طراحی الگوی مطلوب حمل و نقل زمینی نهاجا با رویکرد جنگ‌های آینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

10.22034/qjimdo.2021.221795.1280

چکیده

زمینه و هدف: جابجایی و ترابری نقش بسیار مهمی در انجام مأموریت‌ و نیل به اهداف هر سازمانی دارد. در راستای افزایش توان تحرک و پشتیبانی مناسب از عملیات‌های نظامی آینده، تحقیق حاضر با هدف طراحی الگوی مطلوب حمل‌ونقل زمینی نهاجا با رویکرد جنگ‌های آینده انجام شده است.
روش‌شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر رویکرد مطالعه کیفی مبتنی بر روش داده‌بنیاد است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه خبرگان نهاجا (نخبگان، مدیران ترابری معاونت آماد و پشتیبانی و فرماندهان ترابری نیروی هوایی با جایگاه‌های راهبردی) بود که به روش نمونه­گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش کدگذاری سه مرحله­ای استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته های تحقیق حاکی از شناسایی 8 مقوله(از جمله منابع انسانی، ساختار و سازمان، اعتبارات، منابع­اطلاعاتی،...) به­عنوان شرایط علّی،6 مقوله (مانند قوانین­و­مقررات، آموزش، فرهنگ­سازمانی­حاکم،...)به عنوان شرایط­زمینه‌ای، 6 مقوله(مانند روابط سیاسی، شرایط ­اقتصادی،...) به عنوان شرایط­مداخله‌گر، 8 مولفه (از جمله بهره­وری، طراحی و اجرای نظام­مند فرآیندها، مدیریت یکپارچه،...) برای مقوله­محوری،­ 7 مقوله (از جمله استراتژی نظامی مناسب آینده، مدیریت صحیح منابع، بهره­گیری از فن­آوریهای نوین، ...) به عنوان راهبردها و شش مقوله(دقت در پشتیبانی رزمی عملیات­های آینده، کسب توانمندیهای دفاعی درمواجهه با تهدیدات آینده، تداوم و انعطاف در لجستیک جنگ آینده،...) به عنوان پیامدها احصاء و الگوی  نهایی ارائه گردید.
 نتیجه‌گیری: تمرکز بر عوامل اولویت‌دار الگوی حمل‌ونقل زمینی تحقیق حاضر می­تواند به ارتقاء سطح توان رزمی نهاجا در جنگ­های آینده منجر شود.

کلیدواژه‌ها


اشتراوس، آنسلم و کوربین، جولیت.(1390). اصول روش تحقیق کیفی(نظریه مبنایی،رویه ها و شیوه ها)،ترجمه بیوک محمدی،تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
آراسته، ناصر.( 1389). کلیاتی از جنگ و مواردی از دفاع مقدس، تهران، انتشارات ایران سبز.
باقری، محمدحسن.(1391). جنگ آینده از منظر آمادو پشتیبانی،  فصلنامه علوم و فنون نظامی، 11، 91-69.
بقایی،کوروش.(1395). چیستی جنگ ترکیبی، فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال12،شماره 37،صص91-110.
تیموری، محمد و افخم، علیرضا. (1393). سهم حمل‌ونقل در هزینه‌های لجستیکی از قیمت تمام‌شده کالا .نشریه راهبران ،  مهر 1393 شماره78.
جمشیدی، محمدحسی. (1395). بررسی و تحلیل عناصر قدرت  نظامی، فصلنامه بررسی‌های نظامی، شماره 24و23
حسین پور، رضا.(1393). مدیریت راهبردی ، عملیاتی و تاکتیکی لجستیک جنگ نامتقارن، اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی.
حیدری، کیومرث و عبدی، فریدون .(1391). جنگ‌های آینده و مشخصات آن با تحلیلی بر دیدگاه برخی صاحب‌نظران نظامی غرب، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نظامی، شماره 48،سال12،صص 43-76
داوری و رضازاده.(1392). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS ، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول.
رستمی، محمد.(1386). فرهنگ واژه های نظامی، تهران، انتشارات ایران سبز.
رصافی، امیر عباس و زرآبادی پور ، شیما.(1388). بررسی توسعه پایدار حمل ونقل در ایران با استفاده از تحلیل چند هدفی ، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست،دوره11، شماره2، 
سلامی ، حسین .(1386). جنگ های آینده ، دانشگاه عالی دفاع ملی ، تهران .
شعبانی، فضل ا..؛ الفتی، حسن و توحیدی، ارسطو و کیا، جهانبخش.( 1385). بررسی ساختار آماد و پشتیبانی نزاجا و ارائه الگوی مناسب، مرکز مطالعات و تحقیقات نزاجا.
شهلایی، ناصر ؛ نادری، علیرضا و قیم ،جمال و اکبرپور ، فریدون و ذوالفقاری،علی اصغر و قادری، سیامک.(1396). مدل مناسب آماد و پشتیبانی در فرماندهی مشترک منطقه ای در فضای نبرد آینده، فصلنامه آینده پژوهش دفاعی، سال اول، شماره 3.
صادقی، حسن.(1394). تاریخچه حمل‌ونقل و ترانزیت، سیر تکاملی آن و کنوانسیون‌های مرتبط ، چهارمین کنفرانس ملی و بین‌المللی، موسسه آموزش عالی فارابی کرج.
عزیزی، محمد.(1375). نقش حمل‌ونقل در تدارکات نظامی. مقالات برگزیده نخستین سمینار علم لجستیک و کاربرد آن در سازمان .دانشگاه امام حسین(ع)، دانشکده فنی و مهندسی. چاپ اول.
قاسمی، علی و بابایی،حسین.(1389). ویژگیهای جنگ ناهمگون( با تکیه بر صحنه نبرد آینده)، ماهنامه اطلاعات راهبردی،مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی، شماره 65.
کاظمی، بابک.(1390). مدیریت تدارکات و آماد و پشتیبانی، انتشارات فرمنش،تهران.
محمدی نجم، سید حسین.(1387). جنگ شناختی، تهران، انتشارات مرکز آینده‌پژوهی و فناوری دفاعی.
محمودی ، کیومرث.(1394). مدیریت بحران در حمل و نقل جاده ای ،ماهنامه راهبران، پیاپی 89.
نصرت پناه، سیاوش و همکاران.(1393). طراحی الگوی ف ترابری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ،فصلنامه راهبرد دفاعی ،سال12،شماره46، تابستان 1393.
Chin, W. W. (1998). The Partial Least Squares approach to structural equation modeling. In: G. A. Marcoulides (Ed.), Modern Methods for Business Research Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 295-358.
Creswell JW.(2013). Research design: ualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage.
Strauss, A. & Corbin, J. (2008). Basics of qualitative research. Translated by Mohammadi, Biok, Tehran: Human Science & Cultural.