شناسایی و تبیین عوامل پیشایندی و پسایندی انحراف خلاق در استانداری چهارمحال و بختیاری با روش دلفی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

3 مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

4 دانشجوی دکتری گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

10.22034/qjimdo.2023.392290.1578

چکیده

زمینه و هدف:انحراف خلاق به‌معنای سرپیچی و نافرمانی از دستورهای مدیران برای پیگیری ایده‌های جدید و خلاقانه در سازمان است که این اقدام می‌تواند نتایج مثبتی را برای سازمان به‌همراه داشته باشد. هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت‌بندی پیشایندها و پسایندهای انحراف خلاق با استفاده از روش دلفی فازی است.
روش‌شناسی:این پژوهش از نوع پژوهش‌های آمیخته در پارادایم استقرایی قیاسی، کاربردی و اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش را اساتید رشته مدیریت و کارشناسان استانداری چهارمحال‌وبختیاری تشکیل می‌دهند که 16نفر از آنها بر اساس اصل کفایت و اشباع نظری و توسط نمونه‌گیری گلوبه برفی انتخاب شدند.جهت گردآوری داده‌ها در بخش کیفی از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و برای جمع‌آوری داده‌ها در بخش کمی از پرسشنامه دلفی استفاده گردید.همچنین روایی ابزار گردآوری اطلاعات با روش روایی نظری و روایی محتوایی و پایایی آن با استفاده روش درون‌کدگذار-میان‌کدگذار آزمون شد.برای سنجش روایی پرسشنامه، از روش اعتبار محتوا و برای سنجش پایایی از روش نرخ ناسازگاری استفاده شد.
یافته‌ها:نتایج پژوهش نشان می‌دهد که از بین پیشایندهای انحراف خلاق، ضریب هوشی بالا، ریسک‌‌پذیر بودن، تفکر خلاق و مبهم بودن قوانین، عوامل انگیزشی، تسلط کارکنان بر قوانین و حمایت مدیریت به ترتیب مهم‌ترین عوامل هستند. همچنین از میان پسایندهای انحراف خلاق، ایجاد عملکرد خلاقانه و افزایش قابلیت نوآوری، افزایش کارایی سازمانی، تسریع در اهداف سازمان و رفع برخی از مشکلات سازمانی جزء مهم‌ترین عوامل هستند.
نتیجه‌گیری:انحراف خلاق، پیامدهای عملی مهمی برای سازمان خواهد داشت. بنابراین مدیران با دادن حدی از فردیت و استقلال روانی به کارکنان می‌توانند انحراف خلاق و تلاش‌های خلاقانه را در میان کارکنان تشویق کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات