تأثیر شاخص‌های نوآوری بر ثروت کشورهای منتخب تولیدکننده علم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

10.22034/qjimdo.2023.376190.1544

چکیده

زمینه و هدف: بررسی ثروت کشورها فرصتی را فراهم می‌آورد تا ظرفیت‌ها و منابع انباشته آشکار شود و پتانسیل واقعی کشورها و مسیر توسعه پایدار آن‌ها نمایان شود؛ زیرا سطح رفاه جوامع را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. با این‌حال، در برخی کشورها رشد ثروت ناامیدکننده و ناسازگار با ظرفیت‌های موجود در آن‌ها است. از سوی دیگر، در زمان کنونی ثروت آفرینی در دنیای امروز از طریق دانش، تخصص و نوآوری نقشی به‌غایت کلیدی دارد و نیازمند توجه فراوان است؛ بنابراین، بررسی دلایل شکاف بین کشورهای برخوردار و کم‌بهره از ثروت ضروری به نظر می‌رسد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها تحلیلی- توصیفی است و ارتباط متغیرها با استفاده از آمارهای ثانویه بررسی‌شده است. به همین منظور، جامعه آماری پژوهش شامل 50 کشور برتر تولیدکننده علم بر اساس گزارش سال 2021 نظام رتبه‌بندی سایماگو است که در این میان 48 کشور به‌عنوان نمونه آماری انتخاب‌شده است. هدف پژوهش بررسی تأثیر شاخص‌های نوآوری را بر ثروت 48 کشور منتخب تولیدکننده علم طی دوره زمانی 2020-2011 با استفاده از رهیافت داده‌های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم‌یافته و با استفاده از نرم افزار ایویوز است.
یافته‌ها: نتایج بیانگر آن بود که تأثیر متغیرهای مستقل مورد مطالعه ازجمله نهاد و مؤسسات، زیرساخت، سرمایه انسانی و تحقیقات، پیچیدگی بازار و پیچیدگی کسب‌وکار بر ثروت به ازای هر بزرگ‌سال به‌عنوان متغیر وابسته مثبت و معنادار است. همچنین، تأثیر متغیر کنترلی شاخص جهانی‌شدن نیز بر ثروت کشورهای موردمطالعه مثبت و معنادار است.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌‌های پژوهش مشخص شد که در واکنش به پویایی­ ثروت کشورها، نوآوری کلید تبدیل دانش به ثروت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اکبری، محسن، فرخنده، مهسا و ایاغ، زهرا.(1396). رابطۀ میان زیرساخت‌ها و سرمایۀ انسانی با رشد اقتصادی: نقش تعدیل‌کنندۀ شاخص‌های اقتصاد دانش‌بنیان. سیاست‌نامه علم و فناوری، 7(4)، 16-5.
راغفر، حسین، شاه‌آبادی، ابوالفضل و علی‌زاده، سمیرا.(1397). تأثیر مؤلفه‌های اقتصاد دانش بر کارآفرینی در کشورهای منتخب. تحقیقات اقتصادی، 53(2)، 344-323.
شاه‌آبادی، ابوالفضل، خشت ‌مال نسرانی، مینا و مرادی، علی.(1398). تأثیر مؤلفه‌های د‌انش بر نابرابری توزیع ثروت جهانی. فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، 24(4)، 75-96.
شیرازی، حسین، هاشم زاده خوراسگانی، غلامرضا؛ رادفر، رضا و ترابی، تقی.(1398). تأثیر قابلیت نوآوری بر عملکرد تجاری‌سازی فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان با تأکید بر نقش میانجی نوآوری سازمانی. مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، 2(6)، 106-81.
طیبی، سید کمیل و عباسلو، یاسر.(1388). اعتبارات بانکی و سایر تعیین‌کننده‌های اقتصادی فضای کسب‌وکار در ایران. فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی، 1(1)، 78-57.
فرخی، محمد حسین، رومیانی، گل ناز؛ فتاحیان، طیبه.(1395). مروری بر نقش سرمایه انسانی در سازمان. دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات، 253-249.
Anghelache, C., Anghel, M. G. and Mirea, M.(2017). Accumulated National Wealth an Element of Economic Development. Romanian Statistical Review Supplement, 65(10), 14-24.
Baltagi, B. H.(2005). Econometric Analysis of Panel Data. John Wiley & Sons Inc, 3rd Edition, New York, USA.
Chin, M. Y., Ong, S. L., Wai, C. K. and Kon, Y. Q.(2021). The Role of Infrastructure on Economic Growth in Belt and Road Participating Countries. Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies.14(2),169-186.
Drucker, P.(1985). Innovation and Entrepreneurship, Harper and Row, New York.
Gunday, G., Ulusoy, G., Kilic, K. and Alpkan, L.(2011). Effects of Innovation Types on Firm Performance. International Journal of Production Economics, 133(2), 662-676.‏GlobalInnovationIndexReport2020.https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.
Gibson, J. and Rioja, F.(2014). A Bridge to Equality: How Investing in Infrastructure Affects the Distribution of Wealth. Georgia State University.‏
Gagliardi, F.(2008). Institutions and Economic Change: A Critical Survey of the                        New Institutional Approaches and Empirical Evidence. The Journal of Socio Economics, 37(1), 416-443.
Heitger, B.(2003). Property Rights and Their Impact on the Wealth of Nations: A Cross-Country Study (No. 1163). Kiel Working Paper.‏
Herciu, M. and Ogrean, C.(2015). Wealth, Competitiveness, and Intellectual Capital–Sources for Economic Development. Procedia Economics and Finance, 27(15), 556-566.‏
Ivanyna, M. and Salerno, A.(2021). Governance for Inclusive Growth. IMF Working Papers, 21(98), 1018-5941.
Kefela, G. T.(2010). Knowledge-Based Economy and Society has Become a Vital Commodity to Countries. International NGO Journal, 5(7), 160-166.‏
Kogabayev, T. and Maziliauskas, A.(2017). The Definition and Classification of Innovation. Holistica–Journal of Business And Public Administration, 8(1), 59-72.‏
Kyrychenko, Y.(2019). Does Foreign Investment Contribute to National Wealth and Sustainable Economic Development? Молодий вчений, 8(72), 310-317.‏
Muradov, A.(2015). Business Environment for Knowledge-Economy Based: Theoretical and Practical Approach. The Azerbaijan National Academy of Sciences, 10(2), 20038-63040.
Martinavičius, J.(2013). National Wealth Assessment and Utilization in Transition Economies. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics.‏
Manuelli, R. E. and Seshadri, A.(2014). Human Capital and the Wealth of Nations. American Economic Review, 104(9), 2736-62.‏
Nguyen, Q. H.(2021). Impact of Investment in Tourism Infrastructure Development on Attracting International Visitors: A Nonlinear Panel ARDL Approach Using Vietnam’s Data. Economies, 9(3), 131.‏
Podobnik, B., Horvatić, D., Kenett, D. Y. and Stanley, H. E.(2012).The Competitiveness Versus the Wealth of a Country.Scientific Reports, 2(1),1-7.‏
Robertson, J., Caruana, A. and Ferreira, C.(2021). Innovation Performance: The Effect of Knowledge-Based Dynamic Capabilities in Cross-Country Innovation Ecosystems. International Business Review, 101866.‏
Rusu, V. D. and Roman, A.(2018). An Empirical Analysis of Factors Affecting Competitiveness of CEE Countries. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 31(1), 2044-2059.‏
Schiliro, D.(2012). Knowledge-Based Economies and the Institutional Environment. Theoretical and Practical Research in Economic Fields, 3(05), 42-50.
Širá, E., Vavrek, R., Kravčáková Vozárová, I. and Kotulič, R.(2020). Knowledge Economy Indicators and Their Impact on the Sustainable Competitiveness of the EU Countries. Sustainability, 12(10), 4172.‏
Torgler, B. and Piatti, M.(2009). The Impact of Globalization and Corruption on Extraordinary Wealth: An Empirical Analysis. In 2009 Annual Meeting of the Swiss Society of Economics and Statistics: Globalization Patterns and Challenges: (pp. 1-15). University of Geneva.‏
Vitola, A. and Senfelde, M.(2015). The Role of Institutions in Economic Performance. Business: Theory and Practice, 16(3), 271-279.‏
Wooldrige, J.(2009). Introductory Econometrics: A Modern Approach (Fourth Ed.). Cengage Learning.
Ward, J. L. and Viner, R. M.(2017). The Impact of Income Inequality and National Wealth on Child and Adolescent Mortality in Low and Middle-Income Countries. BMC Public Health, 17(1), 1-8.‏
Yong, T. A.(2020). Wealth Inequality, Governance, and Economic Growth in China. Asian Journal of Economics and Empirical Research, 7(2), 235-241.‏
Yang, X.(2021). The Impact of Production and Consumption Capabilities and Human Capital Capacity on the National Wealth of China. International Journal of Economics and Finance Studies, 13(2), 372-387.