مدل سازی بانکداری شرکتی تاب آور در شرایط بحران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد بین المللی خرمشهر خلیج فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران

10.22034/qjimdo.2023.398440.1588

چکیده

زمینه و هدف: تغییرات و توسعه روزافزون فناوری در صنعت بانکداری، بانک ها را وادار به بهره گیری از رویکردهای نوین بانکداری از جمله بانکداری شرکت می نماید. از این رو هدف اصلی این پژوهش مدل سازی بانکداری شرکتی تاب آور در شرایط بحران است.
روش‌شناسی: در این مطالعه از رویکرد ترکیبی استفاده شد. در مرحله اول برای شناخت مؤلفه‌های سرگردانی مشتریان از روش داده بنیاد و در مرحله دوم، آزمون مدل با استفاده از روش کمی انجام شد. برای جمع‌آوری داده‌ها در مرحله اول از ابزار مصاحبه عمیق با 23 نفر از مدیران بانکی و مشتریان استفاده شد و در مرحله بعد، داده‌های مورد نیاز از میان 320 نفر از مشتریان شهر اهواز گردآوری و با نرم افزار پی ال اس تحلیل‌شدند.
یافته‌ها: بر اساس تحلیل داده‌ها، تعداد 150 کد باز از مبانی نظری استخراج گردید. نتایج تحقیق پس از انجام کدگذاری باز و محوری در قالب مدلی شامل شش بعد اصلی تبلیغات خدمات بانک، شهرت برند بانک، ابهام در ارائه خدمات سردرگمی مشتری و خوش نامی بانک در تنوع عرضه محصول و بیست و چهار بعد فرعی دسته‌بندی شدند.
نتیجه‌گیری: یکی از راه‌های کاهش سرگردانی، بخش‌بندی مشتریان بر حسب حقیقی یا حقوقی بودن، میزان سودآوری و میزان سپرده گذاری است. مدیران بانکی باید سرمایه‌گذاری هدف‌مندی بر اساس ابعاد یافته‌های پژوهش انجام دهند.

کلیدواژه‌ها