طراحی شبکه مضامین انتظارات ذی‌نفعان کلیدی در راستای ارتقای تاب‌آوری سازمانی (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای خراسان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت، شرکت برق منطقه ای خراسان، مشهد، ایران

2 دکتری مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور تهران ایران

4 استاد یار، گروه مدیریت، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

10.22034/qjimdo.2023.391820.1577

چکیده

زمینه و هدف: بر اساس ادبیات نظری، ذی‌نفعان به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکانی هستند که حیات سازمان‌ها به آن‌ها وابسته است. بر این اساس، این پژوهش با هدف طراحی شبکه مضامین انتظارات ذی‌نفعان کلیدی شرکت برق منطقه‌ای خراسان در راستای ارتقای تاب‌آوری سازمانی و ایجاد نوآوری در مدل‏ کسب‏ و ‏کار سازمان انجام شده است.
روش‌شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف، توسعه‌ای و از نظر نوع استفاده، کاربردی است و در آن از روش کیفی و راهبرد تحلیل مضمون استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق شامل 13 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی بود که به روش نمونه‌گیری غیراحتمالی قضاوتی انتخاب شدند. در این پژوهش از ابزار مصاحبه نیمه‌ساختاریافته برای گردآوری داده‌ها استفاده شد. همچنین کیفیت پژوهش از طریق معیارهای ارزشیابی گابا و لینکلن تایید شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش به شناسایی نه گروه ذی‌نفع کلیدی برق منطقه‌ای خراسان و شبکه مضامین انتظارات ذی‌نفعان در چهار مضمون فراگیر شامل عوامل تاثیرگذار بر انتظارات ذی‌نفعان(عوامل زمینه‌ای و محیطی)، ابعاد و معیارهای انتظارات ذی‌نفعان(دو بعد و نه معیار)، راهبردهای ذینفع‌محور(دو رویکرد اصلی و پشتیبان) و پیامدهای بیرونی و درونی تحقق انتظارات ذی‌نفعان نظیر رضایت ذی‌نفعان و پایداری عملکرد منجر گردید.
نتیجه‌گیری: شناسایی ذی‌نفعان کلیدی و بازنگری در تعیین نیازها و انتظارات آنان به سازمان کمک می‌نماید تا بتواند اقدامات موثرتری در راستای استقرار اثربخش سیستم‌های مدیریتی اتخاذ نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات