تدوین مدل ارزش آفرینی در صنعت بیمه با تمرکز بر فناوری بلاکچین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر قدس، تهران، ایران

4 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری تهران،ایران

10.22034/qjimdo.2022.366620.1537

چکیده

زمینه و هدف: صنعت بیمه از مهمترین حوزه‌های رقابتی کشور است.  این موضوع جهت‌گیری ساختار سازمانی و منابع سازمان‌های بیمه‌ای را به سوی ارزش‌آفرینی اجتناب‌ناپذیر می‌نماید تا به مطلوب‌ترین شیوه از فرصت‌های جذاب در راستای جلب حمایت مشتریان استفاده نمایند. از این رو، پژوهش حاضر به طراحی الگوی ارزش‌آفرینی در صنعت خدمات بیمه‌ای با تمرکز بر فناوری بلاک‌چین پرداخته است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، اکتشافی و از لحاظ نوع استفاده پژوهشی کاربردی است که در آن از روش کیفی و راهبرد داده‌بنیاد استفاده شده است. جامعه آماری در بخش مبانی نظری شامل مقالات علمی مرتبط با موضوع در موتور جستجوی گوگل و  ساینس دایرکت طی سال‌های 2015 تا 2022 و در بخش مصاحبه نیمه‌ساختار یافته شامل خبرگان بیمه‌های دولتی و خصوصی بودند. خبرگان پژوهش از شش شرکت بیمه خصوصی برتر شامل آسیا، دانا، پاسارگاد و کوثر، پارسیان و سامان(بر اساس گزارش بیمه مرکزی) و و شرکت بیمه دولتی( ایران و بیمه مرکزی) با روش نمونه‌گیری هدفمند  انتخاب شدند. در این پژوهش برای جمع‌آوری داده‌ها از روش میدانی و کتابخانه‌ای و ابزار فیش‌برداری و مصاحبه استفاده شد.
یافته‌ها: داده‌ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. در مجموع 678 کد(از 57 مقاله و 14 مصاحبه) در قالب 32 مقوله اصلی و 57 مقوله فرعی استخراج شدند.
نتیجه‌گیری: پیاده‌سازی فرایند ارزش‌آفرینی در صنعت بیمه از بستر فناوری بلاک‌چین به مدیریت منسجم‌تر ریسک و خسارات بیمه‌ای، اجرای خودکار فرآیندهای بیمه‌ای و نهایتاً رابطه بلندمدت با مشتریان منجر خواهد گردید.

کلیدواژه‌ها


اکبری گنجه، سجاد؛ موسوی؛ علیرضا؛ حیدرزاده؛ کامبیز و عبدالوند، محمدعلی.(1401). ارائه الگوی هوشمندی فروش در بستر بلاک‌چین با استفاده از تئوری داده بنیاد. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 26(102)، 154-133.
اسدنژاد؛ بهروز؛ جلالی؛ سید مهدی و تبریزیان؛ بیتا.(1401). مدلی برای بازاریابی دیجیتال مبتنی بر ارزش‌آفرینی در صنعت بیمه‌ایران. مطالعات مدیریت کسب وکار هوشمند، 10(40)، 77-108.
بنویدی، مجید؛ ولی نیا، سیدآرش و سلمانی، یونس.(1397). نقش بلاک‌چین بر صنعت بیمه با رویکرد بهبود فرآیندها، بیست و پنجمین همایش ملی بیمه و توسعه، تهران، 1397.
حسینی، محمد کامل و عالی، صمد.(1401). تبیین مشارکت مشتری برای خلق ارزش در صنعت بانکداری ایران بر مبنای ارزش ادراک شده، اقتصاد مالی(اقتصاد مالی و توسعه). 16(58)، 171-153.
جواشی جدید، سلمان؛ طاهری‌کیا، فریز؛ تبریزیان، بیتا و جلالی، سید مهدی.(1399). الگوی هم‌آفرینی ارزش با مشتری در صنعت گردشگری. فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، 3(7)، 146-119.
خطیبی، مهرداد و رحیم پور، مهین.(1400). نوآوری‌ها و فناوری‌های نوین در صنعت بیمه. فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، 19(44)، 85-69.
درفشی، ناهید و عطاران، علی.(1397). تحلیل متغیرهای موجد مزیت رقابتی پایدار در صنعت بیمه. فصلنامه پارس مدیر، 3(12)، 121-114.
سادات منتظری؛ زهرا. آقا موسی؛ رضا؛ نعامی وعبدالله. فاطمی؛ عادل.(1399). طراحی الگوی ارزش‌آفرینی هویت برند خدماتی با رویکرد کارآفرینی در شرکت‌های آموزشی. فصلنامه توسعه کارآفرینی، 13(4)، 520-501.
سیف الهی؛ ناصر و اسکندری؛ نادر.(1400). ارزش‌آفرینی برای مشتری از طریق ایجاد آگاهی از خدمات اپلیکیشن‌های پرداخت آنلاین، چشم انداز مدیریت بازرگانی، 20(45)، 143-120.
رضایی؛ محمد؛ رهنما رودپشتی؛ فریدون؛ سعیدنیا؛ حمیدرضا و علیپوردرویش؛ زهرا.(1399). مدل پارادایمی ارزش‌آفرینی برند در صنعت بیمه با تأکید بر بیمه عمر با رویکرد داده بنیاد. پژوهشنامه بیمه، 35(3). 37-9.
رمضانی، حمید.(1398). اثر فناوری نوین در توسعه بازار صنعت بیمه(مطالعه موردی: فناوری بلاکچین). بیست و ششمین همایش ملی بیمه و توسعه، افزایش ضریب نفوذ بیمه، چالش‌ها و راهکارها، تهران.
رهنما رودپشتی؛ فریدون؛ رضایی؛ محمد؛ سعیدنیا؛ حمیدرضا و علیپور درویش، زهرا.(1399). مدل پارادایمی ارزش‌آفرینی برند در صنعت بیمه با تأکید بر بیمه عمر رویکرد داده بنیاد. پژوهشنامه بیمه، 35(3)، 36-9 .
زمانی فریزهندی؛ منوچهر؛ حنفی زاده؛ پیام و دهدشتی شاهرخ؛ زهره.(1398). چارچوب ارزش‌آفرینی خدمات کانال‌های ترکیبی در صنعت بانکداری. فصلنامه علمی مطالعات مدیریت صنعتی، 17(54)، 182-141.
زندی؛ امیر؛ مران جوری؛ مهدی؛ امیری؛ مقصود و تقی پوریان؛ یوسف.(1400). ارائه مدلی از مؤثرترین عوامل بازدارنده بلاک‌چین در توسعه کسب کار ایران، فصلنامه مدیریت کسب و کار، 13(٥٢)، 219-194.
زنگویی نژاد، ابوذر؛ نورالهی، نیما و غلامی، محمدحسین.(1390). ارزش‌آفرینی در شرکت‌های بیمه بر مبنای مدیریت دانش. تازه‌های جهان بیمه، 14(155)، 18-5..
علیلو، پرویز؛ سعیدنیا، حمیدرضا و بدیع زاده، علی.(1396). طراحی مدل تبیین شاخص‌های ارزش‌آفرینی برند در صنعت نساجی ایران. مدیریت بازاریابی، 12(37)، 45-31.
غلامی، پریسا؛ فرجی، مرتضی و روستا؛ علیرضا.(1399). ارائه مدل ارتقاء برند بانک پارسیان مبتنی بر تئوری داده بنیاد بارویکرد ارزش‌آفرینی. دانش سرمایه گذاری. 9(35)، 381-357 .
غلامی معاف؛ کمیل؛ رمضانیان؛ محمد رحیم و فریدی ماسوله؛ مرضیه.(1399). خدمات فناوری بلاک‌چین و کاربرد‌های آن، فصلنامه پژوهش‌های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری، 2(7) 266-248.
طیار، شاهین و نظری، احسانه.(1397). پتانسیل‌های کاربردی بلاک‌چین در صنعت بیمه: فرصت‌ها و چالش ها، بیست و پنجمین همایش ملی بیمه و توسعه، تهران.
میراحمدی؛ فرشته؛ تدبیری؛ سیروس؛ افشارنژاد؛ علیرضا و مجیدی، مریم.(1399). طراحی مدل ارزش‌آفرینی واحدهای منابع انسانی(مورد مطالعه: صنعت بانکداری). فصلنامه علوم مدیریت ایران، 15(57)، 151-123.
میرجوادی، سیدمحمد؛ سعیدنیا، حمیدرضا و عابدی، احسان.(1398). الگویابی ارزش‌آفرینی برند در برند گرایی با تأکید بر کیفیت خدمات. مطالعات مدیریت راهبردی، 93، 151-121.
Busca, L. and Bertrandias, L.(2020). A Framework for Digital Marketing Research: Investigating the Four Cultural Eras of Digital Marketing. Journal of Interactive Marketing, 49(C), 1–19.
Dalman, D. and Puranam, K.(2017). Consumer Evaluation of Ingredient Brand Choice Strategy. Management Research Review, 40(7), 768-782.
Ekramifard, A., Amintoosi, H., Dehghantanha, A., Parizi, R. and Dehghantanha. Ali., (2020). A Systematic Literature Review of Integration of Blockchain and Artificial Intelligence. In Advances in Information Security, 79(2020), 147–160
Hans, R.,  Zuber, Hendrik., Rizk, A., and Steinmetz, R.(2017).  Blockchain and Smart Contracts: Disruptive Technologies for the Insurance Market.  AMCIS 2017 Proceedings, 31(2017),1-16.
Islama, M. R., Liua, S., Biddlea, R., Razzak, I., Wang, X.Tiloccad, P. and Xu, G.(2021). Discovering Dynamic Adverse Behavior of Policyholders in the Life Insurance industry. Technological Forecasting and Social Change, 163(2), 1-10.
Kar, A.K., and Navin, L.(2021) .Diffusion of Blockchain in Insurance Industry: An Analysis Through the Review of Academic and Trade Literature. Telematics and Informatics, 58(5), 1-13.
Luchoomun, K., Pudaruth, S. and Kishnah, S.(2020). Implementation of a Proof of Concept for a Blockchain-Based Smart Contract for the Automotive Industry in Mauritius. International Journal of Advanced Computer Science and Applications,11(3) , 71-81.
Leduc, G., Kubler, S. and Jean, P.G.(2021). Innovative Blockchain-Based Farming Marketplace and Smart Contract Performance Evaluation, Journal of Cleaner Production, 306(2021), 105-123.
Liu, Ch., Zhou, Q., Lv, J. and Jiang, Y. (2021). Sales Price and Service Level on a Dedicated Online Service Platform: The Dynamics Under Competing Reference Quality. Computers and Industrial Engineering,162(2021),41-59.
Janssen, M., Weerakkody, V., Ismagilova, E., Sivarajah, U. and Irani, Z.(2020). A Framework for Analysing Blockchain Technology Adoption: Integrating Institutional, Market and Technical Factors. International Journal of Information Management, 50(2020), 302- 309.
Michael, A. M., Lia, Z. and Grappi, S.(2018). How Valuable Are Your Customers in the Brand Value Co-Creation Process? The Development of a Customer Co-Creation Value(CCCV). Journal of Business Research, 82(2018), 79-89.
Pansari, A., and Kumar, V.(2017). Customer engagement: the construct, antecedents, and consequences. Journal of the Academy of Marketing Science, 45(3), 294-311.
Roriza, R. and Pereiraa,  J. Luis.(2019). Avoiding Insurance Fraud: A Blockchain-based Solution for the Vehicle Sector. International Conference on Health and Social Care Information Systems and Technologies. Procedia Computer Science, 164(2019), 211–218.
Siti Zaleha, S., Amnah, M., Maizura A. S., Mardhiah, A. and Faizul, A.(2018). Measuring Service Quality of Fast Food Restaurant: What Matters Most to Malaysian Gen-y Consumers?. Malaysian Journal of Consumer and Family Economics, 21(2018), 24-33.
Schlecht, L., Schneider, S. and  Buchwald, A.(2021). The Prospective Value Creation Potential of Blockchain in Business Models: A Delphi Study. Technological Forecasting and Social Change, 16(2021), 1-18.
Shetty, A., Shetty, A.D., Pai, R.Y., Rao, R.R., Bhandary, R., Shetty, J., Nayak, S., Dinesh T.K. and Jenifer, K.D.(2022). Block Chain Application in Insurance Services: A Systematic Review of the Evidence.  SAGE Open, 12(1), 1–15.
Thenmozhi,  M.,  Dhanalakshmi,  R., Geetha, S. and Valli, R. (2021).  Implementing Blockchain Technologies For Health Insurance Claim Processing in Hospitals. Materials Today: Proceedings, Available online 24 March 2021, 1-4. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.02.776.
Tanwar, S., Parekh, K. and Evans, R.(2020). Blockchain-based Electronic Healthcare Record System For Healthcare 4.0 Applications. Journal of Information Security and Applications, 50(2020), 1-13.
Volety, T., Saini, S., McGhin, T., Liu, C. Z. and Choo, K. K. R.(2019). Cracking Bitcoin Wallets: I Want What You Have in the Wallets. Future Generation Computer Systems, 91(2019), 136-143.
Wang, B., Liu, W., Wang, M. and Shen,W.(2020). Research on Bidding Mechanism for Power Grid with Electric Vehicles Based on Smart Contract Technology. Energies,13(2), 412-390.
Yadegari, M.,  Mojibi, T.,  Imankahan, N. and  Mehdizade Asharafi,  S.A.(2019). Providing Employer Branding Pattern in Private Insurance Companies.  Journal Of Insurance Research. 35(3). 157-184.