تدوین مدل ارزش آفرینی در صنعت بیمه با تمرکز بر فناوری بلاکچین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر قدس، تهران، ایران

4 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری تهران،ایران

10.22034/qjimdo.2022.366620.1537

چکیده

زمینه و هدف: صنعت بیمه از مهمترین حوزه‌های رقابتی کشور است.  این موضوع جهت‌گیری ساختار سازمانی و منابع سازمان‌های بیمه‌ای را به سوی ارزش‌آفرینی اجتناب‌ناپذیر می‌نماید تا به مطلوب‌ترین شیوه از فرصت‌های جذاب در راستای جلب حمایت مشتریان استفاده نمایند. از این رو، پژوهش حاضر به طراحی الگوی ارزش‌آفرینی در صنعت خدمات بیمه‌ای با تمرکز بر فناوری بلاک‌چین پرداخته است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، اکتشافی و از لحاظ نوع استفاده پژوهشی کاربردی است که در آن از روش کیفی و راهبرد داده‌بنیاد استفاده شده است. جامعه آماری در بخش مبانی نظری شامل مقالات علمی مرتبط با موضوع در موتور جستجوی گوگل و  ساینس دایرکت طی سال‌های 2015 تا 2022 و در بخش مصاحبه نیمه‌ساختار یافته شامل خبرگان بیمه‌های دولتی و خصوصی بودند. خبرگان پژوهش از شش شرکت بیمه خصوصی برتر شامل آسیا، دانا، پاسارگاد و کوثر، پارسیان و سامان(بر اساس گزارش بیمه مرکزی) و و شرکت بیمه دولتی( ایران و بیمه مرکزی) با روش نمونه‌گیری هدفمند  انتخاب شدند. در این پژوهش برای جمع‌آوری داده‌ها از روش میدانی و کتابخانه‌ای و ابزار فیش‌برداری و مصاحبه استفاده شد.
یافته‌ها: داده‌ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. در مجموع 678 کد(از 57 مقاله و 14 مصاحبه) در قالب 32 مقوله اصلی و 57 مقوله فرعی استخراج شدند.
نتیجه‌گیری: پیاده‌سازی فرایند ارزش‌آفرینی در صنعت بیمه از بستر فناوری بلاک‌چین به مدیریت منسجم‌تر ریسک و خسارات بیمه‌ای، اجرای خودکار فرآیندهای بیمه‌ای و نهایتاً رابطه بلندمدت با مشتریان منجر خواهد گردید.

کلیدواژه‌ها