طراحی و تبیین مدل مدیریت استعداد مبتنی بر شایسته‌سالاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/qjimdo.2023.392549.1579

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: پژوهش حاضر با درک نقش کلیدی کارکنان شایسته، بااستعداد و توانمند در موفقیت سازمان‌ها، به شناسایی ابعاد مدل مدیریت استعداد مبتنی بر شایسته‌سالاری می‌پردازد.
روش‌شناسی: این مطالعه، یک پژوهش کاربردی است که به صورت کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شده است. از مصاحبه نیمه ساختاریافته جهت گردآوری داده‌ها استفاده شد. مصاحبه‌ها با 15 نفر از خبرگان حوزه شهرداری به‌صورت هدفمند تا مرحله اشباع نظری انجام و تحلیل داده‌ها در سه مرحله استخراج مفاهیم پایه، سازمان‌دهنده و فراگیر صورت گرفت.
یافته‌ها: بر اساس تحلیل داده‌ها، 7 مضمون سازمان دهنده با عناوین؛ استراتژی سازمان؛2- شایسته خواهی (کشف/استعدادیابی)،3- ارزیابی و جذب منابع استعداد، 4-استعداد گماری،5- استعدادپروری (توسعه یا استعدادافزایی)، 6-مدیریت مسیر شغلی، 7-بدرقه استعداد به همراه 41 مضمون پایه شناسایی شدند.
نتیجه‌گیری: مدل مذکور می‌تواند به عنوان راهنمای عمل مدیران شهرداری قرار گیرد و همه اقدامات ناظر بر مدیریت استعداد های کلیدی باید در قالب ابعاد شناسایی شده در این پژوهش انجام شود.
کلیدواژه‌ها: استعداد ، مدیریت استعداد، شایسته‌سالاری، تحلیل مضمون.

کلیدواژه‌ها

موضوعات