الگوی پیاده‌سازی استراتژی اقیانوس آبی برمبنای نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت کسب و کار ، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت ، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22034/qjimdo.2023.368269.1539

چکیده

زمینه و هدف: فضا‌ی کسب‌وکارهای امروزی بسیار پیچیده و پویا است. رقابت برای به دست آوردن سهم بیشتر بازار به ایجاد چالشی اساسی برای کسب‌وکارها منجر شده است و حرکت به سمت خلق ارزش و نوآوری تنها شیوه رهایی از این چالش‌ها است. تدوین هر اندازه هم خوب استراتژی به تنهایی کافی نبوده و پیاده‌سازی آن در عمل ضرورتی انکارناپذیر است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی پیاده‌سازی استراتژی اقیانوس آبی در صنعت لبنیات انجام شده است.
روش‌شناسی: برای انجام پژوهش که دارای مبنای فلسفی تفسیری و رویکرد استقرائی است، از روش کیفی و راهبرد داده بنیاد استفاده شده است. مشارکت‌کنندگان بر اساس نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک گلوله­برفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه‌ با 9 نفر از خبرگان شاغل در صنعت لبنیات استان همدان بود. همچنین برای تحلیل داده‌های پژوهش از شیوه کدگذاری سه مرحله‌ای کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی استفاده شد.
یافته‌ها: داده‌های پژوهش پس از تحلیل در قالب الگوی پیاده‌سازی استراتژی اقیانوس آبی به عنوان مقوله محوری، شرایط علّی(همسویی استراتژیک، تعاملات و ارتباطات، سیستم‌ها و تکنولوژی، ساختار سازمانی، طرح‌ریزی عملیاتی، فرهنگ مشارکت، مهارت‌های مدیریتی و نیروی انسانی)، عوامل زمینه‏ای(شرایط مدیریتی، شرایط نیروی­انسانی و شرایط سازمانی)، شرایط مداخله‌گر(تأثیر عوامل بیرون از صنعت، تأثیر عوامل درون صنعت)، راهبردها(خلق، حذف، کاهش و افزایش) و پیامدها(تحقق اهداف پیاده‌سازی استراتژی اقیانوس آبی در سازمان، بهبود اثربخش فعالیت‌ها و بهبود عملکرد سازمان) دسته‌بندی شدند.
نتیجه‌گیری: الگوی پژوهش می‌تواند به عنوان راهنمایی برای مدیران جهت برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی استراتژی اقیانوس آبی در صنعت لبنیات جهت ورود به بازارهای جدید و حذف یا کاهش رقابت قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اکبری امامی، شهناز؛ مشبکی، اصغر؛ خداد حسینی، سید حمید و کردنائیج،اسدالله.(1394). طراحی الگوی رفتاری اجرای موفق استراتژی. پژوهش‌های مدیریت در ایران، 1(20) 103-130.
علی زاده، ناهید؛ شیری، اردشیر و تابان، محمد.(1393). توسعة الگوی راهبرد اقیانوس آبی در صنعت بانکداری(مطالعة موردی: بانکهای خصوصی ایلام). مدیریت بازرگانی، 3(6) 622-601.
خورشیدنیا، الهام.(1393). بررسی عوامل موثر بر اجرای استراتژی اقیانوس آبی شرکت کاچیران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور
ذوالفقاری، علیرضا.(1396). طراحی الگوی مفهومی برای توسعه رقابتپذیری گردشگری ریلی در ایران . پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه خوارزمی
رهبر، علیرضا.(1396). برنامه‌ریزی استراتژیک در صنعت بیمه به کمک رویکرد اقیانوس آبی؛ مطالعه موردی: شرکت بیمه پارسیان شعبه سمنان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه سمنان
ستایش، سامی و امین، فرشته.(1394). طراحی راهبرد اقیانوس آبی در حوزه فعالیت‌های مهندسان مشاور در طرح‌های ملی فعال در حوزه سدسازی کشور. مدیریت دولتی،1(7)71-87
رجبعلی بگلو، رضا؛ تاجداری، فاطمه و صادق وزیری، فراز.(1400). تدوین استراتژی برای انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران بر پایه استراتژی اقیانوس آبی. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات،4(12).1-10 
Bourletidis, D.(2014). The strategic Model of Innovation Clusters: Implementation of Blue Ocean Strategy in a Typical Greek Region. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 148, 645-652.‏
Corbin, J. M. and Strauss, A.(1990). Grounded Theory Research: Procedures, Canons, And Evaluative Criteria. Qualitative sociology, 13(1), 3-21.‏
Didukh, S. and Aoun, V.(2019). Application of the Blue Ocean Strategy in Ukrainian Industry. Food Industry Economics, 11(1), 49-58.
Ellinger, A. E., Naidoo, J., Ellinger, A. D., Filips, K. and Herrin, G. D.(2020). Applying Blue Ocean Strategy to Hire and Assimilate Workers with Disabilities into Distribution Centers. Business Horizons, 63(3), 339-350.‏
Erekson, O. H. and Williams, G. B.(2022). Moving from Blue Ocean Strategy to Blue Ocean Shift in Higher Education. Tertiary Education and Management28(2), 187-207.‏
Gebcynska, Alicja (2016). Strategy Implementation Efficiency on the Process Level. Business Process Management Journal, 22(6), 109-111.
Hill, C.W.L.(1988), Differentiation Versus Low Cost or Differentiation and Low Cost: a Contingency Framework, Academy of Management Review, 13(3), 401-12.
Kaplan R.& Norton, P.(2008).The Execution Premium: Linking Strategy to Operations for Competitive Advantage, Harward Business School Press.
Kvale,S.(1996). The 1000 page question. Qualitative inquiry2(3), 275-284.
Kim, W. C. and Mauborgne, R.(2014). Blue Ocean Strategy, Expanded Edition: How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant. Harvard business review Press.‏
Leavy, B.(2018). Value Innovation and How to Successfully Incubate Blue Ocean Initiatives. Strategy & Leadership.‏ 46(3),10-20.
Loh, K., M Yusof, S. and Lau, D. H.(2019). Blue Ocean Leadership in Lean Sustainability. International Journal of Lean Six Sigma, 10(1), 275-294.
Lynch, S. E. and Mors, M. L.(2019). Strategy implementation and organizational change: How formal reorganization affects professional networks. Long Range Planning, 52(2), 255-270.‏
Massoudi, A. H. and Ahmed, M. E.(2021). The Adoption of Blue Ocean Strategy to Sustain Competitive Advantage in the Syrian Food Industry. UKH Journal of Social Sciences, 5(2), 34-49.
Morse, J., Barrett, M., Mayan, M., Olson, K., Spiers, J.(2002). Verification Strategies for Establishing Reliability and Validity in Qualitative Research. International Journal of Qualitative Methods, 1(2), 13-22.‏
Namboodiri, S. Banerjee, S. and Dasgupta, H.(2019). A Coherent Met Synthesis of Blue Ocean Strategy (BOS) Using Grounded Theory Approach. Academy of Strategic Management Journal, 18(4),1-18.
Orlov, A. K. and Chubarkina, I. Y.(2017). Blue Ocean Strategy Application in the Course of Planning and Implementation of Construction Projects in the area of SMART Housing and Social Infrastructure. In MATEC Web of Conferences, 106, p. 08015. EDP Sciences.
Sang, J. C. and Kimitei, E.(2021). Blue Ocean Strategies as Panacea to Sustainable Performance of Tea Firms in Kenya. African Journal of Business Management15(2), 59-69.
Tawse, A., Patrick, V. M. and Vera, D.(2019). Crossing the Chasm: Leadership Nudges to Help Transition from Strategy Formulation to Strategy Implementation. Business Horizons, 62(2), 249-257.‏
Vieira, E. R. M. and Ferreira, J. J.(2018). Strategic Framework of Fitness Clubs Based on Quality Dimensions: the Blue Ocean Strategy Approach. Total Quality Management & Business Excellence, 29(13-14), 1648-1667.‏
Yang, T.(2012). Identifying the Attributes of Blue Ocean Strategies in Hospitality. Contemporary Hospitality Management24(5), 701-720.