چالش‌های مدیریت و منابع انسانی در بخش دولتی: کاربرد پژوهش آمیخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی مدیریت دولتی، استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

2 دکترای تخصصی مدیریت منابع انسانی، استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران.

10.22034/qjimdo.2020.160624

چکیده

زمینه و هدف: جنگ سرد در هزاره جدید بر سر حفظ و توسعه سرمایه انسانی و جذب نیروهای خبره از شرکت­های رقیب است. برای حفظ این سرمایه ارزشمند امروز باید جنگید و مدیران باید با درک صحیح از چالش‌های سرمایه انسانی به بهترین نحو ممکن تدبیر کنند. بر این اساس، هدف از این تحقیق شناسایی چالش­های مدیریت و منابع انسانی در بخش دولتی است.
روش‌شناسی: این تحقیق با رویکرد تحقیقات آمیخته اکتشافی انجام شد. در گام اول از روش تحلیل محتوا و در گام دوم از روش پیمایش استفاده شد. برای شناسایی ابعاد و مؤلفه­های الگو تعداد 14 نفر از خبرگان در سازمان­های دولتی تهران به صورت غیراحتمالی انتخاب و با آنها مصاحبه انجام شد و در ادامه نیز تعداد 87 پرسشنامه به روش خوشه‌ای در اختیار نمونه آماری قرار گرفت و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم­افزار اسمارت پی‌اِل‌اِس استفاده شد.
یافته‌ها: شایسته‌سالاری و شایسته‌گزینی با ضریب مسیر 0.923، نظام ساختاری و میزان پویایی سازمان با ضریب مسیر 0.946، جایگزینی باورهای استراتژیک و راهبردی به جای باورهای سنتی و وظیفه‌ای با ضریب مسیر 0.887، انسجام و چالاکی در نظام آموزشی با ضریب مسیر 0.293، جذب، نگهداشت و برآورده‌سازی نیازهای فردی و سازمانی کارکنان با ضریب مسیر 0.530، ضرورت ایجابی جایگاه مدیریت منابع انسانی در هیئت مدیره با ضریب مسیر 0.553، کانون‌های تفکر و خلاقیت با ضریب مسیر 0.663، ارزیابی عملکرد کارکنان و سازمان با ضریب مسیر 0.816، خصوصی‌سازی با ضریب مسیر 0.642، لزوم توجه بیشتر به پژوهش‌های منابع انسانی و اتخاذ سیاست‌های راهبردی با ضریب مسیر 0.611، آموزش‌های مشاغل برون‌سپاری شده و ضعف مهارت فنی با ضریب مسیر 0.619 و انتقال تجارب مدیریتی با ضریب مسیر 0.903 به عنوان چالش‌های مدیریت و منابع انسانی در بخش دولتی تأیید شدند.
نتیجه‌گیری: این تحقیق با احصاء 12 مقوله از چالش‌های مدیریت و منابع انسانی راهنمای سازمان‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران در حل چالش­های مدیریت و منابع انسانی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


ابراهیمی بلانی، مهدی و شهباز مرادی، سعید. (1391). بررسی تطبیقی ابزارهای توسعۀ منابع انسانی در شرکت ملی نفت ایران و شرکت های پیشرو. ماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز، (92)، 9-12.
اسدی، اسماعیل و ذاکری، محمد. (1399). نقش سرمایه اجتماعی مدیران در ایجاد تحول سازمانی. فصلنامه علوم و فنون نظامی، (37)، 46-25.
حسینی­مقدم، محمد. (1396). روندهای جهانی، چشم اندازها، راهبردها و آموزه­های ملی وقف علمی. دانشگاه فردوسی مشهد: نخستین همایش ملی وقف و علم و فناوری.
سید جوادین، سیدرضا. (۱۳۸۵). مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان، تهران: انتشارات نگاه دانش. چاپ چهارم.
شکاری، غلامعباس و کتابدار، الهام (1393). چالش­های بهره­وری مدیریت دولتی ایران، اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم. علی آباد کتول: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول.
رابطی، رئوف(1380). شایسته سالاری در دستگاه های دولتی، نشریه تعاون، مهر 80.
علیزاده، بهرام. (1391). توسعه و پویایی منابع انسانی، تحقق افق ۱۴۰۴ صنعت نفت. ماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز. (92)، 4-5.
علیزاده، بهرام. (1393). اهمیت منابع انسانی در صنعت نفت ایران. ماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز. (115)، 2-3.
عباس­زاده، حسن. (1389). عارضه­یابی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت. مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت. 2(5)، ۸۷-۱۱۰.
دعائی، حبیب­اله. (1397). مدیریت منابع انسانی: نگرش کاربردی، تهران: مؤلف، 15.
هومن حیدرعلی.(1384). راهنمای عملی پژوهش کیفی، تهران: سمت.
Aein, F.; Alhani, F.; Mohammadi, E. and Kazemnejad, A. (2011). Struggling to Create New Boundaries: A Grounded Theory Study of Collaboration Between Nurses and Parents in the Care Process in Iran. J Adv Nurs, 67(4): 841-53.
Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications.
Chin, W. (1998) The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling, Modern Methods for Business Research,8(2), 295-336.
Dhiman, G. R. and Mohanty, R.(2010). HRM Practices, Attitudinal Outcomes and Turnover Intent: An Empirical Study in Indian Oil and Gas Exploration and Production Sector. South Asian Journal of Management,17(4). 74-104.
Fayyazi, M.; Shahbazmoradi, S.; Afshar, Z. and Shahbazmoradi, M. (2015). Investigating the Barriers of The Green Human Resource Management Implementation in Oil Industry. Management Science Letters, 5(1), 101-108.
Glaser, B. (2013). What is Grounded Theory. Available at: http://www.groundedtheory.com/what-is-gt.aspx
Issac Chaneta. (2010). Strategic Human Rresource Management, Zimbabwe: UZ Publications.
Jozsef Boer, Petruţa Blaga. (2012). A More Efficient Production using Quality Tools and Human Resources Management, Procedia Economics and Finance; (3), 681-689.
Josefy, M., Dean, T. J., Albert, L. S., & Fitza, M. A. (2017). The role of community in crowdfunding success:Evidence on cultural attibutes in funding campaigns  to save  the local theater. Entreprenurship Theory and Practice, 41 (2), 161-182.
Ramesh, K. Arora and R. M. Khandelwal (1999). Administration of Human Resources- Comparative Foci, Arihant Publishers, P. 129.
Strauss, A. and Corbin, J. (1994). Grounded Theory Methodology-An Overview. In: Norman, K.D. and Vannaeds, S.L.Y., Eds., Handbook of Pualitative Research, Sage Publications, Thousand Oaks, 22-23.
Swanson, R. A. (1995). Human resource development: Performance is the key. Human resource development quarterly, 6(2), 207-213.
Ulrich, D., & Lake, D. (1990). Organizational capability: Competing from the inside out. New York, NY: Wiley.