نقش استراتژی‌ها و سیستم مدیریت منابع انسانی بر نوآوری رادیکال شرکت‌های دانش‌بنیان با تبیین نقش ‏میانجی جهت‌گیری کارآفرینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت کسب‌وکار، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22034/qjimdo.2023.387198.1568

چکیده

زمینه و هدف: نوآوری و سرمایه انسانی به عنوان کلیدی‌ترین عوامل موفقیت شرکت‌ها در جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار مطرح شده است. لذا، این تحقیق با در نظر ‏گرفتن نقش میانجی جهت‌گیری کارآفرینی به بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی استراتژیک و سیستم‌ مدیریت منابع انسانی بر نوآوری رادیکال می‌پردازد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش انجام آن توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران 4108 ‏شرکت دانش‌بنیان فعال در استان تهران بود. حجم نمونه از طریق جدول مورگان تعداد 351 نفر تعیین شد. داده‌ها با پرسشنامه استاندارد و به روش نمونه‌گیری در دسترس گردآوری گردید و با نرم‌افزار PLS 3 Smart تحلیل شد.
یافته‌ها: روایی و پایایی پرسشنامه تأیید شد. یافته‌ها نشان داد مدیریت منابع انسانی استراتژیک و سیستم مدیریت منابع انسانی بر جهت‌گیری و نوآوری رادیکال، ‏تأثیر مثبت و ‏معنادار دارند. همچنین با معنادار شدن تأثیر مثبت جهت‌گیری کارآفرینی بر نوآوری رادیکال، نقش میانجی این نیز مورد تأیید قرار گرفت.
نتیجه‌گیری: مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان با به کارگیری استراتژی‌های مناسب و بهره‌گیری کارآمد از سیستم مدیریت منابع انسانی می‌توانند اقدامات و رفتارهای کارآفرینانه را در شرکت تحریک و تقویت نموده و از این طریق با ایجاد یک رویکرد نوآور محور، دستیابی به مزیت رقابتی را برای شرکت خود تسهیل نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 05 اسفند 1401
  • تاریخ بازنگری: 22 فروردین 1402
  • تاریخ پذیرش: 23 فروردین 1402
  • تاریخ اولین انتشار: 29 فروردین 1402