طراحی الگوی پیاده‌سازی استراتژی اقیانوس آبی برمبنای نظریه داده بنیاد(صنعت لبنیات استان همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت کسب و کار ، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت ، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22034/qjimdo.2023.368269.1539

چکیده

زمینه و هدف: امروزه فضا‌ی کسب‌وکارها، فضایی بسیار پیچیده و پویا است. رقابت برای بدست آوردن سهم بازار بیشتر منجر به پیدایش فضای اقیانوس قرمز شده است و تنها شیوه رهایی از این فضا، حرکت به سمت اقیانوس آبی است. تدوین استراتژی، هر اندازه هم خوب، به تنهایی کافی نبوده و پیاده‌سازی آن در عمل، ضرورتی انکارناپذیر است، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی پیاده‌سازی استراتژی اقیانوس آبی در صنعت لبنیات انجام شده است.
روش‌شناسی: برای انجام این پژوهش که دارای مبانی فلسفی تفسیری-منطق استقرائی است، از روش کیفی نظریه داده بنیاد رویکرد نظامند استفاده شده است. مشارکت‌کنندگان بر اساس نمونه‌گیری هدفمند و روش گلوله‌برفی انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه‌ با 9 نفر از خبرگان شاغل در صنعت لبنیات استان همدان بوده است. برای شکل دادن تئوری، از سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش در قالب مدل یا الگوی پیاده‌سازی استراتژی اقیانوس آبی به عنوان مقوله محوری، شرایط علّی، عوامل زمینه‏ای، شرایط مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها طراحی‌ شده است.
نتیجه‌گیری: مدل ارائه شده می‌تواند راهنمایی برای مدیران جهت برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی استراتژی اقیانوس آبی در صنعت لبنیات جهت ورود به بازارهای جدید و حذف یا کاهش رقابت باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 11 آبان 1401
  • تاریخ بازنگری: 24 اسفند 1401
  • تاریخ پذیرش: 28 فروردین 1402
  • تاریخ اولین انتشار: 29 فروردین 1402