گونه‌شناسی سازه‌های مدل‌سازی بوم‌سازگان نوآوری: یک مرور نظام‌مند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیاست گذاری علم و فناوری ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران ، ایران

2 استادیار گروه فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس ، تهران ، ایران

3 استاد گروه فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس ، تهران ، ایران

4 استادیار مرکز تحقیقات سیاست های علمی کشور، تهران، ایران

10.22034/qjimdo.2023.393351.1580

چکیده

زمینه و هدف: چارچوب‌های متنوعی برای مدل‌سازی بوم‌سازگان نوآوری ارائه شده است که علیرغم همپوشانی برخی مولفه‌ها، هر یک فاقد برخی مولفه‌های مطرح در دیگری است که می‌تواند شیء مرزی بودن آنها را خدشه‌دار کند. از همین رو پژوهش حاضر به گونه‌شناسی سازه‌های مدل‌سازی بوم‌سازگان نوآوری می‌پردازد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، اکتشافی، از نظر نوع استفاده، بنیادین و از نظر روش، پژوهشی ثانویه با استفاده از فرایند مرور نظام‌مند است. برای گردآوری داده از روش کتابخانه‌ای و ابزار آن فیش‌برداری استفاده شد. جامعه پژوهش شامل مقالات مدل‌سازی بوم‌سازگان نوآوری و نمونه پژوهش شامل تعداد 17مقاله از 1321 مرجع اولیه بود. راهبرد پژوهش در تحلیل مقالات براساس تحلیل محتوای کیفی قیاسی و کنترل پژوهش بر اساس معیارهای سنجش کیفیت پژوهش های کیفی بود.
یافته‌ها: براساس تحلیل مقالات منتخب ، سازه‌های مدل‌سازی بوم‌سازگان نوآوری در سه سطح سازه‌های محوری ( فعال و کنش‌پذیر)، سازه‌های سطح بازیگر (ایفای نقش و نوع‌شناسی) و سازه‌های زمینه‌ای شامل محیط (محیط نهادی و شرایط محیطی کلان)، ظرفیت (شامل انواع سخت و نرم) و جهت‌دهنده‌ها (شامل آینده‌نگاری، چشم‌انداز و چرخه عمر) طبقه‌بندی شدند.
نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش به سیاست‌گذاران نوآوری این امکان را میدهد که با لحاظ ابعاد چندگانه بوم‌سازگان نوآوری، به اصلاح، همراستا‌سازی و بازآرایی سازه‌های آن بپردازند و با پرهیز از ناهم‌زمانی یا پراکندگی تصمیمات معطوف به سازه ها، زمینه را برای اتخاذ سیاست‌های منعطف و واقع‌گرایانه هموار کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


رحمان سرشت، حسین و جبارزاده کرباسی، بهرام.(1398). الگوی راهبردی پیش‌خوانی پروژه‌های نوآوری با رویکرد مرور سیستماتیک. فصلنامه مدیریت نوآوری در سازما‌ن‌های دفاعی، 3(3)، 36-1.
 ساجدی، عادل؛ تقی‌زاده، هوشنگ؛ تاری، غفار و رمضانی، مجتبی.(۱۴۰۱). تدوین الگوی روابط بین ابعاد اکوسیستم نوآوری در صنایع کوچک و متوسط. فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، ۵(۱۶)، ۷۵-۱۰۰.
کرامتی، مسعود؛ انتظاری، یعقوب؛ ثمری، داود و اشرفی، مجید.(۱۴۰۰). مدل سازی ساختاری تفسیری اکوسیستم نوآوری در صنعت بیمه. فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، ۴(۱۲)، 156-133.
Adner, R.(2006). Match your Innovation Strategy to your Innovation Ecosystem. Harvard Business Review, 84(4), 98–107; 148.
Adner, R.(2012). The Wide Lens: A New Strategy for Innovation. Choice Reviews Online, 50(01), 50–0375.
Adner, R.(2017). Ecosystem as Structure: An Actionable Construct for Srategy. Journal of Management, 43(1), 39-58.‏
Adner, R. and Kapoor, R.(2010). Value Creation in Innovation Ecosystems: How the Structure of Technological Interdependence Affects Firm Performance in New Technology Generations. Strategic Management Journal, 31(3), 306-333.
Adner, R. and  Feiler, D.(2019). Interdependence, Perception, and Investment Choices: An Experimental Approach to Decision Making in Innovation Ecosystems. Organization Science, 30(1), 109–125.
Adomavicius, G., Bockstedt, J. C., Gupta, A. and Kauffman, R. J.(2007). Technology Roles and Paths of Influence in an Ecosystem Model of Technology Evolution. Information Technology and Management, 8, 185-202.‏
Asefi, S., Resende, D. N. and Amorim, M. P. C.(2020). Modeling a Successful Innovation Ecosystem Toward a Sustainable Community: The I-Reef (a review study). Energy Reports, 6, 593-598.‏
Autio, E. and Thomas, L.(2014). Innovation Ecosystems (pp. 204-288). The Oxford Handbook of Innovation Management, Press, Oxford.
Baldwin, C. Y.(2008). Where do Transactions come from? Modularity, Transactions, and the Boundaries of Firms. Industrial and Corporate Change, 17(1), 155-195.
Battistoni, C. and Barbero, S.(2020). Design of an Ecosystem to Foster Systemic Eco-Innovation: Systemic Design For Autopoietic Local Economies. FORMakademisk, 13(2),1-23
Bushueva, M. A., Masyuk, N. N., Bragina, Z. V., Petrukhin, A. B. and Grishanova, O. A.(2017). Representation of the Business Model of Textile Cluster as an Innovating Network Ecosystem. SHS Web of Conferences, doi.org/10.1051/shsconf/20196101015.
Clarysse, B., Wright, M., Bruneel, J. and  Mahajan, A.(2014). Creating Value in Ecosystems: Crossing the Chasm between Knowledge and Business Ecosystems. Research Policy, 43(7), 1164-1176.‏
Cornelissen, J. P.(2004). What are we Playing at? Theatre, Organization, and the Use of Metaphor. Organization Studies, 25(5), 705-726.‏
Costa, E., Soares, A. L. and  Sousa, J. P. D.(2018, September). Exploring the CIMO-logic in the Design of Collaborative Networks Mediated by Digital Platforms. In Working Conference on Virtual Enterprises (pp. 266-277). Springer, Cham.‏
Cross, S., Kippelen, B. and  Berthelot, Y.(2014, September). Reaching Across the Pond: Extending a Regional Innovation Ecosystem Strategy. In European Conference on Innovation and Entrepreneurship, Academic Conferences Limited (p. 128).‏
Davis, J. P.(2016). The Group Dynamics of Interorganizational Relationships: Collaborating with Multiple Partners in Innovation Ecosystems. Administrative science quarterly, 61(4), 621-661.
Dedehayir, O., Mäkinen, S. J. and Ortt, J. R.(2018). Roles During Innovation Ecosystem Genesis: A Literature Review. Technological Forecasting and Social Change, 136, 18-29.
Denyer, D., Tranfield, D., and  Van Aken, J. E.(2008). Developing Design Popositions through Research Synthesis. Organization Studies, 29(3), 393-413.‏
Dubina, I. N.(2015). A Business Simulation Game as an Approach to Model an Innovation Ecosystem. International Conference on Economic Recovery in the Post-Crisis Period is Supported by Ss. Cyril and Methodius University in Skopje,  65go, 318.‏
Elo, S. and  Kyngäs, H.(2008). The Qualitative Content Analysis Process. Journal of Advanced Nursing, 62(1), 107-115.‏
Engler, J. and  Kusiak, A.(2011). Modeling an Innovation Ecosystem with Adaptive Agents. International Journal of Innovation Science, 3(2), 55–68.
Eppler, M. J. and  Platts, K. W.(2009). Visual Strategizing: the Systematic Use of Visualization in the Strategic-Planning Process. Long Range Planning, 42(1), 42-74.‏
Gawer, A. and  Cusumano, M. A.(2002). Platform Leadership: How Intel, Microsoft, and Cisco Drive Industry Innovation (Vol. 5, pp. 29-30). Boston: Harvard Business School Press.‏
Granstrand, O. and  Holgersson, M.(2020). Innovation Ecosystems: A Conceptual Review and a new Definition. Technovation, 90–91, 102098.
Greenhalgh, T., Robert, G., Macfarlane, F., Bate, P., Kyriakidou, O. and  Peacock, R.(2005). Storylines of Research in Diffusion of Innovation: a Meta-Narrative Approach to Systematic Review. Social Science and  Medicine, 61(2), 417-430.‏
Guba, E. G.(1981). Criteria for Assessing the Trustworthiness of Naturalistic Inquiries. Ectj, 29(2), 75-91.
Gulati, R., Puranam, P. and  Tushman, M.(2012). Meta‐Organization Design: Rethinking Design in Interorganizational and Community Contexts. Strategic Management Journal, 33(6), 571-586.‏
Helfat, C. E. and  Lieberman, M. B.(2002). The Birth of Capabilities: Market Entry and the Importance of Pre‐History. Industrial and Corporate Change, 11(4), 725-760.‏
Iansiti, M, and  Levien, R.(2004)(a). The Keystone Advantage: What the new Dynamics of Business Ecosystems Mean for Strategy, Innovation, and Sustainability. Choice Reviews Online, 42(09), 42–5360.
Iansiti, M. and  Levien, R.(2004) (b). Strategy as Ecology. Harvard Business Review, 82(3), 68-78.‏
Iansiti, M. and  Richards, G. L.(2006). The Information Technology Ecosystem: Structure, Health, and Performance. The Antitrust Bulletin, 51(1), 77-110.‏
Isenberg, D.(2011). The Entrepreneurship Ecosystem Strategy as a new Paradigm for Economic Policy: Principles for Cultivat-ing Entrepreneurship, Invited Presentation at the Institute of International and European Affairs, Dublin, Ireland, May 12
Iyawa, G. E., Herselman, M. and  Botha, A.(2019, September). Building a Digital Health Innovation Ecosystem Framework through Design Science Research. In 2019 Conference on Next Generation Computing Applications (NextComp) (pp. 1-6). IEEE.‏
Jacobides, M. G., Cennamo, C. and  Gawer, A.(2018). Towards a Theory of Ecosystems. Strategic Management Journal, 39(8), 2255-2276.‏
Lee, W. I.(2017). The Strategies for Building a New Innovation Ecosystem to Create a Virtuous Cycle Structure between the Hyper-Competitive Environment and the Social Economic Sector in the 21st Century. International Journal of Innovation, Management and Technology, 8(2), 118-122.
Lepak, D. P., Smith, K. G. and  Taylor, M. S.(2007). Value Creation and Value Capture: A Multilevel Perspective. Academy of Management Review, 32(1), 180-194.‏
Lincoln, Y. S. and Guba, E. G.(1985). Naturalistic inquiry. sage.
McGinley, S., Wei, W., Zhang, L. and Zheng, Y.(2021). The State of Qualitative Research in Hospitality: A 5-year review 2014 to 2019. Cornell Hospitality Quarterly, 62(1), 8-20.
Mitra, S., Ashby, J., Muhumuza, A., Ndayishimiye, I., Wasserman, I., Santhirapala, V., Peters, A. W., Vervoort, D., Jacob, O. R., Gnanaraj, J., Ganesh, P. and  Afshar, S.(2020). Surgathon: a New Model for Creating a Surgical Innovation Ecosystem in Low-Resource Settings. BMJ Global Health, 5(2), e002162.
Möller, K., Rajala, A. and  Svahn, S.(2005). Strategic Business Nets—Their Type and Management. Journal of Business Research, 58(9), 1274-1284.‏
Moore, J. F.(1993). Predators and Prey: a New Ecology of Competition. Harvard Business Review, 71(3), 75-86.‏
Moore, J. F.(1996). The Death of Competition: Leadership and Strategy In the Age of Business Ecosystems. New York: Harper Business.
Morgan, G.(1980). Paradigms, Metaphors, and Puzzle Solving in Organization Theory. Administrative Science Quarterly, 605-622.‏
Nambisan, S. and  Baron, R. A.(2013). Entrepreneurship in Innovation Ecosystems: Entrepreneurs’ Self–regulatory Processes and Their Implications for new Venture Success. Entrepreneurship Theory and Practice, 37(5), 1071-1097.
Oksanen, K. and  Hautamäki, A.(2014). Transforming Regions Into Innovation Ecosystems: A Model for Renewing Local Industrial Structures. The Innovatio n Journal, 19(2), 1.‏
Rabelo, R. J. and  Bernus, P.(2015). A Holistic Model of Building Innovation Ecosystems. Ifac-Papersonline, 48(3), 2250-2257.‏
Romme, G.(2016). The Quest for Professionalism: The Case of Management and Entrepreneurship. Oxford University Press.‏
Scaringella, L. and  Radziwon, A.(2018). Innovation, Entrepreneurial, Knowledge, and Business Ecosystems: Old Wine in new Bottles?. Technological Forecasting and Social Change, 136, 59-87.‏
Shenton, A. K.(2004). Strategies for Ensuring Trustworthiness in Qualitative Research Projects. Education for Information, 22(2), 63-75.
Spee, A. P. and  Jarzabkowski, P.(2009). Strategy Tools as Boundary Objects. Strategic organization, 7(2), 223-232.‏
Star, S. L. and Griesemer, J. R.(1989). Institutional Ecology, Translations' and Boundary Objects: Amateurs and Professionals in Berkeley's Museum of Vertebrate Zoology, 1907-39. Social Studies of Science, 19(3), 387-420.
Talmar, M., Walrave, B., Podoynitsyna, K. S., Holmström, J. and  Romme, A. G. L.(2020). Mapping, Analyzing and Designing Innovation Ecosystems: The Ecosystem Pie Model. Long Range Planning, 53(4), 101850.‏
Teece, D. J.(1986). Profiting from Technological Innovation: Implications for Integration, Collaboration, Licensing and Public Policy. Research Policy, 15(6), 285-305.‏
Thomas, L. D. W., Autio, E. and  Gann, D. M.(2015). Value Creation and Appropriation in Platform Ecosystems. Unpublished Results.‏
Tie, W. and  Lei, L.(2014). A Multi-Agent System Model Framework of Regional Technology  Innovation Ecosystem. Advances in Intelligent Systems Research, 10.2991/lemcs-14.2014.236
Tranfield, D., Denyer, D. and Smart, P.(2003). Towards a Methodology for Developing Evidence‐Informed Management Knowledge by Means of Systematic Review. British Journal of Management, 14(3), 207-222.
Van der Borgh, M., Cloodt, M. and  Romme, A. G. L.(2012). Value Creation by Knowledge‐Based Ecosystems: Evidence from a Field Study. R&D Management, 42(2), 150-169.‏
Vlăduţ, G.(2017, July). Innovation Ecosystem Model for Commercialization of Research Results. In Proceedings of the International Conference on Business Excellence (Vol. 11, No. 1, pp. 1020-1032).‏
Walrave, B., Talmar, M., Podoynitsyna, K. S., Romme, A. G. L. and Verbong, G. P. (2018). A multi-level perspective on innovation ecosystems for path-breaking innovation. Technological forecasting and social change, 136, 103-113.
Webster, J. and  Watson, R. T.(2002). Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature Review. Management Information Systems Quarterly, 26(2), 3.
West, J. and  Wood, D. A.(2013). Evolving an Open Ecosystem: The Rise and Fall of the Symbian Platform. In Emerald Group Publishing Limited eBooks (pp. 27–67). Emerald (MCB UP).
Williamson, P. J. and  De Meyer, A.(2012). Ecosystem Advantage: How to Successfully Harness the Power of Partners. California Management Review, 55(1), 24-46.‏
Zahra, S. A. and  Nambisan, S.(2012). Entrepreneurship and Strategic Thinking in Business Ecosystems. Business Horizons, 55(3), 219-229.‏
Zott, C. and  Amit, R.(2010). Business model design: An Activity System Perspective. Long Range Planning, 43(2-3), 216-226.‏
Zou, G. and  Yilmaz, L.(2012). InnoScape: A Creative Artificial Ecosystem Model of Innovation and Boundary Processes in Epistemic Communities. International Journal of Simulation and Process Modelling, 7(4), 275-28.