طراحی شبکه مضامین انتظارات ذی‌نفعان کلیدی در راستای ارتقای تاب‌آوری سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت، شرکت برق منطقه ای خراسان، مشهد، ایران

2 دکتری مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور تهران ایران

4 استاد یار، گروه مدیریت، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

10.22034/qjimdo.2023.391820.1577

چکیده

زمینه و هدف: ذی‌نفعان به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکانی هستند که حیات سازمان‌ها به آن‌ها وابسته است. بر این اساس، این پژوهش با هدف طراحی شبکه مضامین انتظارات ذی‌نفعان کلیدی شرکت برق منطقه‌ای خراسان در راستای ارتقای تاب‌آوری سازمانی و ایجاد نوآوری در مدل‏ کسب‏ و ‏کار سازمان انجام شده است.
روش‌شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف، توسعه‌ای و از نظر نوع استفاده، کاربردی است و در آن از روش کیفی و راهبرد تحلیل مضمون استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق شامل 13 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی بود که به روش نمونه‌گیری غیراحتمالی قضاوتی انتخاب شدند. در این پژوهش از ابزار مصاحبه نیمه‌ساختاریافته  برای گردآوری داده‌ها استفاده شد.  همچنین کیفیت پژوهش از طریق معیارهای ارزشیابی گابا و لینکلن تایید شد.
یافته‌ها: بر اساس تحلیل داده‌های پژوهش نه گروه ذی‌نفع کلیدی برق منطقه‌ای خراسان و شبکه مضامین انتظارات ذی‌نفعان در چهار مضمون فراگیر شامل عوامل تاثیرگذار بر انتظارات ذی‌نفعان(عوامل زمینه‌ای و محیطی)، ابعاد و معیارهای انتظارات ذی‌نفعان(دو بعد و نه معیار)، راهبردهای ذینفع‌محور(دو رویکرد اصلی و پشتیبان) و پیامدهای بیرونی و درونی تحقق انتظارات ذی‌نفعان نظیر رضایت ذی‌نفعان و پایداری عملکرد شناسایی گردید.
نتیجه‌گیری: شناسایی ذی‌نفعان کلیدی و  بازنگری در تعیین نیازها و انتظارات آنان به سازمان کمک می‌نماید تا بتواند اقدامات موثرتری در راستای استقرار اثربخش سیستم‌های مدیریتی اتخاذ نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


استادی ایرج، مرضیه و سلیمان پورعمران، محبوبه.(1396). رابطه تاب‌آوری سازمانی با رقابت پذیری و مزیت رقابتی پایدار  مورد مطالعه: شرکت سیمان بجنورد.  فصلنامه آینده پژوهی مدیریت(پژوهش‌های مدیریت)، 28(1)، 103-125.  
بهادرستانی، امیر؛ قلعه نوی، منصور و مطهری فریمانی، ناصر.(1397). طراحی مدل انتظارات ذینفعان کلیدی در پروژه‌های احداث خطوط مترو: مورد مطالعه پروژه ساخت خطوط قطار شهری مشهد.  نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، 50 (1)، 217-242.
حمیدی اصفهانی، مهدی.(a 1395). شناسایی و تعیین الزامات ذی‌نفعان در پروژه‌های برق.  اولین همایش بین‌المللی افق‌های نوین در علوم انسانی، تهران،  انجمن افق نوین علم و فناوری.
حمیدی اصفهانی، مهدی.(b 1395). رتبه‌بندی ذی‌نفعان اصلی در پروژه‌های برق. سومین سمپوزیوم بین‌المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار ، تهران : موسسه آموزش عالی مهر اروند.
حمیدی اصفهانی، مهدی.(1396). تعیین استراتژی‌ها برای ذی‌نفعان داخلی و خارجی پروژه‌های برق. دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت، اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی، تهران،  مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه.
صفایی کوچکسرایی، فرهاد؛ باقرزاده، محمدرضا؛ مهرآراء، اسدالله و قلی پور کنعانی، یوسف.(1400). تحلیل و تبیین ذینفعان کلیدی انتقال فناوری(سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) در بخش عمومی ایران. سیاست نامه علم و فناوری، 11(2)، 54-65.
منوچهری راد، رضا؛ زندحسامی، حسام؛ داوری، علی و موسی‌خانی، مرتضی.(1398). نقش تاب‌آوری سازمان در نوآوری مدل کسب وکار در محیط کسب ‏و‏کار ایران. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 11(ویژه‌نامه)، 48-33.
هانگر، جی دیوید و ویلن، توماس ال .(1996). مبانی مدیریت استراتژیک. برگردان (ترجمه): سیدمحمد اعرابی و حمید رضا رضوانی (1396). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
Aldunce, P., Beilin, R., Handmer J. and Howden, M.(2016). Stakeholder Participation in Building Resilience to Disasters in a Changing Climate. Environmental Hazards, 15)1), 58-73.
Balane, M.A., Palafox, B., Palileo-Villanueva, L.M., McKee, M. and Balabanova, D.(2020). Enhancing the Use of Stakeholder Analysis for Policy Implementation Research: Towards a Novel Framing and Operationalised Measures. BMJ Global Health, 5(11),1-12 .
Bhamra,R., Dani,S. and Burnard, K.(2011). Resilience: the Concept, a Literature Review and Future Directions. International Journal of Production Research, 49(18), 5375 – 5393.
Bierbooms,J.,Van Oers, H., Rijkers, J. and Bongers, I.(2016).Development of a Comprehensive Model for Stakeholder Management in Mental Healthcare. Journal of Health Organization and Management. 30(4). 630-647.  
Bravo,O. and Hernández, D.(2021). Measuring Organizational Resilience: Tracing Disruptive Events Facing Unconventional Oil and Gas Enterprise Performance in the Americas. Energy Research & Social Science, 80, 102187, 1-14.
Cheshmberah, M.(2020). Projects Portfolio Determination Based on Key Stakeholders’ Expectations and Requirements: Evidence from Public University Projects. Journal of Project Management, 5(2), 139-150.
Collier, D.Y.(2018). An Examination of the Impact of Diverse Internationalization Experience on Organizational Resilience and a Test of the Resilience Architecture Framework (Doctoral dissertation), University of Auburn, Alabama. 
Duchek, S.(2020). Organizational Resilience: a Capability-based Conceptualization. Business Research, 13(1), 215-246.
De Galizia, A., Simon, C. , Weber, P. , Iung, B., Duval,C. and  Serdet, E.(2016). Markers and Patterns of Organizational Resilience for Risk Analysis. IFAC-PapersOnLine, 49(19), 432-437.
Hamann,P.M., Schiemann,F., Bellora,L. and Guenther,T.W.(2013). Exploring the Dimensions of Organizational Performance: A Construct Validity Study. Organizational Research Methods, 16(1), 67–87.  
Ma, Z., Xiao, L. and Yin, J.(2018). Toward a Dynamic Model of Organizational Resilience. Nankai Business Review International, 9(3), 246-263.
Neuendorf, K. A.(2017).  The Content Analysis Guidebook (2nd Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Pavlov,A. and Micheli,P. (2022). Rethinking Organizational Performance Management: a Complexity Theory Perspective. International Journal of Operations & Production Management, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. 
Rai,S.S., Rai,S. and Singh,N.K.(2021). Organizational Resilience and Social-economic Sustainability: COVID-19 Perspective. Environment, Development and Sustainability, 23(8), 12006-12023.
Suryaningtyas, D., Sudiro, A., Troena, E.A and Irawanto, D.(2019). Organizational Resilience: As Mediating Effect of Organizational Culture and Organizational Performance. Proceedings of the Proceedings of the 1st Sampoerna University-AFBE International Conference, SU-AFBE 2018, 6-7 December 2018, Jakarta Indonesia.
Woods, D. D.(2015). Four Concepts for Resilience and the Implications for the Future of Resilience Engineering. Reliability Engineering & System Safety, 141, 5-9.