تحلیل چالش‌های پروژه‌های مدیریت دانش مبتنی بر الگوی نقاط مرجع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد مدعو گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، استاد دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

3 دانشیار مدعو گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، دانشیار دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

10.22034/qjimdo.2023.395137.1582

چکیده

زمینه و هدف: اجرای هر طرحی به ویژه زمانی که در مراحل آغازین خود باشد، مبرا از ریسک و خطر نیست. عدم وقوف از خطرات احتمالی و مدیریت آن موجب شکست سازمان‌ها خواهد شد. بر این اساس، در این مقاله به تحلیل چالش‌های نظام مدیریت دانش در سازمان بر اساس الگوی نقاط مرجع پرداخته می‌شود.
روش‌شناسی: این تحقیق دارای رویکرد کمی است و از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت، پژوهشی توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل 15 نفر از خبرگان سازمان تامین اجتماعی ایران بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. پس از استخراج ابعاد و مولفه‌ها از مبانی نظری، توافق نظری در خصوص مولفه‌های مدل از طریق تکنیک دلفی فازی حاصل گردید. داده‌های پژوهش سیستم استنتاج فازی در نرم افزارهای متلب تحلیل شدند.
یافته‌ها: بر اساس مبانی نظری، تجربی و نظرات خبرگان خطرات، و چالش‌های استقرار مدیریت دانش بر اساس دو نقطه مرجع چرخه حیات و انواع آسیب‌ها شناسایی شدند. همچنین، بر اساس نتایج تحلیل دلفی همه مفاهیم طراحی شده تایید گردیدند.
نتیجه‌گیری: جدول تحلیلی پژوهش حاضر می‌تواند به مدیران سازمان تامین اجتماعی که درصدد طراحی و پیاده‌سازی نظام مدیریت دانش هستند کمک کند تا با آگاهی از آسیب‌های احتمالی از خطرات مصون بمانند

کلیدواژه‌ها

موضوعات