies Prioritization. Renewable and sustainable Energy Reviews, 67, 384-396.
Stiglitz, J.E. (2012). Good Growth and Governance in Africa. Oxford: Oxford University Press.
Smith, W.K. and Tushman, M.L. (2005). Managing Strategic Contradictions: A Top Management Model for Managing Innovation Streams. Organization Science, 16(5), 522-536.
Tajeddini, K. and Trueman, M. (2008). Effect of Customer Orientation and Innovativeness on Business Performance: A Study of Small-Sized Service Retailers. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 6(2), 280-295.
Kaufman, D., Kraay, A. and Mastruzzi, M. (2010). The World Wide Governance Indicators: A Summary of Methodology. Working Paper, 5430, 1-28.
Vollenbroek, F. (2002). Sustainable Development and The Challenge if Innovation. Journal of Cleaner production, 10, 215-223.
World Bank. (2020). World Development Indicators. Retrieved from: http”//www. WorldBank.org/data/onlinedatabases.html.