نقش استراتژی‌ها و سیستم مدیریت منابع انسانی بر نوآوری رادیکال شرکت‌های دانش‌بنیان با تبیین نقش ‏میانجی جهت‌گیری کارآفرینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت کسب‌وکار، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22034/qjimdo.2023.387198.1568

چکیده

زمینه و هدف: نوآوری و سرمایه انسانی به عنوان کلیدی‌ترین عوامل موفقیت شرکت­ها در جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار مطرح شده است. لذا، این تحقیق با در نظر ‏گرفتن نقش میانجی جهت‌گیری کارآفرینی به بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی استراتژیک و سیستم‌ مدیریت منابع انسانی بر نوآوری رادیکال می‌پردازد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش انجام آن توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران 4108 ‏شرکت دانش‌بنیان فعال در استان تهران بود. حجم نمونه از طریق جدول مورگان تعداد 351 نفر تعیین شد. داده‌ها با پرسشنامه استاندارد و به روش نمونه­گیری در دسترس گردآوری گردید و با نرم‌افزار PLS 3 Smart تحلیل شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد مدیریت منابع انسانی استراتژیک و سیستم مدیریت منابع انسانی به طور مستقیم و غیرمستقیم(از طریق جهت گیری کارآفرینی) بر نوآوری رادیکال ‏تأثیر مثبت و ‏معنادار دارند. همچنین اثر مستقیم جهت گیری کارآفرینی بر نوآوری رادیکال و اثر مستقیم مدیریت منابع انسانی استراتژیک و سیستم مدیریت منابع انسانی بر جهت گیری کارآفرینی تایید شد.
نتیجه‌گیری: مدیران شرکت­های دانش‌بنیان با به کارگیری استراتژی­های مناسب و بهره‌گیری کارآمد از سیستم مدیریت منابع انسانی می­توانند اقدامات و رفتارهای کارآفرینانه را در شرکت تحریک و تقویت نموده و از این طریق با ایجاد یک رویکرد نوآور محور، دستیابی به مزیت رقابتی را برای شرکت خود تسهیل نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اکبری، مرتضی؛ دانش، مژگان؛ سخدری، کمال و دولتشاه، پیمان.(1396). تأثیر آمادگی سازمان برای کارآفرینی سازمانی بر عملکرد مالی و عملکرد نوآوری سازمان‌ها: نقش میانجی گرایش کارآفرینانه. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 5(2)، 146-123.
بارانی، صمد؛ رشنوادی؛ یعقوب، نصرت‌پناه، رسول و آتشی، غلامحسین.(1401). تأثیر جهت‌گیری یادگیری و نوآوری مدل کسب‌وکار بر عملکرد کارآفرینی شرکت‌های نوپا. مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، 5(18)، 80-59.
بالوندی، علی حیدر و زردشتیان، شیرین.(1398). اثر شیوه‌های مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی نوآوری سازمانی در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان. مدیریت منابع انسانی در ورزش، 6(2)، 239-221.
بینشیان، ملیحه و صالحی صدقیانی، جمشید.(1398). بررسی نقش میانجی گرایش به کارآفرینی در ارتباط بین مدیریت راهبردی منابع انسانی و عملکرد کارکنان(مطالعه موردی: دانشگاه شاهد). مدیریت کسب‌وکار، 11(41)، 144-126.
جعفری‌نیا، سعید؛ نورعلی، محمدرضا و رزم‌ آور, توران.(1398). بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی و قابلیت‌های پویا، بر عملکرد شرکت با نقش میانجی‌گری دوسوتوانی. مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، 2(11)، 134-113.
شیرازی، حسین؛ هاشم‌زاده، غلامرضا؛ رادفر، رضا و ترابی، تقی.(1397). نقش منابع انسانی و قابلیت نوآوری در خلق مزیت رقابتی شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا با تعدیلگری عمکلرد تجاری سازی فناوری، مدیریت نوآوری، 7(4)، 134-115.
صباغی رستمی؛ مهرانه و حسینی شکیب، مهرداد.(1398). جو نوآوری و خلاقیت کارکنان، گرایش کارآفرینانه و کارآفرینی درون سازمانی: مدلی برای تبیین نقش رهبری تحول‌آفرین. مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، 2(4)، 50-27.
عیوضی نژاد، سلمان و پریشانی، علی.(1399). تأثیر منابع انسانی استراتژیک سازمان و جرأت‌ورزی کارکنان بر نوآوری باز. مدیریت منابع انسانی پایدار، 2(3)، 173-157.
مهدیانی خطبه سرا، رحمان؛ قاضی نوری، سید سپهر و رادفر، رضا.(1401). عوامل موثر بر شکل‌گیری نوآوری‌های بنیادین در بنگاه‌های دفاعی. مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، 5(1)، 136-113.
نوروزی، حسین؛ نصرت‌پناه، رسول و بارانی، صمد.(1401). تأثیر رهبری دیجیتال بر عملکرد شرکت‌ها در محیط‌های پویا: نقش قابلیت‌های پویا، نوآوری مدل کسب‌وکار و مزیت رقابتی پایدار. مدیریت بازرگانی، 14(3)، 474-445.
Al-Khatib, A.W. and Al-ghanem, E.M.(2022), Radical Innovation, Incremental Innovation, and Competitive Advantage, the Moderating Role of Technological Intensity: Evidence From the Manufacturing Sector in Jordan. European Business Review, 34(3), 344-369.
Andersén, J.(2021). Resource Orchestration of Firm-Specific Human Capital and Firm Performance—The Role of Collaborative Human Resource Management and Entrepreneurial Orientation. The International Journal of Human Resource Management, 32(10), 2091-2123.
Anjum, A., Ming, X. and Puig, L. C. M.(2022). Analysis of Strategic Human Resource Management Practices in Small and Medium Enterprises of South Asia. In Research Anthology on Human Resource Practices for the Modern Workforce (pp. 1021-1039). IGI Global.
Apascaritei, P. and Elvira, M. M.(2021). Dynamizing Human Resources: an Integrative Review of SHRM and Dynamic Capabilities Research. Human Resource Management Review, 100878.
Backes-Gellner, U., Kluike, M., Pull, K., Schneider, M. R. andTeuber, S.(2016). Human Resource Management and Radical Innovation: A Fuzzy-Set QCA of Us Multinationals in Germany, Switzerland, and The Uk. Journal of Business Economics, 86, 751-772.
Barba-Aragón, M. I. and Jiménez-Jiménez, D.(2020). HRM and radical Innovation: A Dual Approach with Exploration as a Mediator. European Management Journal, 38(5), 791-803.
Boon, C., Den Hartog, D. N. and Lepak, D. P.(2019). A Systematic Review of Human Resource Management Systems and Their Measurement. Journal of Management, 45(6), 2498-2537.
Choi, B., Ravichandran, T. and O'Connor, G. C.(2018). Organizational Conservatism, Strategic Human Resource Management, and Breakthrough Innovation. IEEE Transactions on Engineering Management, 66(4), 529-541.
Da Silva, L. B. P., Soltovski, R., Pontes, J., Treinta, F. T., Leitão, P., Mosconi, E., ... and Yoshino, R. T.(2022). Human Resources Management 4.0: Literature Review and Trends. Computers & Industrial Engineering, 108111.
Fincham, J. E.(2008). Response Rates and Responsiveness for Surveys, Standards, and the Journal. American Journal of Pharmaceutical Education, 72(2), 1-3.
Florén, H., Rundquist, J. and Fischer, S.(2016). Entrepreneurial Orientation and Human Resource Management: Effects from HRM Practices. Journal of organizational effectiveness: People and Performance. 3(2), 164-180.
Freixanet, J. and Rialp, J.(2022). Disentangling the Relationship between Internationalization, Incremental and Radical Innovation, and Firm Performance. Global Strategy Journal, 12(1), 57-81.
Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. and Sarstedt, M. (2013). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Sage publications.
Hu, B., McCune Stein, A., Mao, Y. and Yan, A.(2022). The Influence of Human Resource Management Systems on Employee Job Crafting: An Integrated Content and Process Approach. Human Resource Management Journal, 32(1), 117-132.
Hughes, M., Hughes, P., Hodgkinson, I., Chang, Y. Y. and Chang, C. Y.(2022). Knowledge‐Based Theory, Entrepreneurial Orientation, Stakeholder Engagement, and Firm Performance. Strategic Entrepreneurship Journal, 16(3), 633-665.
Iqbal, S., Moleiro Martins, J., Nuno Mata, M., Naz, S., Akhtar, S. and Abreu, A.(2021). Linking Entrepreneurial Orientation with Innovation Performance in SMEs; the Role of Organizational Commitment and Transformational Leadership Using Smart PLS-SEM. Sustainability, 13(8), 4361.
Jotabá, M. N., Fernandes, C. I., Gunkel, M. and Kraus, S.(2022). Innovation and Human Resource Management: a Systematic Literature Review. European Journal of Innovation Management, 25(6), 1-18.
Kamal, E. M., Lou, E. C. and Kamaruddeen, A. M.(2023). Effects of Innovation Capability on Radical and Incremental Innovations and Business Performance Relationships. Journal of Engineering and Technology Management, 67, 101726.
Maddison, S.(2022). Agonistic Reconciliation: Inclusion, Decolonisation and the Need for Radical Innovation. Third World Quarterly, 43(6), 1307-1323.
Moustaghfir, K., El Fatihi, S. and Benouarrek, M.(2020). Human Resource Management Practices, Entrepreneurial Orientation and Firm Performance: What is the link?. Measuring Business Excellence. 24(2), 267-283.
Nam, V. H. and Luu, H. N.(2022). How Do Human Resource Management Practices Affect Innovation of Small-and Medium-sized Enterprises in a Transition Economy?. Journal of Interdisciplinary Economics, 34(2), 228-249.
Oltra, V., Donada, C. and Alegre, J.(2022). Facilitating Radical Innovation through Secret Technology‐Oriented Skunkworks Projects: Implications for Human Resource Practices. Human Resource Management Journal, 32(1), 133-150.
Sarsah, S. A., Tian, H., Dogbe, C. S. K., Bamfo, B. A. and Pomegbe, W. W. K.(2020). Effect of Entrepreneurial Orientation ON Radical Innovation Performance among Manufacturing Smes: The Mediating Role of Absorptive Capacity. Journal of Strategy and Management. 13(14), 551-570.
Sarstedt, M., Ringle, C. M. and Hair, J. F.(2021). Partial Least Squares Structural Equation Modeling. In Handbook of Market Research (pp. 587-632). Cham: Springer International Publishing.
Shahzad, K., De Sisto, M., Rasheed, M. A., Bajwa, S. U., Liu, W. and Bartram, T.(2022). A Sequential Relationship between Entrepreneurial Orientation, Human Resource Management Practices, Collective Organisational Engagement and Innovation Performance of Small and Medium Enterprises. International Small Business Journal, 40(7), 875-903.
Shaikh, I. A. and O’Connor, G. C.(2020). Understanding the Motivations of Technology Managers in Radical Innovation Decisions in the Mature R&D Firm Context: An Agency Theory Perspective. Journal of Engineering and Technology Management, 55(20), 1-16.
Shkolnykova, M. and Kudic, M.(2022). Who Benefits from SMEs’ Radical Innovations?—Empirical Evidence from German Biotechnology. Small Business Economics, 58(2), 1157-1185.
Tajeddini, K.(2010). Effect of Customer Orientation and Entrepreneurial Orientation on Innovativeness: Evidence from the Hotel Industry in Switzerland. Tourism Management, 31(2), 221-231.
Tang, G., Wei, L. Q., Snape, E. and Ng, Y. C.(2015). How Effective Human Resource Management Promotes Corporate Entrepreneurship: Evidence from China. The International Journal of Human Resource Management, 26(12), 1586-1601.
Verma, P., Kumar, V., Mittal, A., Gupta, P. and Hsu, S.C.(2022). Addressing Strategic Human Resource Management Practices for TQM: the Case of an Indian tire Manufacturing Company. The TQM Journal, 34(1), 29-69.
Wang, K. Y., Hermens, A., Huang, K. P. and Chelliah, J.(2015). Entrepreneurial Orientation and Organizational Learning on SMEs' Innovation. International Journal of Organizational Innovation. 12(4), 1-22.
Zehir, C., Gurol, Y., Karaboga, T. and Kole, M.(2016). Strategic Human Resource Management and Firm Performance: The Mediating Role of Entrepreneurial Orientation. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 235, 372-381.
Zhang, Z., Jin, J., Li, S. and Zhang, Y.(2023). Digital Transformation of Incumbent Firms from the Perspective of Portfolios of Innovation. Technology in Society, 72, 102149.