تأثیر شاخص‌های نوآوری بر ثروت کشورهای منتخب تولیدکننده علم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

10.22034/qjimdo.2023.376190.1544

چکیده

از شاخص‌های مهم تعیین توان و گنجایش کشورها، ثروت آن‌هاست. بررسی ثروت کشورها فرصتی را فراهم می‌آورد تا ظرفیت‌ها و منابع انباشته آشکار شود و پتانسیل واقعی کشورها و مسیر توسعه پایدار آن‌ها را نمایان کند چرا که الگوی تولید، مصرف، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و در مجموع سطح رفاه جوامع را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. با این‌حال، در برخی کشورها رشد ثروت ناامیدکننده و ناسازگار با ظرفیت‌های موجود در آن‌ها است. از سوی دیگر در زمان کنونی ثروت آفرینی در دنیای امروز از طریق دانش، تخصص و نوآوری نقشی به‌غایت کلیدی دارد و نیازمند توجه فراوان است؛ بنابراین، بررسی دلایل شکاف بین کشورهای برخوردار و کم‌بهره از ثروت ضروری به نظر می‌رسد و با توجه به خلأهای مطالعاتی در این زمینه، پژوهش حاضر بر آن است که تأثیر شاخص‌های نوآوری را بر ثروت 48 کشور منتخب تولیدکننده علم که بنابه گزارش نظام رتبه‌بندی سایماگو انتخاب ‌شده‌اند را طی دوره زمانی 2020-2011 با استفاده از داده‌های ثانویه و رهیافت داده‌های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم‌یافته بررسی نماید. نتایج بیانگر آن است که تأثیر متغیرهای مستقل مورد مطالعه ازجمله نهاد و مؤسسات، زیرساخت، سرمایه انسانی و تحقیقات، پیچیدگی بازار و پیچیدگی کسب‌وکار بر ثروت به ازای هر بزرگ‌سال به‌عنوان متغیر وابسته مثبت و معنادار است. همچنین، تأثیر متغیر کنترلی شاخص جهانی‌شدن نیز بر ثروت کشورهای موردمطالعه مثبت و معنادار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 06 دی 1401
  • تاریخ بازنگری: 02 اسفند 1401
  • تاریخ پذیرش: 28 فروردین 1402
  • تاریخ اولین انتشار: 29 فروردین 1402