ارائه مدل اندازه‌گیری ظرفیت نوآوری سازمانی با به کارگیری سیستم استنتاج فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 استادیار مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

10.22034/qjimdo.2022.333570.1496

چکیده

زمینه و هدف: سازمان‌های موفق در محیط‌های پرتلاطم و رقابتی امروز آنهایی هستند که نوآوری را در همه ارکان عملکردی خود نهادینه نمایند. بر این اساس، در پژوهش حاضر به ارائه مدلی مناسب برای ارزیابی ظرفیت نوآوری سازمانی پرداخته می‌شود.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها، پژوهشی توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل 28 خبره در سازمان مورد مطالعه بود. پس از شناسایی شاخص‌های نوآوری بر اساس مطالعه کتابخانه‌ای، از تکنیک دلفی فازی برای تعیین شاخص‌های نهایی و برای طراحی مدل پژوهش از سیستم استنتاج فازی استفاده شد. در نهایت، سه سیستم استنتاج فازی فرعی و یک سیستم استنتاج فازی اصلی به منظور ارزیابی ظرفیت نوآوری در نرم­افزار متلب طراحی گردید.
یافته‌ها: مدل ارائه شده شامل 3 بعد وضعیت ورودی (وجود فرهنگ نوآوری، رهبری تحول‌آفرین، نوآوری به‌عنوان بخشی از استراتژی، مأموریت، چشم‌انداز و کارگروهی و تیمی)، وضعیت فرایند (ظرفیت تحقیق و توسعه، نوآوری باز، مدیریت ایده و همکاری‌های پژوهشی) و وضعیت خروجی (بازدهی و کارایی محصولات نوآورانه، سرمایه‌گذاری بر روی تولید محصولات نوآورانه) بود. جهت پیاده‌سازی مدل از داده­های یک سازمان نظامی استفاده شد که ظرفیت نوآوری سازمانی را 68/0 برآورد نمود. تفاوت ناچیز خروجی سیستم (68/0) با میانگین نظر خبرگان (65/0) در مورد نوآوری سازمانی بیانگر اعتبار سیستم طراحی شده است.
نتیجه‌گیری: مدل ارائه شده ابزار و دیدگاه مناسبی برای مدیران جهت تحلیل شکاف نوآوری و ایجاد بهبود در سازمان فراهم خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها


خیرگو، منصور و بیداله­خانی، فریدون.(1398). طراحی الگوی نظام نوآوری در سازمان‌های دفاعی پژوهشی کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد. مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، 2(2)، 115-134.
رضایی کلیدبری، حمیدرضا. (1397). ارایه مدل ارزیابی عملکرد نیروی انسانی با استفاده از سیستم استنتاج فازی (FIS). تحقیق در عملیات در کاربردهای آن، ۱۵(۴)، 79-95.
صادقی، امیر؛ ضرغامی، حمیدرضا؛ غلامی، محمود و فرهادی، علی.(1400). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر نوآوری مراکز پژوهشی ‏دفاعی. مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، 4(3)، 97-124.
عالی­نژاد، امیرحمزه و پناهی­فر، سجاد.(1401). طراحی مدل پیش‌بینی و تعیین ظرفیت نوآوری منابع سازمان با استفاده از سیستم استنتاج فازی عصبی- تطبیقی (ANFIS). پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، ۱۲ (۱)، ۱۶۲-۱۳۳.
همایون فر، مهدی؛ گودرزوند چگینی، مهرداد و دانشور، امیر.(1397). الویت‌بندی تامین کنندگان زنجیره تامین سبز با استفاده از رویکرد ترکیبی MCDM فازی. تحقیق در عملیات در کاربردهای آن، ۱۵(۲)، ۶۱-۴۱.
Alfaro García, V. G., Gil-Lafuente, A. M. and Alfaro Calderon, G. G.(2015). A Fuzzy Logic Approach Towards Innovation Measurement. Global Journal of Business Research, 9 (3), 53-71.
Alhusen, H., Bennat, T., Bizer, K., Cantner, U., Horstmann, E., Kalthaus, M., Proeger, T., Sternberg, R. and Töpfer, S.(2021). A New Measurement Conception for the ‘Doing-Using-Interacting’ Mode of Innovation. Research Policy, 50 (4), 104214.
Alves, M. F. R., Galina, S. V. R. and Dobelin, S.(2018). Literature on Organizational Innovation: Past and Future. Innovation and Management Review, 15(1), 2–19
Azeem, M., Ahmed, M., Haider, S. and Sajjad, M.(2021). Expanding Competitive Advantage Through Organizational Culture, Knowledge Sharing and Organizational Innovation. Technology in Society, 66, 101635.
Brattström, A., Frishammar, J., Richtnér, A. and Pflueger, D.(2018). Can Innovation be Measured? A Framework of How Measurement of Innovation Engages Attention in Firms. Journal of Engineering and Technology Management, 48, 64-75.
Chatzoglou, P. and Chatzoudes, D.(2018). The Role of Innovation in Building Competitive Advantages: An Empirical Investigation. European Journal of Innovation Management, 21 (1), 44-69.
Cozzarin, B. P. (2017). Impact of Organizational Innovation on Product and Process Innovation. Economics of Innovation and New Technology, 26(5), 405–417
Crossan, M. M. and Apaydin, M.(2010). A Multi Dimensional Framework of Organizational Innovation: A Systematic Review of the Literature. Journal of Management Studies, 47 (6), 1154-1191.
Gibson, D. V. and Naquin, H.(2011). Investing in Innovation to Enable Global Competitiveness: The Case of Portugal. Technological Forecasting and Social Change, 78 (8), 1299-1309.
Edison, H., bin Ali, N. and Torkar, R.(2013). Towards Innovation Measurement in the Software Industry. Journal of Systems and Software, 86 (5), 1390-1407.
Fartash, K., Mousavi Davoudi, S. M., Baklashova, T. A., Svechnikova, N. V., Nikolaeva, Y. V., Grimalskaya, S. A. and Beloborodova, A. V.(2018). The Impact of Technology Acquisition and Exploitation on Organizational Innovation and Organizational Performance in Knowledge intensive Organizations. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology, 14 (4), 1497–1507.
Franco, C. and Landini, F. (2022). Organizational drivers of innovation: The role of workforce agility. Research Policy, 51 (2), 104423.
Min, W. Z., Ling, K. C. and Piew, T. H.(2016). The Effects of Technological Innovation, Organizational Innovation and Absorptive Capacity on Product Innovation: A Structural Equation Modeling Approach. Asian Social Science, 12(1), 199–222.
Naveed, R. T., Alhaidan, H., Al Halbusi, H. and Al-Swidi, A. K.(2022). Do Organizations Really Evolve? The Critical Link Between Organizational Culture and Organizational Innovation Toward Organizational Effectiveness: Pivotal Role of Organizational Resistance. Journal of Innovation and Knowledge, 7, 100178.
OECD. (2005). The Measurement of Scientific and Technological Activities–Oslo Manu Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data (3rd edition), OECD EUROSTAT, Paris.
Phillips, J. J. and Phillips, P. P.(2018). The Value of Innovation: Knowing, Proving, and Showing the Value of Innovation and Creativity. Wiley-Scrivener, 1st edition.
Proksch, D., Haberstroh, M. M. and Pinkwart, A.(2017). Increasing the National Innovative Capacity: Identifying The Pathways to Success Using a Comparative Method. Technological Forecasting and Social Change, 116, 256-270.
Ramzi, T. and Salah, A. B.(2018). The Determinants of Innovation Capacity in the Less Innovative Countries in the Euro-Mediterranean Region. Journal of the Knowledge Economy, 9 (2), 526-543.
Robb, A., Rohrschneider, M., Booth, A., Carter, P., Walker, R. and Andrews, G. (2022). Enhancing Organisational Innovation Capability– A Practice-Oriented Insight for Pharmaceutical Companies. Technovation, 115, 102461.
Rosa, A. C. M., Mello, C. H. P., Chimendes, V. C. G. and Amorim, G. F.(2020). Measuring Open Innovation Practices in Small Companies at Important Brazilian Industrial Centers. Technological Forecasting and Social Change, 151, 119805.
Sapprasert, K. and Clausen, T. H.(2012). Organizational Innovation and Its Effects. Industrial and Corporate Change, 21(5), 1283-1305.
Szopik-Depczyńska, K., Cheba, K., Bąk, I., Kędzierska-Szczepaniak, A., Szczepaniak, K. and Ioppolo, G.(2020). Innovation level and Local Development of Eu Regions. A new Assessment Approach. Land Use Policy, 99, 104837.
Wang, F. and Chen, K.(2020). Do Product Imitation and Innovation Require Different Patterns of Organizational Innovation? Evidence from Chinese Firms. Journal of Business Research, 106, 60-74.
WIPO (2020). Global Innovation Index. Retrieved from https://www.wipo.int › pubdocs › wipo_pub_gii_2020.
Wang, C. L. and Ahmed, P. K.(2004). The Development and Validation of the Organizational Innovativeness Construct Using Confirmatory Factor Analysis. European Journal of Innovation ldots, 7 (4), 303-313.
Zeb, A., Akbar, F., Hussain, K., Safi, A., Rabnawaz, M. and Zeb, F.(2021). The Competing Value Framework Model of Organizational Culture, Innovation and Performance. Business Process Management Journal, 27(2), 658-683.