نقش بازارگرایی و استراتژی‌های نوآوری در عملکرد نوآورانه شرکت‌های ‏دانش‌بنیان ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران. ‏

2 استادیار، گروه بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران‏

3 دانش‌آموخته‌ کارشناسی ارشد کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

10.22034/qjimdo.2022.315701.1467

چکیده

زمینه و هدف: در سال‌های اخیر، مطالعه تاثیر عوامل مرتبط با نوآوری‌ بر عملکرد مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس رویکردهای جدید، گرایش‌های مختلف شرکت و استراتژی‌های نوآوری می‌تواند اثرات متنوع و حتی متعارضی روی عملکرد داشته باشد. در این مقاله، با ایجاد تمایز بین دو بعد گرایش بازار شامل مشتری‌گرایی و رقیب‌گرایی، نقش مجزای هر دو استراتژی اکتشاف و بهره‌برداری بر عملکرد نوآورانه بررسی می‌شود.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی توصیفی و از نظر نوع استفاده، کاربردی است. بر اساس فرمول کوکران، 82 شرکت از 85 شرکت دانش‌بنیان در مراکز رشد و فناوری دانشگاه‌های شهید بهشتی و تربیت مدرس به صورت تصادفی انتخاب شدند. داده‌های تحقیق از طریق پرسشنامه‌‌ گردآوری شد و روایی و پایایی متغیرها به کمک روایی همگرا و واگرا، پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ تایید شدند. برای تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج بیانگر این است که هر دو بعد گرایش بازار بر استراتژی‌های اکتشاف و بهره‌برداری تاثیر دارند. ضرایب تاثیر مشتری‌گرایی بر نوآوری اکتشافی و نوآوری بهره‌بردارانه به ترتیب 468/0 و 310/0 و ضرایب تاثیر ر‌قیب‌گرایی بر این دو استراتژی نوآوری به ترتیب 407/0 و 457/0 بود. همچنین، استراتژی‌های نوآوری با عملکرد ارتباط مثبتی دارند؛ بااین‌وجود، تاثیر نوآوری اکتشافی بر عملکرد نوآورانه قوی‌تر از نوآوری بهره‌بردارانه بوده است.
نتیجه‌گیری: این مطالعه با در نظرگرفتن ابعاد گرایش بازار و ارزش‌های نسبی آن در تقویت استراتژی‌های نوآوری، بینش جدیدی در مورد عملکرد ارائه نمود. بنابراین، شرکت‌هایی می‌توانند به عملکرد نوآورانه مناسبی دست پیدا کنند که در هر دو بعد  استراتژی‌های نوآوری شامل اکتشاف و بهره‌برداری موفق عمل نمایند.

کلیدواژه‌ها


آقازاده، هاشم و یزدانی، سجاد. (1394). بررسی تاثیر استراتژی های رقابتی بر بازارگرایی و توسعه محصول جدید در بانک های تجاری کشور. کاوش‌های مدیریت بازرگانی، (14)7، 121-146.
 تاج‌زاده نمین، ابوالفضل و خزایی‌پول، مرتضی. (1394). تأثیر مشتری‌گرایی و کارآفرینی‌گرایی بر نوآوری و عملکرد کسب‌و‌کار در گردشگری (مورد مطالعه: دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی استان مازندران). برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، (13)4 ، 187-205.
حبیبی، سعید و میرا، سیدابوالقاسم. (1397). طراحی و تبیین مدل جهت‌گیری استراتژیک در شرکت‌های دانش‌‌بنیان ایران. مدیریت بازرگانی، 10(3)، 603-625.
حقیقی، محمد؛ عطایی سعیدی، سونیا و غفاری، علی. (1394). بررسی تاثیر مشتری‌گرایی موسسات خدماتی و بهداشتی بر نوآوری راهبردی (مطالعه موردی: بیمارستان نیکان). مدیریت دولتی، (4)7، 803-818.
رحیم‌نیا، فریبرز و سجاد، عاطفه. (1394). تاثیر جهت‌گیری‌های راهبردی بر عملکرد شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری خراسان به واسطه نوآوری سازمانی. مدیریت نوآوری، (2)4 ، 87-114.
رحیمی، رحیم و درویشی، مریم. (1394). بررسی تاثیر بازارگرایی بر عملکرد تجاری با نقش میانجی نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: شرکت‌های ساخت و تامین قطعات شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در استان خوزستان). تحقیقات بازاریابی نوین، (4)5, 139-162.
زارع، رضا؛ خامه‌چی، حامد و رنگریز، حسن. (1398). فراتحلیل پیشایندهای نوآوری سازمانی. مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی، (4)2 ، 109-134.
نامور، کاوه؛ بوشهری، علیرضا؛ طبائیان، سیدکمال و باقری، ابوالفضل. (1399). بهبود عملکرد نوآورانه از طریق جهت‌گیری دوسوتوانی و مدیریت ظرفیت جذب: شواهدی از صنعت دفاعی ایران. بهبود مدیریت، 14(1), 149-171.
نائیجی، محمدجواد؛ خدابخشی، محمد و محمد‌بیگی، سیما. (1399). ارتقای عملکرد کسب‌و‌‌کار از طریق اقدامات مدیریت منابع انسانی و سرمایه انسانی: نقش میانجی دوسوتوانی نوآوری. مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، (1)3 ، 57-86.
نائیجی، محمدجواد؛ پناهی­فر، فرهاد و طاطاری، یعقوب. (1396). تأثیر مشارکت ذی­نفعان در فرایند توسعه محصول جدید بر عملکرد سازمانی. ‌چشم‌انداز مدیریت صنعتی، 26 ، 9-36.
Archibugi, D.; Filippetti, A. and Frenz, M. (2013). Economic Crisis and Innovation: Is Destruction Prevailing over Accumulation?. Research Policy, 42(2), 303-314.
Bagheri, A.; Akbari, M. and Artang, A. (2022). How Does Entrepreneurial Leadership Affect Innovation Work Behavior? The Mediating Role of Individual and Team Creativity Self-Efficacy. European Journal of Innovation Management, 25(1), 1-18.
Beck, L.; Janssens, W.; Debruyne, M. and Lommelen, T. (2011). A Study of the Relationships Between Generation, Market Orientation, and Innovation in Family Firms. Family Business Review, 24(3), 252-272.
Bernal, P.; Maicas, J. P. and Vargas, P. (2016). Exploration, Exploitation and Innovation Performance: Disentangling Environmental Dynamism. Documentos de Trabajo dt2016-03, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Zaragoza.
Buratti, N.; Profumo, G. and Persico, L. (2021). The Impact of Market Orientation on University Spin-Off Business Performance. Journal of International Entrepreneurship, 19, 104-129.
Chen, J. and Liu, L. (2020). Customer Participation, and Green Product Innovation in Smes: The Mediating Role of Opportunity Recognition and Exploitation. Journal of Bussiness Research, 119, 151-162.
Cho, M.; Bonn, M.A. and Han, S.J. (2020). Innovation Ambidexterity: Balancing Exploitation and Exploration for Startup and Established Restaurants and Impacts upon Performance. Industry and Innovation, 27(4), 340-362.
Constant,  F.; Calvi, R. and Johnsen, T.E. (2020). Managing Tensions Between Exploitative and Exploratory Innovation Through Purchasing Function Ambidexterity. Journal of Purchasing and Supply Management, 26(4), 100645.
Dabrowski, D.; Woś, B. M.; Andrzejak, E. G. and Firgolska, A. (2019). Market Orientation and Hotel Performance: The Mediating Effect of Creative Marketing Programs. Journal of  Hospitality and Tourism Management, 41, 175-183.
Fernandes Sampaio, C.A.; Hernández Mogollón, J.M. and de Ascensão Gouveia Rodrigues, R. J. (2020). The Relationship Between Market Orientation, Customer Loyalty and Business Performance: A Sample From the Western Europe Hotel Industry. Tourism and Hospitality Research, 20(2), 131-143.
Hair, J. F.; Hult, G. T. M.; Ringle, C. and Sarstedt, M. (2013). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SE). Sage Publications, Inc.
Han, Y. and Li, D. (2015). Effects of Intellectual Capital on Innovative Performance: The Role of Knowledge-Based Dynamic Capability. Management Decision, 53(1), 40-56.
Hayes, A.F. and Rockwood, N.J. (2017). Regression-Based Statistical Mediation and Moderation Analysis in Clinical Research: Observations, Recommendations, and Implementation. Behaviour Research and Therapy, 98, 39-57.
Hayter, C.S. and Link, A.N. (2022). From Discovery to Commercialization: Accretive Intellectual Property Strategies Among Small, Knowledge-Based Firms. Small Business Economics, 58. 1367-1377.
Ho, K. L.P.; Nguyen, C. N.; Adhikari, R.; Miles, M. P. and Bonney, L. (2018). Exploring Market Orientation, Innovation, and Financial Performance in Agricultural Value Chains in Emerging Economies. Journal of Innovation and Knowledge, 3(3), 154-163.‏
Hughes, M.; Hughes, P.; Morgan, R.E.; Hodgkinson, I.R. and Lee, Y. (2021). Strategic Entrepreneurship Behaviour and The Innovation Ambidexterity of Young Technology-Based Firms in Incubators. International Small Business Journal, 39(3), 202-227.
Ipek, I. and Tanyeri, M. (2021). Home Country Institutional Drivers and Performance Outcomes of Export Market Orientation: The Moderating Role of Firm Resources. International Journal of Emerging Markets, 16(4), 806-836.
Jansen, J.J.P.; Van den Bosch, F.A.J. and Volberda, H.W. (2006). Exploratory Innovation, Exploitative Innovation, and Performance: Effects of Organizational Antecedents and Environmental Moderators. Management Science, 52(11), 1661-1674.
Kassotaki, O.; Paroutis, S. and Morrell, K. (2019). Ambidexterity Penetration Across Multiple Organisational Levels in an Aerospace and Defense Organization. Long Range Planning, 52(3), 366-385.
Laforet, S. (2009). Effects of Size, Market and Strategic Orientation on Innovation in Non-High-Tech Manufacturing SMEs. European Journal of Marketing, 43(1/2), 188-212.
Li, Y., Zhou, N. and Si, Y. (2010). Exploratory Innovation, Exploitative Innovation, and Performance: Influence of Business Strategies and Environment. Nankai Business Review International, 1(3), 297-316.
Liao, Z. (2018). Market Orientation and Firms' Environmental Innovation: The Moderating Role of Environmental Attitude. Business Strategy and the Environment, 27(1), 117-127.‏
Liu, S. (2013). The Role of Service Innovativeness in The Relationship Between Market Orientation and Innovative Performance: Moderator or Mediator?. The Service Industries Journal, 33(1), 51-71.
Löfsten, H. (2016). Business and Innovation Resources: Determinants for the Survival of New Technology-Based Firms. Management Decision, 54(1), 88-106.
Lumpkin, G.T. and Dess, G.G. (2001). Linking Two Dimensions of Entrepreneurial Orientation to Firm Performance: The Moderating Role of Environment and Industry Life Cycle. Journal of Business Venturing, 16(5), 429-451.
Naeiji, M.J. and Siadat, S.H. (2019). Developing a Measurement for Strategic Entrepreneurship by Linking Its Dimensions to Competitiveness in Knowledge-Based Firms. International Journal of Business Innovation and Research, 18(1), 1-18.
Nasution, H.N.; Mavondo, F.T.; Matanda, M.J. and Ndubisi, N.O. (2011). Entrepreneurship: Its Relationship with Market Orientation and Learning Orientation and As Antecedents to Innovation and Customer Value. Industrial Marketing Management, 40(3), 336-345.
Newman, A.; Prajogo, D. and Atherton, A. (2016). The Influence of Market Orientation on Innovation Strategies. Journal of Service Theory and Practice, 26(1), 72-90.
O’Dwyer, M. and Gilmore, A. (2019). Competitor Orientation in Successful Smes: an Exploration of the Impact on Innovation, Journal of Strategic Marketing, 27(1), 21-37.
Pinho, J.C. (2008). TQM AND Performance in Small Medium Enterprises: the Mediating Effect of Customer Orientation and Innovation. International Journal of Quality and Reliability Management, 25(3), 256-275.
Sahi, G.K.; Gupta, M.C. and Cheng, T.C.E. (2020). The Effects of Strategic Orientation on Operational Ambidexterity: A Study of Indian Smes in the Industry 4.0 Era. International Journal of Production Economics, 220, 107395.
Silva, G.M.; Styles, C. and Lages, L.F. (2017). Breakthrough Innovation in International Business: The Impact of Tech-Innovation and Market-Innovation on Performance. International Business Review, 26(2), 391-404.
Stefan, I. and Bengtsson, L. (2017). Unravelling Appropriability Mechanisms and Openness Depth Effects on Firm Performance Across Stages in the Innovation Process. Technological Forecasting and Social Change, 120, 252-260
Van den Buuse, D.; van Winden, W. and Schrama, W. (2021). Balancing Exploration and Exploitation in Sustainable Urban Innovation: An Ambidexterity Perspective Toward Smart Cities, Journal of Urban Technology, 28(1-2), 175-197.
Wang, C.H. (2020). An Environmental Perspective Extends Market Orientation: Green Innovation Sustainability. Business Strategy and the Environment, 29(8), 3123-3134.
Wei, R.; Wang, X. and Chang, Y. (2021). The Effects of Platform Governance Mechanisms on Customer Participation in Supplier New Product Development. Journal of  Business Research, 137, 475-487.
Wu, J.; Wood, G.; Chen, X.; Meyer, M. and Liu, Z. (2020). Strategic Ambidexterity and Innovation in Chinese Multinational vs. Indigenous Firms: The Role of Managerial Capability. International Business Review, 29(6),101652.
Yan, J.; Tsinopoulos, C. and Xiong, Y. (2021). Unpacking the Impact of Innovation Ambidexterity on Export Performance: Microfoundations and Infrastructure Investment. International Business Review, 30(1), 101766.
Zachary, M.A.; McKenny, A.; Short, J.C. and Payne, G.T. (2011). Family Business and Market Orientation: Construct Validation and Comparative Analysis. Family Business Review, 24(3), 233-25.