تجزیه و تحلیل ساختار درآمد های فرودگاه ها و ارزیابی نقش آنها در بهبود کارایی تخصیصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوب دکتری گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/qjimdo.2023.411147.1614

چکیده

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻭ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺒﺤﺚ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﻟﺰﻭﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺎﻛﺘﻴﻜﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻜﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺑﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺴﺎﻓﺮﻱ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺭﺯ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪﺍﺕ ﻣﻜﺮﺭ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ است. لذا هدف از بررسی این پژوهش تجزیه و تحلیل ساختار درآمد های هوانوردی و غیر هوانوردی و ارزیابی نقش آنها در بهبود کارایی تخصیصی در فرودگاه های متعلق به شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران می باشد. در این پژوهش به بحث و بررسی در خصوص متغیرها طی سال های 1399- 1392پرداخته شده است. ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺭﻭﺵ‌ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ توصیفی_ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ و همبستگی ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻮﻉ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺩﺭﺟﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﺓ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. برای تحلیل فرضیه‌ها از روش تحلیل پوششی داده‌ها و به منظور محاسبه ساختار درآمد از درآمدهای هوانوردی و غیرهوانوردی و جهت محاسبه کارایی تخصیصی از تعداد کارکنان شاغل در فرودگاه و اندازه سطوح استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین در آمدهای هوانوردی و غیر هوانوردی با تعداد کارکنان شاغل فرودگاه های کشور ارتباط مستقیم و معناداری برقرار است. همچنین بین درآمدهای غیرهوانوردی و اندازه سطوح پروازی فرودگاه های کشور رابطه مستقیم و معناداری برقرار است. اما بین درآمدهای هوانوردی و اندازه سطوح پروازی فرودگاه های کشور رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات