طراحی و تبیین مدل مدیریت استعداد مبتنی بر شایسته‌سالاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/qjimdo.2023.392549.1579

چکیده

زمینه و هدف: مدیریت استعداد، کاربرد مجموعه‌ای از فعالیت‌های یکپارچه است که سازمان‌ها با استفاده از آن از تأمین (جذب، حفظ، انگیزش و توسعه) نیروهای مورد نیاز خود در حال و آینده اطمینان می‌یابند. پژوهش حاضر با درک نقش کلیدی کارکنان شایسته، بااستعداد و توانمند در موفقیت سازمان‌ها، به شناسایی ابعاد مدل مدیریت استعداد مبتنی بر شایسته‌سالاری می‌پردازد.
روش‌شناسی: این مطالعه، یک پژوهش کاربردی است که به صورت کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شده است. از مصاحبه نیمه ساختاریافته جهت گردآوری داده‌ها استفاده شد. مصاحبه‌ها با 15 نفر از خبرگان حوزه شهرداری به‌صورت هدفمند تا مرحله اشباع نظری انجام شد و تحلیل داده‌ها در سه مرحله استخراج مفاهیم پایه، سازمان‌دهنده و فراگیر صورت گرفت.
یافته‌ها: بر اساس تحلیل داده‌ها، 7 مضمون سازمان‌دهنده شامل استراتژی سازمان، شایسته‌خواهی (کشف/استعدادیابی)، ارزیابی و جذب منابع استعداد، استعدادگماری، استعدادپروری(توسعه یا استعدادافزایی)، مدیریت مسیر شغلی و بدرقه استعداد به همراه چهل و یک مضمون پایه شناسایی شدند.
نتیجه‌گیری: مدل مذکور می‌تواند به عنوان راهنمای عمل مدیران شهرداری قرار گیرد و همه اقدامات ناظر بر مدیریت استعداد‌های کلیدی در قالب ابعاد م در مدل پژوهش انجام شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابراهیمی، اسماعیل؛ امیرکبیری، علیرضا؛ حق شناس کاشانی، فریده. و غلام زاده، داریوش.(1399). طراحی و تبیین مدل مدیریت استعدادها(اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی)، پایانامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.
اسماعیلی، محمودرضا و امیری، زینت.(1395). تـاثیر رهبـری مشـارکتی بـر مـدیریت استعداد. فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 25(80)، 47-64.
آقایی، علی اکبر؛ بحرالعلوم، حسن و اندام، رضا.(1399). طراحی و تبیین مدل فرایند مدیریت استعداد معلمان تربیت‌بدنی. مطالعات مدیریت ورزشی، 12(59)،177-206.
تشکری جهرمی، محمد؛ صالحی، اله کرم و کوه بر، محمد امین.(1401). بررسی نقش مدیریت استعداد و جانشین‌پروری در توسعه عملکرد موسسات حسابرسی ایران. ماهنامه جامعه‌شناسی سیاسی ایران، 5(6)، 225-241.
پسندیده، المیرا؛ احمدی، پرویز و اسماعیل پور، رضا.(1394). طراحی مدل مدیریت استعداد در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان. کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی، 31 اردیبهشت.
رحیمی، غلامرضا و پذیره، طاهر.(1395).  تأثیر مدیریت استعداد بر عملکرد کارکنان. مطالعات مدیریت و کارآفرینی، 2(1)، 134-140.
رسولی، رضا. و نیکزاد زیدی، محمود.(1399). طراحی مدل مدیریت استعداد برمبنای الگوی سه شاخکی در شهرداری تهران. فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی, 9(33)، 45-60.
رزقی شیرسوار، هادی؛ مشفقی، مرجان؛ ضیایی، محمدصادق و مصلح، مریم.(1399). ارائه مدل مدیریت استعداد مدیران مدارس متوسطه شهر شیراز. دوماهنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 11(43)، 127-146.
روشن، سیدعلیقلی؛ برزگر، صدیف؛ یعقوبی، محسن و عطایی، سیدسعید.(1398). طراحی سیستم کارای مدیریت استعداد: رویکرد سه مرحله‌ای. همایش ملی اقتصاد، مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی، زاهدان.
حاجی‌کریمی، عباسعلی و حسینی، ابوالحسن.(1389). تاثیر عوامل راهبردی زمینـه‌سـاز بـر مدیریت استعداد. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 2، 7-51.
خورشیدی، عباس؛ اکبری، سارا؛ و فقیه آرام، بتول؛ سلیمی، اکبر و برزگر، نادر.(1399). تبیین الگوی ارتقای مدیریت استعداد در دانشگاه علوم انتظامی امین. پژوهش‌های دانش انتظامی، 86، 35 -66.
سید جوادین، سیدرضا و پهلوان شریف، محمد امـین.(1396). مـدیریت اسـتعداد؛ مبـانی و رویکردهای مفهومی، فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، 1، 141- 170.
شاطری، کریم؛ ابیلی، خدایار؛ رضاییان، علی؛ قلـی پـور، آریـن و مرادفـام، شـعله.(1394). عوامل اثرگذار بر حفظ استعدادها و نخبگان سـازمانی صـنعت بـرق ایـران در راسـتای تحقـق سیاست‌های کلی علم و فناوری. فصلنامه سیاست‌های راهبـردی و کـلان، 12،  51-78.
میر حسینی، حسن.(1396).استعداد چیست و مدیریت استعداد چه کمکی به سازمان می‌کند؟، فصلنامه توسعه استعداد، 3(16)، 15-27.
نجفی، محسن؛ حق‌شناس کاشانی، فریده. و امیرکبیری، علیرضا.(1400). طراحی و تبیین مدل جانشین‌پروری با رویکرد مدیریت استعداد در ارتش جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مدیریت نظامی، 21(48)، 115-154.
Altınöz, M., Çakıroğlu, D. and Çöp, S.(2013). Effects of Talent Management on Organizational Trust: A Field Study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 99, 843-851.
Armstrong, M.(2006). A Handbook of Human Resource Management Practices,10th edition. London: Kogan Page Publishers
Baedecke Yllner, E. and Brunila, A.(2013). Talent Management: Retaining and Managing Technical Specialists in a Technical Career. Master of Science Thesis Stockholm, Sweden, KTH Industrial ngineering and Management.
Bae, S., Jung, T. H., Moorhouse, N., Suh, M. and Kwon, O.(2020). The Influence of Mixed Reality on Satisfaction and Brand Loyalty in Cultural Heritage Attractions: A Brand Equity Perspective. Sustainability, 12(7), 1-22.
Bhatnagar, J.(2007). Talent Management Strategy of Employee Engagement in Indian ITES Employees: Key to Retention. Employee relations, 29(6), 640-663.
Butter, M. C., Valenzuela, E. S. and Quintana, M. G. B.(2015). Intercultural Talent Management Model: Virtual communities to promote collaborative learning in indigenous contexts. Computers in Human Behavior, (51), 1191-1197.
Bhatt, M. P. and Behrstock, E.(2017). Managing Educator Talent: Promising Practices and Lessons from Midwestern States. Learning Point Associates.
Borisova, O. N., Silayeva, A. A., Saburova, L. N., Belokhvostova, N. V. and Sokolova, A. P.(2017). Talent Management as an Essential Element in a Corporate Personnel Development Strategy. Academy of Strategic Management Journal, 16, 31.
Chiang, J. and Lundgren, A.(2017). What is the Evolution of Flexible Work in Corporations and what are the key trends?, https://ecommons.cornell.edu/server/api/core/bitstreams/75493c5e-bc4d-4bc9-a11e-27fc4b65a27d/content
Chabault, D., Hulin, A. and Soparnot, R.(2012). Talent Management in Clusters. Organizational Dynamics, 4(41), 327-335.
Collings, D. and Mellahi, K.(2009). Strategic Talent Management: A Review and Research Agenda. Human Resource Management Review. 19, 304–313.
Cooke, F. L., Saini, D. S. and Wang, J.(2014). Talent Management in China and India: A Comparison of Management Perceptions and Human Resource Practices. Journal of World Business, 49(2), 225-235.
Ernest and Young.(2010). Managing Today’s Global Workforce: Elevating Talent Management to Improve Business. Ernest and Young. SCORE No. DR0020.
Hansen, A. N.(2009). Employee Engagement: Interpersonal leadership Predictors and Identification. In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy Colorado State University Fort Collins, Colorado.
Gallardo-Gallardo, E, Moliner, L. A, Gallo, P.(2017). Mapping Collaboration Networks in Talent Management Research, Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance. 4(4), 332-358.
Farley, C.(2005). HR's Role in Talent Management and Driving Business Results. Employment Relations Today, 32(1), 55-61.
Khoreva, V. and Kostanek, E.(2019). Evolving Talent Management Patterns and Challenges in Russia and Kazakhstan. Baltic Journal of Management Iles,   14(3), 411-426.
P., Chuai, X. and Preece, D.(2010). Talent Management and HRM in Multinational Companies in Beijing: Definitions, Differences and Drivers. Journal of world Business, 45(2), 179-189.
Lawler, E. E.(2008). Choosing the Right Talent Management Strategy, Workspan, 51(7),74.
Mwila, N. K. and Turay, M. I. S.(2018). Augmenting Talent Management for Sustainable Development in Africa. World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 14(1), 41-49.
Louis, R. R., Sulaiman, N. A. and Zakaria, Z.(2022). Accounting firms’ talent management practices: perceived importance and its impact on auditors’ performance. Pacific Accounting Review.
Oppong, N. Y. and Gold, J.(2016). Developing Local Managers in the Ghanaian Mining Industry: an Indigenous Talent Model. Journal of Management Development.
Phillips, Deborah R. and Kathy O. Roper.(2019). A Framework for Talent Management in Real Estate, Journal of Corporate Real Estate, 11(1),7 – 16.
Roper, K.(2009). The Relationship Between Employees' Perceptions of Talent Management Practices and Levels of Engagement: a Botswana Organisational Case Study (Doctoral dissertation).
Shafique, M. and Zia-ur-Rehman, M.(2021). Impact of Talent Management on Employees’ Work Outcomes. sjesr, 4(1), 405-415.
Shahi, T., Farrokhsheresht, B., Taghipourian, M. J. and Aghajani, H. A.(2020). Behavioral Factors Affecting Talent Management: Meta-Synthesis Technique. Iranian Journal Of Management Studies, 13(1), 117-137.
Schiemann, W. A.(2014). From Talent Management to Talent Optimization. Journal of World Business, 49(2), 281-288.
Silzer, R. and Dowell, B. E.(2010). Strategy-Driven Talent Management: A Leadership Imperative. San Francisco: John Wiley & Sons.
Sonnenberg, M., et al.(2013). The Role of Talent-Perception Incongruence in Effective Talent Management. Journal of World Business. 49(2), 272-280.
Sweem, S. L.(2009). Leveraging Employee Engagement Through a Talent Management Strategy: Optimizing Human Capital Through Human Resources and organization Development Strategy in a Field Study. Benedictine University.
Tonina, N.(2013). Integrated Talent Management and Experience‐Based Development. Experience‐Driven Leader Development, 299-307.
Ulrich, D. and Smallwood, N.(2011). What is Talent?, The RBL Group,1-7.
Thunnissen, M and Arensbergen, P. V, (2015). A Multi-Dimensional Approach to Talent: an Empirical Analysis of the Definition of Talent in Dutch Academia. Personnel Review. 44(2),182-199.