طراحی مدل نظام مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد تعالی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، رشته مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

2 استادیار مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

3 استادیار مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

10.22034/qjimdo.2023.404722.1600

چکیده

زمینه و هدف: یکی از استراتژی‌های کلیدی سازمان‌ها در جهت رشد و تعالی مبتنی بر توسعه پایدار استقرار نظام مدیریت منابع انسانی سبز است. از این رو هدف اصلی این تحقیق طراحی مدل نظام مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد تعالی سازمانی است.
روش‌شناسی: این پژوهش بر اساس نتیجه، توسعه­ای، از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده‌ها از شیوه آمیخته -اکتشافی است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی سازمان تامین اجتماعی و در بخش کمی نیز شامل مدیران، رییس واحدها و سرپرستان سازمان تامین اجتماعی به تعداد 190 نفر است. ابزار گرداوری داده‌های در بخش کیفی، مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامه بود. برای تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از تحلیل تم و در بخش کمی‌ از معادلات ساختاری (نرم‌افزار پی‌اِل‌اِس) استفاده شد.
یافته‌ها: بر اساس تحلیل داده‌ها تعداد 7 تم اصلی(ذینفعان، عوامل موقعیتی، آموزش سبز، جذب و استخدام سبز، ارزیابی عملکرد سبز، پاداش سبز، پیامدهای سبز)، 19 تم فرعی و  102  کد اولیه شناسایی شد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل کمی بر تایید الگوی تحقیق و برازش مناسب آن دلالت داشت.
نتیجه‌گیری: تعالی سازمان تامین اجتماعی با رویکرد توسعه پایدار مستلزم تمرکز بر پیشران‌ها، فرآیندهای و پیامدهایی است که زیرسیستم‌ها و سیاست‌های نظام مدیریت منابع انسانی سبز رکن محوری آن را تشکیل می­دهد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


علامه، سید محسن؛ صالح زاده، رضا و حسینی پور، سعید.(1395). مباحث نوین در مدیریت منابع انسانی با رویکرد انتقادی، اصفهان: جهاد دانشگاهی.
سلطانی، ایرج.(1394). مدیریت استراتژیک منابع انسانی، اصفهان: انتشارات اردکان.
فیاضی، مرجان و افشار، زهرا. (1393). مدیریت سبز منابع انسانی، ابزاری نوین در خدمت اچ اس‌ای صنعت نفت، دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان‌های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری، تهران..
عباسی، طیبه و جمالی، قاسمعلی و آذری، حسین.(1395). نقش آفرینی سازمان‌های دولتی در بهره‌وری سبز؛ از نگاه مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد تعالی سازمانی، سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز، بابلسر.
رسولی، رضا؛ ضماهنی، مجید و  شهرآیینی، سعید.(1393). بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد مالی شرکت‌ها در بورس تهران. فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد مدیریت مالی، 2(4)، 33-57.
 محمدنژاد شورکایی،  مجتبی؛ سیدجوادین،  سیدرضا؛ شاه‌حسینی، محمدعلی و حاج کریمی، عباسعلی.(1395)، ارائه چارچوبی برای مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد تعالی سازمانی. فصلنامه مدیریت دولتی، 8(4)، 691-710.
Abdull Razab, M.F., Mohamed Udin, Z. and Osman, W.N.(2015). Understanding the     Role of GHRM towards Environmental PerformanceJournal of Global Business and Social Entrepreneurship, 1(6), 118-125.
Ahmad, T..(2015). Green Human Resource Practices: Implementations and Hurdles of SMEs in Pakistan. Journal of Business Studies Quarterly, 7(2),  2152-1034.
Apil, P.(2015). Green HRM- Engaging Human Resource in Reducing Carbon Footprint and Enhancing Environment Sustainability: A case study based Approach. IJETSR, 12(6),19-35.
Aragon, J., Martin-Tapia, I. and Hurtado-Torres, N. E.(2013). Proactive  Environmental Strategies and Employee Inclusion: the Positive Effects of Information Sharing and Promoting Collaboration and the Influence of Uncertainty.  Organization & Environment, 26,139-161.
Arulrajah, A.A., Opatha, H. and Nawaratne, N.N.H.(2015). Green Human Resource Management Practices: A Review. Sri Lankan. Journal of Human Resource Management, (5)1, 120-138.
Deif, A.M.(2011). A System Model for Green Manufacturing. Journal of Cleaner Production, 19(14), 1553-1559.
Dutta, S.(2012). Greening People: a Strategic Dimension. ZENITH International Journal of Business Economics & Management Research, 2(2), 45-62.
Gholami, H., Rezaei, G.H., Zameri, D. and Zakuan, N.(2016). State-Of-The-Art Green HRM System: Sustainability In The Sports Center In Malaysia Using A Multi-Methods Approach And Opportunities For Future Research. Journal of Cleaner Production, 124(7), 162-163.
Goswami, G. T. and Ranjan, K. S.(2015). Green HRM: Approach to Sustainability in Current Scenario.  Journal for Studies in Management and Planning, 1(4), 250-259.
Jabbar, M. and Abid, M.(2014). GHRM: Motivating Employees towards Organizational Environmental Performance. MAGNT, 6(2), 29-40.
Jabbour, C. J. C. and Santos, A. C. F.(2008), Relationships between Human Resource Dimensions and Environmental Management in Companies: proposal of a Model. Journal of Cleaner Production 16(1), 51-58
Jabbour, C.J.C.(2011). How Green are HRM Practices, Organizational Culture, Learning and Teamwork? A Brazilian Study. Industrial and Commercial Training, 43(2), 98 -105.
Jafri, M.  (2015). Increasing Employee Performance through Improved Sense of Ownership and Fulfillment of Expectations. Management Today, 5(2),152-169.  
Khan, M.(2015). Green Human Resource Management- a Prerequisite for Sustainable Environment. Progress in Science and Engineering Research Journal, 3(2), 24-30.
Kochar, A.(2014). Green HRM: Practice and Policies  Towards a Sustaninabele World. International Journal of Human Resource Research Review, 16(5), 263-280.
Kramar, R.(2014). Beyond Strategic Human Resource Management: is Sustainable Human Resource Management the Next Approach?, The International Journal of Human Resource Management, 25(8), 1069-1089.
Millar, J., Chandana, S. and Michael, Müller, C.(2016). Green Human Resource Management: a Comparative Qualitative Case Study of a United States Multinational Corporation. The International Journal of Human Resource Management, 27(2), 192–211.
Mohamad, A., Zainuddin, A., Sharifah, R. and Wan, A.(2017). Sustainable Green Management System (SGMS); An integrated Approach towards Organisational Sustainability. Journal of Cleaner Production, 146(10), 158-172.
Muster, V. and Schrader, Ulf.(2011). Green Work Life Balance: A New Perspective for Green HRM. German Journal of Research in Human Resource Management, 25(2), 140-156.
Norton, T.,  Stacey, L.P., Hannes, Z. and Neal, M.A.(2015), Employee Green Behavior: A Theoretical  Framework, Multilevel Review, and Future Research Agenda. Organization & Environment, 28(1), 103-125.
Olson, M. J., Fielding, K.S. and Iyer, A.(2015), Diary Methods and Workplace Pro-Environmental Behaviors. in J. L. Robertson & J. Barling (Eds.), The Psychology of Green Organizations (pp. 95-116). New York, NY: Oxford University Press.
Opatha, H. and Arulrajah, A.(2014). Green Human Resource Management: A Simplified General Reflections. International Business Research, 7(8), 101-112.
Ren, Sh., Guiyao, T. and Jackson, E.(2017). Green Human Resource Management Research in Emergence: A Review and Future Directions. Asia Pacific Journal of Management, 10(5),1-35.
Rogrrs, H.(2010). The Greening of Capitalism?, International Socialist Review, 10(2), 125-140.
Russ, E.S.(2015). The Contours of Green Human Resource Development. Advances in Developing Human Resources, 5(3), 1-15.
Sanober, T., Farzand,  A. and Muhammad, Sh.(2016), Green Employee Empowerment: a Systematic Literature Review on state-of-art in Green Human Resource Management, Qual Quant, 50:237–269.
Sayyadi Tooranloo, H., Azadi, M.H. and Sayyahpoor, A.(2017). Analyzing Factors Affecting  Sustainable Human Resource Management (SHRM) Using a Hybrid Approach of FAHP and Type-2 fuzzy DEMATEL. Journal of Cleaner Production, 162(3), 1252-1265.
Schuler, R. and Jackson, S.(2014).  Human Resource Management and Organizational Effectiveness: Yesterday and Today,  Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance, 1, 35-55.
Sharma, R. and Gupta, N.(2015). Green HRM: An Innovative Approach to Environmental Sustainability, Twelfth AIMS International Conference on Management .
Sriram, V.P. and Suba, M.(2017). Impact of Green Human Resource Management (G-HRM) Practices over Organization Effectiveness. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 14(5), 386-394.
Vidal, M., Cordon-Pozo, E. and Ferron-Vilchez, V.(2012), Human Resource Management and Developing Proactive Environmental Strategies: The Influence of Environmental Training and Organizational Learning, Human Resource Management, 51(6), 905–934.
Zoogah, D. B.(2011). The Dynamics of Green HRM Behaviors : a Cognitive Social Information Processing Approach, Zeitschrift für Personalforschung, 25,117–139.