تأثیر قابلیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد نوآوری: نقش میانجی قابلیت‌های مدیریت دانش، قابلیت نوآوری و انعطاف‌پذیری نوآوری محصول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت کسب‌وکار، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22034/qjimdo.2023.376822.1548

چکیده

زمینه و هدف: امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات راه‌حلی کلیدی برای توسعه همه‌جانبه و توانمندسازی شرکت‌ها است و امکان بهره‌برداری از فرصت‌های جدید را میسر می‌سازد. لذا هدف از این مطالعه بررسی تأثیر قابلیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد شرکت‌ها با تبیین نقش میانجی قابلیت‌های مدیریت دانش، انعطاف‌پذیری نوآوری محصول و قابلیت نوآوری است.
روش‌شناسی: این تحقیق دارای رویکردی کمی و از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان و مدیران شرکت‌های بیمه ایرانی بود و حجم نمونه با کمک نرم‌افزار جی‌پاور3 تعداد 244 نفر برآورد شد. تعداد 231 پرسشنامه طی یک پیمایش آنلاین، به روش نمونه‌گیری غیر تصادفی در دسترس گردآوری و با دو نرم‌افزار اِس‌پی‌اِس‌اِس 26 و اسمارت پی‌اِل‌اِس3   تحلیل شدند. روایی ابزار پژوهش از طریق روایی محتوا و سازه و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد.
یافته‌ها: بر اساس تحلیل داده‌های پژوهش، تأثیر قابلیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات بر قابلیت نوآوری رد شد اما این متغیر به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق قابلیت‌های مدیریت دانش و انعطاف‌پذیری نوآوری محصول بر عملکرد نوآوری شرکت‌های بیمه تأثیر مثبت و معنادای دارد.
نتیجه‌گیری: قابلیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات با تقویت قابلیت‌های شرکت‌های بیمه در  مدیریت دانش و انعطاف‌پذیری نوآوری محصول و ایجاد امکان خلاقیت و نوآوری نقش مهمی در بهبود قابلیت و عملکرد نوآوری این شرکت‌ها در صنعت بیمه دارد.

کلیدواژه‌ها


ابراهیم‌پور ازبری، مصطفی؛ مرادی، محمود و میرفلاح دموچالی، رضوانه.(1397). تأثیر قابلیت فناوری اطلاعات و قابلیت یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد توسعه محصول جدید: نقش تعدیل‌گری ظرفیت جذب دانش. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 6(2)، 136-109.
ابراهیمی نژاد، مهدی و دهقانی سلطانی، مهدی.(1397). نقش قابلیت‌های نوآوری فناورانه در ارتقاء عملکرد نوآوری شرکت‌های دانش‌بنیان (مطالعه‌ی شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران). پژوهش‌های مدیریت عمومی، 11(41)، 109-83.
اسلامی اشلقی، لیلا و خمسه، عباس.(1398). تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری در صنایع دارویی (تحقیق موردی: کارکنان واحد تحقیق و توسعه هلدینگ سرمایه‌گذاری دارویی سلامت). مجله پیاورد سلامت، 13(1)، 44-34.
اللهی، صفورا؛ رستگار، عباس علی و شفیعی نیک‌آبادی، محسن.(1393). بررسی تأثیر قابلیت‌های فرایندی مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری با اثر میانجی فرایند نوآوری در سازمان‌ها با فناوری پیشرفته. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 1(2)، 129-105.
حاتمی‌نیا، یسرا و عباس زاده، حسن.(1395). بررسی تأثیر انعطاف‌پذیری استراتژیک بر عملکرد سازمان با تاکید بر نقش میانجی عملکرد نوآوری محصول (مطالعه موردی: شرکت‌های کوچک و متوسط شهرستان مریوان). کنفرانس اروپایی مدیریت به روز.
حکیمی، ایمان.(1398). بررسی تأثیر پشتیانی فناوری اطلاعات از مدیریت دانش بر عملکرد کسب‌وکار، نقش میانجی قابلیت‌های پویا.  فصلنامه مدیریت دانش سازمانی، 2(5)، 172-147.
حمزه، اسماء و عطاطلب، فاطمه.(1397). بررسی اثر تحریم بر صنعت بیمه با تأکید بر تورم و مشکلات نقل‌ و انتقالات پولی. فصلنامه اقتصاد مالی، 12(45)، 165-147.
خطیبی، مهرداد و رحیم‌پور، مهین.(1400). نوآوری‌ها و فناوری‌های نوین در صنعت بیمه. فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، 19(44)، 86-69.
خلیل‌نژاد، شهرام؛ نکوئی‌ زاده مریم و گل محمدی، عماد.(1396). رابطه‌ مدیریت دانش با قابلیت نوآوری با توجه به نقش تعدیل‌گر جهت‌گیری استراتژیک. پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، ۷ (۲)، 59-39.
رشنوادی، یعقوب؛ صادق‌وزیری، فراز و نصرت‌پناه، رسول.(1400). ارتقای عملکرد شرکت از طریق قابلیت‌های مدیریت دانش، انعطاف‌پذیری استراتژیک و چابکی استراتژیک؛ نقش میانجی نوآوری مدل کسب و کار.  مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، 4(1)، صص 106-79.
زاده گرگان، محمد و محقق زاده، فاطمه.(1400). تأثیر قابلیت نوآوری و تسهیم دانش بر عملکرد نوآوری و عملکرد بازاریابی (مورد مطالعه: بانک پارسیان استان تهران). فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 5(60)، 176-155.
شیرازی، حسین؛ هاشم زاده خوراسگانی، غلامرضا؛ رادفر، رضا و ترابی، تقی (1398). تاثیر قابلیت نوآوری بر عملکرد تجاری‌سازی فناوری شرکت‌های دانش بنیان با تاکید بر نقش میانجی نوآوری سازمانی. مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، 2(3)، 106-81.
صفری، سعید؛ مرادی دولیسکانی، سجاد و رئیسی قربان آبادی، حسین (1396). ارائۀ چارچوبی برای ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه با رویکرد تصمیم‌گیری چند شاخصه. فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه بیمه، 32(1)، 22-1.
موسوی، سید نجم الدین؛ فاضل پور، فاطمه؛ قاسم پور، حامد و میر، سعید.(1401). تأثیر حاکمیت فرهنگ ‌مشارکتی بر ارتقای بهره‌وری کارگزاران ‎دانشی با تأکید بر ‏نقش میانجی قابلیت‌های نوآوری و جو نوآورانه در شرکت‌های دانش‌بنیان. مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، 5(1)، 84-59.   
Acosta-Prado, J. C., López-Montoya, O. H., Sanchís-Pedregosa, C., and  Vázquez-Martínez, U. J.(2020). Sustainable Orientation of Management Capability and Innovative Performance: The Mediating Effect of Knowledge Management. Sustainability, 12(4), 1366.
Ahmed, E. M.(2021). Modelling Information and Communications Technology Cyber Security Externalities Spillover Effects on Sustainable Economic Growth. Journal of the Knowledge Economy, 12(1), 412-430.
Akram, M. S., Goraya, M., Malik, A. and Aljarallah, A. M.(2018). Organizational Performance and Sustainability: Exploring the Roles of IT Capabilities and Knowledge Management Capabilities. Sustainability, 10(10), 1-20. 
Al Teneiji, T. M., Ahamat, A., Murad, M. And , H. A. A.(2022). The Mediating Role of Knowledge Management in the Relationship between IT Capabilities and Innovation Capabilities. Specialusis Ugdymas, 1(43), 2734-2751.
Asaad, Z., and Marane, B.(2016). How Does Information Technology Capability Shape the Relationship between Organizational Culture and Innovation Capability in Manufacturing Sectors?. In Conference Book of Proceeding, 17th International Scientific Conference on Economic and Social Development–“Managerial Issues in Modern Business”–Warsaw, Poland (pp. 20-21).
Bamel UK,  and Bamel N. (2018). Organizational Resources, KM Process Capability and Strategic Fexibility: a Dynamic Resource-capability Perspective. J Knowl Manage, 22, 1555–1572.
Broekaert, W., Andries, P., and Debackere, K. (2016). Innovation Processes in Family Firms: The Relevance of Organizational Flexibility. Small Business Economics, 47(3), 771-785.
Cai, Z., Liu, H., Huang, Q., and Liang, L. (2019). Developing Organizational Agility in Product Innovation: The Roles of IT Capability, KM Capability, and Innovative Climate. R&D Management, 49(4), 421-438.
Faul, F., Erdfelder, E., Buchner, A., and Lang, A. G. (2009). Statistical Power Analyses Using G* Power 3.1: Tests for Correlation and Regression Analyses. Behavior research methods, 41(4), 1149-1160.
Felipe, C. M., Leidner, D. E., Roldán, J. L., and Leal‐Rodríguez, A. L.(2020). Impact of IS Capabilities on Firm Performance: The Roles of Organizational Agility and Industry Technology Intensity. Decision Sciences, 51(3), 575-619.
Ganbold O, Matsui Y, and Rotaru K.(2020). Efect of Information Technology-Enabled Supply Chain Integration on Frm’s Operational Performance. J Enterp Inf Manage, 34, 948–989.
Gaviria-Marin, M., Matute-Vallejo, J., and Baier-Fuentes, H.(2021). The Effect of ICT and Higher-order Capabilities on the Performance of Ibero-American SMEs. Computational and Mathematical Organization Theory, 1-37.
Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., and Sarstedt, M. (2013). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Sage publications.
Hair, Ringle, M., and Sarstedt, M.(2011). PLS-SEM: Indeed a Silver Bullet. Journal of Marketing Theory and Practice, 19(2), 139-152.
Hintama, A., Maulida, M., and Bustaman, Y. (2021). The Impact of Innovation Capability on Product Innovation Performance (Case Study of Manufacturing Industry in Indonesia). In Conference Series,  3(1),605-618).
Kumar, P., and Singh, A. P.(2019). Flexibility in Service Operations: Review, Synthesis and Research Agenda. Benchmarking: An International Journal, 27, 2108–2129.
Lam, L., Nguyen, P., Le, N., and Tran, K.(2021). The Relation among Organizational Culture, Knowledge Management, and Innovation Capability: Its Implication for Open Innovation. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 7(1), 66.
Liao, Y., and Barnes, J.(2015). Knowledge Acquisition and Product Innovation Flexibility in SMEs. Business Process Management Journal, 21(6), 1257-1278.
Malasamy, G. V., Nadarajah, D., and Mehmood, S. A.(2018). Effects of Knowledge Acquisition, Information Capability and Relationship Quality on Product Innovation Flexibility Among Manufacturing Firms in Malaysia. International Journal of Engineering and Technology, 7(2), 29-33.
Muhammad A.  S., Humaira T., Muhammad M. Z., Yuanyuan J., and Shazia N. (2022). Organizational Flexibility and Project Portfolio Performance: The Roles of Environmental Uncertainty and Innovation Capability. Engineering Management Journal, 34(2), 249-264.
Oke, A.(2013). Linking Manufacturing Flexibility to Innovation Performance in Manufacturing Plants. International Journal of Production Economics, 143(2), 242-247.
Parida, V., and Örtqvist, D.(2015). Interactive Effects of Network Capability, ICT Capability, and Financial Slack on Technology‐based Small Firm Innovation Performance. Journal of Small Business Management53(4), 278-298.
Rahman, J. M., and Yilun, L.(2021). Firm Size, Firm Age, and Firm Profitability: Evidence from China. Journal of Accounting, Business and Management28(1), 101-115.
Santoro, G., Vrontis, D., Thrassou, A., and Dezi, L.(2018). The Internet of Things: Building a Knowledge Management System for Open Innovation and knowledge management capacity. Technological forecasting and social Change, 136, 347-354.
Sarstedt, M., Ringle, C. M., and Hair, J. F.(2017). Partial Least Squares Structural Equation Modeling. Handbook of Market Research, 26, 1-40.
Shukla, S. K.(2020). Evaluating the Practices of Flexibility Maturity for the Software Product and Service Organizations. International Journal of Information Management, 50(3), 71-89.
Sulistyo, H.(2020). Enhancing the Innovation Capability Through Knowledge Management Capability and Networking. In Proceedings of the 17 the International Symposium on Management (INSYMA 2020).
Wang, M. H., and Yang, T. Y.(2016). Investigating the Success of Knowledge Management: An Empirical Study of Small and Medium Sized Enterprises. Asia Pacific Management Review, 21(2), 79-91.
Wang, M., Asian, S., Wood, L. C., and Wang, B. (2020). Logistics Innovation Capability and Its Impacts on the Supply Chain Risks in the Industry 4.0 Era. Modern Supply Chain Research and Applications2(2), 83-98.
Wei, Z., Song, X., and Wang, D.(2017). Manufacturing Flexibility, Business Model Design, and Firm Performance. International Journal of Production Economics, 193(1), 87-97.
Wolf, E. J., Harrington, K. M., Clark, S. L., and Miller, M. W.(2013). Sample Size Requirements for Structural Equation Models: An Evaluation of Power, Bias, and Solution Propriety. Educational and Psychological Measurement, 73(6), 913-934.
Yeşil, S., Koska, A., and Büyükbeşe, T.(2013). Knowledge Sharing Process, Innovation Capability and Innovation Performance: An Empirical Study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 75(2), 217-225.