طراحی الگوی جامع منابع انسانی نوآور (مورد مطالعه: سازمان های دولتی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت دولتی_مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

4 دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی مکانیک و صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران

10.22034/qjimdo.2022.344597.1506

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت نوآوری در اقتصاد کنونی، منابع انسانی از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار شده است. لذا، در این پژوهش به ارائه الگوی منابع انسانی نوآور در سازمان‌های دولتی ایران پرداخته شده است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر نوع استفاده، کاربردی است و در آن از روش آمیخته اکتشافی استفاده شده است. در بخش کیفی از استراتژی تحلیل مضمون کلارک و براون جهت شناخت مضامین بهره‌گیری شد. جامعه آماری بخش کیفی شامل 11 نفر از خبرگان دانشگاهی و سازمانی بود که به روش غیر احتمالی هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی شامل 520 نفر از مدیران، معاونان و کارکنان سازمان‌های دولتی بود که تعداد 220 نفر از طریق فرمول کوکران انتخاب شدند. در این پژوهش از ابزار مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد. تحلیل داده‌ها کیفی از طریق کدگذاری سه‌مرحله‌ای باز، محوری و گزینشی و نرم افزار مکس کیو دی ای و در بخش کمی از طریق تحلیل عاملی تاییدی و نرم افزاراسمارت .پی. ال. اس انجام شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاکی از شناسایی پنج مضمون فراگیر (بعد) و دوازده مضمون سازمان‌دهنده (مولفه) شامل1. فردی(ویژگی‌های رفتاری، انگیزشی، شخصیتی/حالات روانی)، 2. بومی-دولتی(دولتی، ارزشی_انسانی)، 3.سازمانی(کارکردی، قابلیت/ ظرفیت سازی)، 4.فرآیندی(نهادینه سازی، سنجش و ارزیابی، بسترسازی و اجرا) و 5.محتوایی(تفکر انتقادی، تفکر خلاق) بود.
نتیجه‌گیری: الگوی نهایی پژوهش شناخت جامعی از ابعاد خلاقیت و نوآوری در حوزه منابع انسانی ارائه می‌نماید و از  آن می‌توان به عنوان مبنایی برای تصمیمات و اقدامات مدیران جهت توسعه منابع انسانی در سازمان‌های دولتی ایران استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


 1. ثابت مهارلوئی، عباس، داوودی، علی، هاشمی، علیرضا، افتخاری، عابدین، و رکنی، احسان.(1394). ارائه مدل علی بررسی متغیرهای مرتبط با رفتار نوآورانه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. توسعه آموزش در علوم پزشکی، 8(17)، 1-11.

  حبیبی، آرش و عدن‌ور، مریم.(1396). مدل‌یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی: انتشارات جهاد دانشگاهی.

  حقیقی کفاش، مهدی، حاجی پور، بهمن.، مظلومی، نادر و مومنی، مصطفی.(1394). مدل‌سازی قابلیت نوآوری سازمانی. مدیریت سازمان های دولتی، 3(4)، 27-40.

  رهنورد، فرج اله، علی پور، حسین، دهدار، فرزین و خلیلی، حیدر.(1398). چارچوب رابطه حکومت و مردم در ایران: رویکرد نهادی. مدیریت دولتی، 11(1)، 27_46.

  رضوانی حمیدرضا و گرایلی نژاد رزا.(1390). ارائه الگویی برای گونه شناسی انواع نوآوری سازمانی، مجله رشد فناوری، سال هفتم، شماره 28،  صفحات 21- 26

  سعیدی کیا، مهدی.(1384).اصول و مبانی کارآفرینی.تهران: انتشارات کیا.

  دهقانی سلطانی، مهدی، مصباحی، مریم، و عاقلی گوکی، فاطمه.(1399). تاثیر رفتار نوآورانه بر عملکرد سازمانی با تبیین نقش سرمایه فکری, فرصت‌طلبی و مزیت رقابتی در صنعت هتلداری. گردشگری و توسعه، 9(3 )، 263-277.

  جهانی، جمیله، صنعت جو، اعظم، بهزادی، حسن. (1400). بررسی میزان به‌کارگیری مؤلفه‌های خلاقیت گیلفورد در مجلات فارسی کودکان. کتابداری و اطلاع‌رسانی. 24(4)، 110_ 134.

  صادقی مال امیری، منصور. (1388). ارائه مدلی برای سنجش خلاقیت در سازمان. دانشور رفتار.16(38)، 17-34.

  عباسی، طیبه، طالقانی، غلامرضا و رجب زاده، سمیه.(1394). تبیین ارتباط توانمندسازی کارکنان با نوآوری در خدمات عمومی با تأکید بر تعلق خاطر کاری. مدیریت دولتی، 7(4)، 743-764.

         فیضی، طاهره و رضایی، سیاوش.  (1396). مبانی مدیریت دولتی ، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.

  قجری، سمیه ،الوانی، سید مهدی،رمزگویان، غلامعلی و معمارزاده طهران، غلامرضا.(1395). طراحی مدل رفتار بوم- پیش‌کنش برای مدیران سازمان های دولتی ایران. مدیریت شهری و روستایی، 2(42)، 293-312.

  کاظمی راد، شیرین، ،عطایی، محمد،الوانی، سیدمهدی، و معمارزاده طهران،غلامرضا،  البرزی.(1396). شناسایی و اولویت بندی ویژگی های مدیران پیش کنش در نیروی انتظامی. پژوهش‌های مدیریت انتظامی (مطالعات مدیریت انتظامی)، 12(2 )،319-340.

  مبینی دهکردی، علی و حامد، حیدری.(1393). مبانی دانش محیط شناسی راهبردی.تهران: انتشارات صفار.

  محمدزاده سلطان مرادی، هادی؛ فیضی، طاهره؛ گرامی پور، مسعود؛ یداللهی، مهدی.( 1398). تبیین و آسیب شناسی الگوی جاری مدیریت دولتی در ایران. مدیریت دولتی،11 (1)، 1-36 .

  مرادی، فاطمه، الوانی، سیدمهدی  و کاظمی، ابوالفضل.(1398). طراحی الگوی سازمان پیش کنش در سازمان های دولتی ایران. مدیریت سازمان های دولتی, 7(4). 39-53.

  میرمحمدی، سید محمد و حسن پور، اکبر.(1390). نظام اداری ایران: تحلیلی بر مشکلات و چالش‌ها، چشم‌انداز مدیریت دولتی.2(8)، 9-22.

  نصیری فیروز، علیرضا،  ابیلی، خدایار،  پورکریمی، جواد و کرامتی، محمد رضا.(1399). شناسایی مولفه های فرهنگ نوآوری در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی (یک مطالعه فراترکیب). طب و تزکیه، 29(4)، 267-283.

  هیوز، آون،(1377) مدیریت نوین دولتی، ترجمه سید مهدی الوانی و همکاران، انتشارات مروارید، چاپ اول.

  Asurakkody, T. A. and Shin, S. Y.(2018). Innovative Behavior in Nursing Context: A Concept Analysis. Asian Nursing Research12(4), 237-244.

  Bateman, T. S. and Crant, J. M.(1999). Proactive Behavior: Meaning, Impact, Recommendations. Business Horizons42(3), 63-70.

  Bendak, S., Shikhli, A. M. and Abdel-Razek, R. H.(2020). How Changing Organizational Culture Can Enhance Innovation: Development of the Innovative Culture Enhancement Framework. Cogent Business and Management, 7(1), 112-125.

  Bindl, U. K. and Parker, S. K.(2011). Proactive Work Behavior: Forward-Thinking and Change-Oriented Action in Organizations. In APA handbook of Industrial and Organizational Psychology, Vol 2: Selecting and Developing Members For the Organization. (pp. 567-598). American Psychological Association.

  Bloomberg Institute, Feb 1, Most Innovative Countries; By Bloomberg Rankings 2013 (http://www.bloomberg.com)

  Borins, S.(1998). Innovating with Integrity: How local Heroes are Transforming American government. Georgetown University Press.

  Bysted, R. and Hansen, J. R.(2015). Comparing Public and Private Sector Employees’ Innovative Behaviour: Understanding the Role of Job and Organizational Characteristics, Job Types, and Subsectors. Public Management Review17(5), 698-717.

  Carmeli, A., Meitar, R. and Weisberg, J.(2006). Self‐leadership Skills and Innovative Behavior at Work. International Journal of Manpower,27(1),75-90.

  Chen, A., Li, L., Li, X., Zhang, J. and Dong, L.(2013). Study on Innovation Capability of College Students Based on Extenics and Theory of Creativity. Procedia Computer Science17, 1194-1201.

  Chen, Q., Wang, C. H. and Huang, S. Z.(2020). Effects of Organizational Innovation and Technological Innovation Capabilities on Firm Performance: evidence from firms in China’s Pearl River Delta. Asia Pacific Business Review, 26(1), 72-96.

  Crant, J.M.(1995). The Proactive Personality Scale and Object Job Performance Among Real Estate Agents. Journal of Applied Psychology, 80(4), 532-537.

  Crant, J. M. and Bateman, T. S. (2000). Charismatic Leadership Viewed From Above: The Impact of Proactive Personality. Journal of Organizational Behavior21(1), 63-75.

  Dahiya, R. and Raghuvanshi, J.(2022). Validation of Innovative work Behaviour Scale: Indian Apparel Manufacturing Sector. Asia Pacific Management Review27(2), 120-136.

  Damanpour, F. and Schneider,M.(2009).Characteristics of Innovation and Innovation adoption in Public Organizations: Assessing the Role of managers. Journal of Public Administration Research and Theory,19(3), 495-522.

  De Spiegelaere, S., Van Gyes, G., De Witte, H., Niesen, W. and Van Hootegem, G.(2014). On the Relation of Job Insecurity, Job Autonomy, Innovative work Behaviour and the Mediating Effect of Work Engagement. Creativity and Innovation Management23(3), 318-330.

  De Bruin, G. and Steyn, R.(2019). The structural validity of the Innovative work

        Behavior  Questionnaire: Comparing Competing Factorial Models.  The Southern African Journal of  Entrepreneurship and Small Business Management, 11(1), 1-11.

  De Jong, J. and Den Hartog, D.(2010). Measuring Innovative Work   Behaviour. Creativity and Innovation Management, 19(1), 23-36.

   DuBrin, A.(2014). Proactive Personality and Behaviour for Individual and Organizational Productivity. Development and Learning in Organizations: An International Journal, 28(4), 15-30.

  Esquinas, M.FG; Ostrom M.V. and Pinato, H.(2017). Key Issues on Innovation, Culture and Institutions.Implivations for SMEs and Micro Films.European Planning Studies. 25(11), 1897 _ 1907.

  Fornell, C. and Larcker, D. F.(1981). Evaluating structural equation models with Unobservable  Variables and Measurement Error. Journal of Marketing Research18(1), 39-50.

  Getz, I. and Robinson, A. G.(2003). Innovate or Die: is that a fact?. Creativity and Innovation Management12(3), 130-136.

  Guilford, J. P. (1950). Creativity. American psychologist, 5(9), 444-454.

  1. Hair Jr, J., Sarstedt, M., Hopkins, L and G. Kuppelwieser, V.(2014). Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) An Emerging Tool in Business Research. European Business Review26(2), 106-121.

  Halpern, D. F.(1996). Teaching for critical thinking: Helping College Students Develop the Skills and Dispositions of a Critical Thinker. New Directions for Teaching and Learning, 80, 69-74,10.1002/tl.8005.

  Henseler, J., Ringle, C. M. and Sarstedt, M.(2015). A New Criterion for Assessing Discriminant Validity in Variance-Based Structural Equation Modeling. Journal of the Academy of Marketing Science, 43(1), 115-135.

  Hii, J. and Neely, A. (2000). Innovative Capacity of firms: on Why Some Firms are more Innovative than others. 7th International Annual EurOMA Conference 2000, 2(5),1-11.

  Isaksen, S. G. and Akkermans, H. J.(2011). Creative Climate: A Leadership Lever for Innovation. The Journal of Creative Behavior, 45(3), 161-187.

  Janssen, O.(2000). Job Demands, Perceptions of Effort Reward Fairness and Innovative Work Behaviour. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 73(3), 287-302.

  Johnson, S. K., Murphy, S. E., Zewdie, S. and Reichard, R. J.(2008). The Strong, Sensitive Type: Effects of Gender Stereotypes and Leadership Prototypes on the Evaluation of Male and Female Leaders. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 106(1), 39-60.

  Knight, K.(1967). A Descriptive Model of the Intra-Frim Innovation Process. The Journal of Business, 40(4), 478-496.

  Kodama, M. and Shibata, T.(2014). Strategy Transformation Through Strategic Innovation Capability–a Case Study of F anuc. R&D Management, 44(1),75-103.

  McGinn, J.(2019). Towards a Model For Creative Climates in Higher Education Organisations: A Constructivist Grounded Theory Case study of Irish Academics’ experiences of Creativity and Innovation in Curriculum Development (Doctoral dissertation, University of Lincoln).

  Messmann, G. and Mulder, R. H.(2012). Development of a Measurement Instrument  for Innovative Work Behaviour as a Dynamic and Context-Bound Construct. Human Resource Development International, 15(1), 43-59.

  Parker, S. K. and Collins, C. G.(2010). Taking stock: Integrating and Differentiating Multiple Proactive Behaviors. Journal of Management36(3), 633-662.

  Parker, S. and Bindl, U.(2016). Proactivity at Work: Making Things Happen in Organizations.New York and London, Taylor & Francis publisher.

  Parolin, S. R., Canto Bonfim, L. R., Segatto, A. P. and Espindola, T.(2020). Organizational Culture for Cooperation in Technological Innovation Between Research Institutes and Firms. Journal of Technology Management and Innovation15(2), 24-40.

  Paul, R.(1995). Critical thinking: How to Prepare Students for a Rapidly Changing World. Foundation for Critical Thinking, Foundation for Critical Thinking.1st ed. Santa Rosa: CA.

  Perri, J.L.(1997). Antecedents of Public Sevice Motiviation. Journals of Public Administration Research and Theory, 7(2), 181-197.

  Raffai, C.(2014). Investigating the Innovation Capability Maturity of Rural Accommodation Service Providers.PhD Dissertation.University of Pannonia.

  Redo, N. A., Gutierrez, M. A. M., & Cano, J. D. V. (2021). Dimensions of Creativity in Secondary School High-Ability Students. European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education11(3), 953-961.

  Sanz-Valle, R. and Jimenez-Jimenez, D.(2018). HRM and Product Innovation: Does Innovative Work Behaviour Mediate that Relationship?. Management Decision, 56(5), 10.1108/MD-04-2017-0404.

  Saunila, M. and Ukko, J.(2012). A Conceptual Framework for the Measurement of Innovation Capability. Baltic Journal of Management,7(4), 355-375.

  Schneider, B., Ehrhart, M. G., & Macey, W. H. (2013). Organizational climate and culture. Annual review of psychology, 64(1), 361-388.

  Searle, T.P.(2011). A Multilevel Examination of Proactive Work Behaviors:   Contextual and Individual Differences as Antecedents. Theses, Dissertations, & Student Scholarship: Agricultural Leadership, Education & Communication Department. Paper 20

  Stahl NN, Stahl RJ.)1991( .We Can Agree After All: Achieving a Consensus for a Critical Thinking Component of a  Gifted  Program Using the Delphi Technique. Roeper Review. 14(2), 79-88.

  Steyn, R. and Matookchund, N. G.(2019). Performance Appraisal as an Antecedent to Innovation: An Analysis of its Importance Relative to other Human Resource Practices. SA Journal of Human Resource Management17(1), 1-11.

  Tazegul, U.(2017). The Determination of the Relationship Between the Athletes’ Personality Traits and Their Positive Thinking level. European Journal of Education Studies, 3(2), 168-176.

           

  Torrance, E. P.(1980). Growing up creatively gifted: A 22-yr Longitudinal Study Creative Child & Adult Quarterly,5(3), 148-158.

  Unsworth, K. L. and Parker, S. K.(2003). Proactivity and Innovation: Promoting a New workforce for the New Workplace. The new Workplace: A Guide to the Human Impact of Modern Working Practices, 175-196, 10.1002/9780470713365.ch10.

  Valencia, J. C., Calderón-Hernandez, G., Jimenez-Jimenez, D. and Sanz-Valle, R.(2018). Entrepreneurship and Innovation: Evidence in Colombian SMEs. In Handbook of Research on Intrapreneurship and Organizational Sustainability in SMEs (pp. 294-316). IGI Global.

  Winks, L., Green, N. and Dyer, S.(2020). Nurturing Innovation and Creativity in Educational Practice: Principles for Supporting Faculty Peer Learning Through Campus Design. Higher Education, 80, 119-135.

  Zawislak, P. A., Alves, A. C., Tello-Gamarra, J., Barbieux, D. andReichert, F. M.(2013). Influences of the Internal Capabilities of Firms on Their Innovation Performance: a Case Study Investigation in Brazil. International Journal of Management, 30(1), 329.