نقش مکانیسم های حاکمیت فناوری اطلاعات و نوآوری استراتژیک در چابکی‌سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تحول دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران

10.22034/qjimdo.2023.360300.1529

چکیده

زمینه و هدف: امروزه توسعه سریع فناوری و جهانی شدن از ویژگی‌های محیطی پیش روی سازمان‌های موجود هستند. در نتیجه برای موفقیت در این محیط، می‌توان از طریق استفاده مناسب از فناوری اطلاعات به مزیت رقابتی چابکی دست یافت. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت فناوری اطلاعات بر چابکی‌سازمانی با در نظر گرفتن نقش نوآوری استراتژیک است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است که در آن از روش گردآوری داده توصیفی – پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را شرکت‌های کوچک و متوسط شهر کرمان‌ تشکیل می‌دهد که به علت محدود بودن جامعه آماری 207 شرکت به‌عنوان حجم نمونه انتخاب گردیده است. برای به دست آوردن حجم نمونه با توجه به اینکه جامعه محدود می‌باشد از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری طبقه‌ای در دسترس استفاده شده است. از طرف دیگر جهت گردآوری و سنجش داده‌ها از پرسشنامه استفاده گردیده است. ‌همچنین داده‌های گردآوری‌شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS24 و LISREL8.8 و معادلات ساختاری در قالب روش‌های آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد کفایت منابع فناوری اطلاعات بر مکانیسم‌های حاکمیت فناوری اطلاعات تأثیر مثبت معناداری دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که مکانیسم‌های حاکمیت فناوری اطلاعات بر نوآوری استراتژیک و چابکی سازمانی تأثیر مثبت معناداری دارد. از طرفی، نوآوری استراتژیک نیز بر چابکی‌سازمانی تأثیرگذار است.
نتیجه‌گیری: بر طبق نتایج به دست آمده، کفایت منابع فناوری اطلاعات از طریق مکانیسم-های فناوری اطلاعات و نوآوری استراتژیک به افزایش چابکی سازمان منجر می‎شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 12 شهریور 1401
  • تاریخ بازنگری: 17 دی 1401
  • تاریخ پذیرش: 26 فروردین 1402
  • تاریخ اولین انتشار: 29 فروردین 1402