طراحی مدل پایداری کسب‌وکار در صنعت خودرو ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

10.22034/qjimdo.2023.355089.1522

چکیده

امروزه پایداری به عنوان یک الزام برای کسب‌وکارها تلقی می‌شود و آنها برای تداوم فعالیتشان در محیط پویا و پیچیدة تجاری کنونی نیازمند داشتن یک مدل مناسب هستند. پژوهش حاضر هدف خود را طراحی مدل پایداری کسب‌وکار در صنعت خودرو ایران قرار داد.
پژوهش حاضر از لحاظ هدف توسعه‌ای، از لحاظ ماهیت اکتشافی و از لحاظ نوع داده ها پژوهشی آمیخته است، در بخش کیفی با استفاده از روش فراترکیب، الگوی مفهومی پایداری کسب‌وکار شناسایی شد. در بخش کمی الگوی مذکور توسط داده‌های پرسشنامه با مدلسازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی مورد آزمون قرار گرفت. جامعة آماری در بخش کیفی مقالات و گزارش‌های پژوهشی پایگاه‌های علمی معتبر در بازه زمانی 2002 تا2021 و 1390 تا 1400 بود در این مرحله نمونه‌گیری گلوله‌برفی انجام گرفت. جامعة آماری در بخش کمی شامل کارشناسان و خبرگان صنعت خودرو ایران بود. تعداد نمونة آماری در این مرحله 255 مورد در نظر گرفته و نمونه ها به روش تصادفی ساده انتخاب شد. تحلیل داده های کیفی به روش فراترکیب با الگوی هفت مرحله‌ای سندلووسکی و بارسو و تحلیل داده های کمی پرسشنامه های الکترونیکی در نرم افزار لیزرل با تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت.
یافته های پژوهش نشان داد که مدل پایداری کسب‌وکار در صنعت خودرو دارای 3 مقوله (زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی)،17 مفهوم و 104 کد و از برازندگی خیلی خوبی برخوردارست.
مدیران صنعت خودروسازی می توانند با تمرکز بر شاخص های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی راهبردهای پایداری کسب و کار در این حوزه را تدوین و اجرا نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات