تاثیر انعطاف‌پذیری استراتژیک و رهبری دیجیتال بر تحول دیجیتال و نوآوری اکتشافی با نقش میانجی جهت‌گیری کارآفرینی دیجیتال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی ، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه ارومیه ، ارومیه، ایران

10.22034/qjimdo.2023.400042.1593

چکیده

زمینه و هدف: ظهور فناوری­های نوین در عصر دیجیتال، سبب دگرگونی در فضای کسب­وکارهای امروزی شده و فرصتی برای نوآوری به ارمغان آورده است. از این رو سازمان­ها برای حفظ بقای خود ملزم به همگام شدن با این تغییرات هستند. لذا هدف پژوهش حاضر ارزیابی تأثیر انعطاف‌پذیری استراتژیک و رهبری دیجیتال بر تحول دیجیتال و نوآوری اکتشافی با نقش میانجی جهت‌گیری کارآفرینی دیجیتال است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل ۱۸۰ شرکت فعال در پارک علم و فناوری و مراکز رشد و نوآوری استان آذربایجان غربی بود و بر اساس جدول مورگان، تعداد ۱۲۳ شرکت به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه‌ها نیز به روش غیرتصادفی در دسترس توزیع و تکمیل گردید. به منظور تجزیه­وتحلیل داده­ها از نرم­افزار اس­پی­اس 26 و اسمارت پی­ال­اس 4 استفاده شد.
یافته‌ها: بر اساس آزمون فرضیه­ها، تأثیر مستقیم رهبری دیجیتال و انعطاف­پذیری استراتژیک بر تحول دیجیتال و نوآوری اکتشافی تأیید شد. همچنین اثر رهبری دیجیتال از طریق جهت­گیری کارآفرینی دیجیتال بر نوآوری اکتشافی نیز مورد تأیید قرارگرفت.
نتیجه‌گیری: موفقیت در حوزه تحول دیجیتال به طور مستقیم با ویژگی­ها و قابلیت­های رهبران سازمان مرتبط است. رهبران سازمان با ایجاد شرایط لازم برای فرهنگ نوآوری و تغییر پایدار در سازمان، نقش به سزایی در موفقیت و پایداری سازمان در عصر تحول دیجیتال دارند. در فرایند تحول دیجیتال، تنها استفاده از فناوری­های دیجیتال برای هدایت سازمان جهت دستیابی به اهداف کافی نیست، بلکه این رهبری دیجیتال است که به عنوان آغازگر و پیشگام تحول دیجیتال ایفای نقش می­کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


بارانی، صمد و اشرف­زاده، عارف.(1402). نقش استراتژی‌ها و سیستم مدیریت منابع انسانی بر نوآوری رادیکال شرکت‌های دانش‌بنیان با تبیین نقش ‏میانجی جهت‌گیری کارآفرینی. مدیریت نوآوری در سازمان­های دفاعی، 6(20)، 48-29.
رشنوادی، یعقوب؛ صادق وزیری، فراز و نصرت­پناه، رسول.(1400). ارتقای عملکرد شرکت‌ از طریق قابلیت‌های مدیریت دانش، انعطاف‌پذیری استراتژیک و چابکی استراتژیک؛ نقش میانجی نوآوری مدل کسب و کار. مدیریت نوآوری در سازمان­های دفاعی، 4(11)، 106-79.
قلیچ­خانی، مصطفی؛ صمدی مقدم، یحیی و  فتحی هفشجانی، کیامرث.(1400). مدل ارزیابی بلوغ تحول دیجیتال در سازمان­های صنعتی مبتنی بر روش علم طراحی. مطالعات مدیریت کسب­وکار هوشمند، 10(37)، 135-184.  
نائیجی، محمدجواد؛ خدابخشی، محمد؛ بیات، فاطمه و پرهیزگار، زهره.(1401). نقش بازارگرایی و استراتژی‌های نوآوری در عملکرد نوآورانه شرکت‌های ‏دانش‌بنیان. مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، 5(15)، 156-137.
نوری، مژگان؛ شاه­حسینی، محمدعلی؛ شامی زنجانی، مهدی و عابدین، بابک.(1398). طراحی چارچوب مفهومی رهبری تحول دیجیتال در سازمان­های ایرانی. مدیریت و برنامه­ریزی در نظام­های آموزشی، 12(2)، 211-242.
AlNuaimi, B. K., Singh, S. K., Ren, S., Budhwar, P. and Vorobyev, D. (2022). Mastering Digital Transformation: The Nexus between Leadership, Agility, and Digital Strategy. Journal of Business Research, 145, 636-648.
Avolio, B. J. (2007). Promoting more Integrative Strategies for Leadership Theory-Building. American Psychologist, 62(1), 25.
Baculard, L. P., Colombani, L., Flam, V., Lancry, O. and Spaulding, E. (2017). Orchestrating a Successful Digital Transformation. Bain & Company.  
Barney, J. B. (2001). Resource-Based Theories of Competitive Advantage: A Ten-Year Retrospective on the Resource-Based View. Journal of Management, 27(6), 643-650.
Benitez, J., Arenas, A., Castillo, A., and Esteves, J. (2022). Impact of Digital Leadership Capability on Innovation Performance: The Role of Platform Digitization Capability. Information & Management, 59(2), 103590.
Bennis, W. (2013). Leadership in a Digital World: Embracing Transparency and Adaptive Capacity. Mis Quarterly, 37(2), 635-636.
Berraies, S., Hamza, K. A., and Chtioui, R. (2021). Distributed Leadership and Exploratory and Exploitative Innovations: Mediating Roles of Tacit and Explicit Knowledge Sharing & Organizational Trust. Journal of Knowledge Management, 25(5), 1287-1318.
Bhuian, S. N., Menguc, B., and Bell, S. J. (2005). Just Entrepreneurial Enough: The Moderating Effect of Entrepreneurship on the Relationship between Market Orientation and Performance. Journal of Business Research, 58(1), 9-17.
Borowska, G. (2019). Digital Leadership for Digital Transformation. Współczesna Gospodarka, 10(3), 11-19.
Boso, N., Story, V. M., and Cadogan, J. W. (2013). Entrepreneurial Orientation, Market Orientation, Network Ties, and Performance: Study of Entrepreneurial Firms in a Developing Economy. Journal of Business Venturing, 28(6), 708-727.
Cingöz, A., and Akdoğan, A. A. (2013). Strategic Flexibility, Environmental Dynamism, and Innovation Performance: An Empirical Study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 99, 582-589.
Colbert, A., Yee, N., and George, G. (2016). The Digital Workforce and the Workplace of the Future. Academy of Management Journal, 59(3),731-739.
Covin, J. G., and Slevin, D. P. (1991). A Conceptual Model of Entrepreneurship as Firm Behavior. Entrepreneurship Theory and Practice, 16(1), 7-26.
Das, T. K. (1995). Managing Strategic Flexibility: Key to Effective Performance. Journal of General Management, 20(3), 60-75.
Dikbaş, t., Klein, M., Büyükbeşe, T., and Ünlü, s. b. (2022). A Study On Digital Leadership Scale (DLS) Development. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(2), 740-760.
El Sawy, O. A., Kraemmergaard, P., Amsinck, H., and Vinther, A. L. (2016). How Lego Built the Foundations and Enterprise Capabilities for Digital Leadership. MIS Quarterly Executive 15(2),141-166.
Fachrunnisa, O., Adhiatma, A., Lukman, N., and Ab Majid, M. N. (2020). Towards SMEs’ Digital Transformation: The Role of Agile Leadership and Strategic Flexibility. Journal of Small Business Strategy, 30(3), 65-85.
Fan, Z., Wu, D., and Wu, X. (2013). Proactive and Reactive Strategic Flexibility in Coping with Environmental Change in Innovation. Asian Journal of Technology Innovation, 21(2), 187-201.
Fernández-Rovira, C., Valdés, J. Á., Molleví, G., and Nicolas-Sans, R. (2021). The Digital Transformation of Business. Towards the Datafication of the Relationship with Customers. Technological Forecasting and Social Change, 162, 120339.
Fisk, P. (2002). The Making of a Digital Leader. Business Strategy Review, 13(1), 43-50.
Gong, Y., Yang, J. and Shi, X.(2020). Towards a Comprehensive Understanding of Digital Transformation in Government: Analysis of Flexibility and Enterprise Architecture. Government Information  Quarterly, 37(3), 101487.
Guzmán, V. E., Muschard, B., Gerolamo, M., Kohl, H. and Rozenfeld, H.(2020). Characteristics and Skills of Leadership in the Context of Industry 4.0. Procedia Manufacturing, 43, 543-550.
Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M. and Sarstedt, M.(2021). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Sage Publications.
He, Z. L. and Wong, P. K.(2004). Exploration vs. Exploitation: An Empirical Test of The Ambidexterity Hypothesis. Organization Science, 15(4), 481-494.
Hemerling, J., Kilmann, J., Danoesastro, M., Stutts, L. and Ahern, C.(2018). It’s Not a Digital Transformation without a Digital Culture. Boston Consulting Group, 1-11.
Hulland, J.(1999). Use of Partial Least Squares (PLS) in Strategic Management Research: A Review of Four Recent Studies. Strategic Management Journal, 20(2), 195-204.
Iqbal, S., Moleiro Martins, J., Nuno Mata, M., Naz, S., Akhtar, S. and Abreu, A.(2021). Linking Entrepreneurial Orientation with Innovation Performance in SMEs; the Role of Organizational Commitment and Transformational Leadership. Sustainability13(8), 4361.
Isichei, E. E., Emmanuel, A. K., and Odiba, M. O.(2020). Entrepreneurial Orientation and Performance in SMEs: The Mediating Role of Structural Infrastructure Capability. International Journal of Emerging Markets, 15(6), 1219-1241.
Jankelová, N.(2022). Entrepreneurial Orientation, Trust, Job Autonomy and Team Connectivity: Implications for Organizational Innovativeness. Engineering Economics, 33(3), 264-274.
Kahre, C., Hoffmann, D. and Ahlemann, F.(2017). Beyond Business-IT Alignment-Digital Business Strategies as a Paradigmatic Shift: a Review and Research agenda. Hawaii International Conference on System Sciences, 4706-4715.
Kamasak, R., Yavuz, M., Karagulle, A. O. and Agca, T.(2016). Importance of Strategic Flexibility on the Knowledge and Innovation Relationship: an Emerging Market Study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 229, 126-132.
Khandwalla, P. N. (1976). Some top Management Styles, Their Context and Performance. Organization and Administrative Sciences7(4), 21-51.
Kohli, R. and Johnson, S.(2011). Digital Transformation in Latecomer Industries: CIO and CEO Leadership Lessons from Encana Oil & Gas (USA) Inc. MIS Quarterly Executive, 10(4).
Kollmann, T. and Stöckmann, C.(2014). Filling the Entrepreneurial Orientation–Performance Gap: Mediating Effects of Exploratory and Exploitative Innovations. Entrepreneurship Theory and Practice, 38(5), 1001-1026.
Leso, B. H., Cortimiglia, M. N. and Ghezzi, A.(2023). The Contribution of Organizational Culture, Structure, and Leadership Factors in the Digital Transformation of SMEs: a Mixed-Methods Approach. Cognition, Technology & Work, 25(1), 151-179.
Li, L., Su, F., Zhang, W. and Mao, J. Y.(2018). Digital Transformation by SME Entrepreneurs: A Capability Perspective. Information Systems Journal, 28(6), 1129-1157.
Lubatkin, M. H., Simsek, Z., Ling, Y. and Veiga, J. F.(2006). Ambidexterity and Performance in Small-to Medium-Sized Firms: The Pivotal Role of Top Management Team Behavioral Integration. Journal of management, 32(5), 646-672.
Lumpkin, G. T. and Dess, G. G.(2001). Linking Two Dimensions of Entrepreneurial Orientation to Firm Performance: The Moderating Role of Environment and Industry Life Cycle. Journal of Business Venturing, 16(5), 429-451.
Magesa, M. M. and Jonathan, J.(2022). Conceptualizing Digital Leadership Characteristics for Successful Digital Transformation: The Case of Tanzania. Information Technology for Development, 28(4), 777-796.
Matalamäki, M. J. and Joensuu-Salo, S.(2022). Digitalization and Strategic Flexibility–a Recipe for Business Growth. Journal of Small Business and Enterprise Development, 29(3), 380-401.
 Mazzei, M. J. and Noble, D.(2017). Big Data Dreams: A Framework for Corporate Strategy. Business Horizons, 60(3), 405-414.
Mihardjo, L., Sasmoko, S., Alamsjah, F. and Elidjen, E.(2019). Digital Leadership Role in Developing Business Model Innovation and Customer Experience Orientation in Industry 4.0. Management Science Letters, 9(11), 1749-1762.
Miller, D.(1983). The Correlates of Entrepreneurship in Three Types of Firms. Management science, 29(7), 770-791.
Mintzberg, H.(1973). Strategy-Making in Three Modes. California Management Review, 16(2), 44-53.
Miroshnychenko, I., Strobl, A., Matzler, K. and De Massis, A.(2021). Absorptive Capacity, Strategic Flexibility, and Business Model Innovation: Empirical Evidence from Italian SMEs. Journal of Business Research, 130, 670-682.
Mwita, M. M. and Joanthan, J.(2019). Digital Leadership for Digital Transformation. Electronic Scientific Journal, 10(4), 2082-2677.
Nadkarni, S. and Prügl, R.(2021). Digital Transformation: A Review, Synthesis and Opportunities for Future Research. Management Review Quarterly, 71, 233-341.
Oberer, B. and Erkollar, A.(2018). Leadership 4.0: Digital Leaders in the Age of Industry 4.0. International Journal of Organizational Leadership.
Patel, K. and McCarthy, M. P.(2000). Digital Transformation: The Essentials of e-Business Leadership. McGraw-Hill Professional.
Porfírio, J. A., Carrilho, T., Felício, J. A. and Jardim, J.(2021). Leadership Characteristics and Digital Transformation. Journal of Business Research, 124, 610-619.
Radomska, J.(2015). Strategic Flexibility of Enterprises. Journal of Economics, Business and Management3(1), 19-23.
Sanchez, R.(1995). Strategic Flexibility in Product Competition. Strategic Management Journal, 16(S1), 135-159.
Schiuma, G., Schettini, E., Santarsiero, F., and Carlucci, D. (2022). The Transformative Leadership Compass: Six Competencies for Digital Transformation Entrepreneurship. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 28(5), 1273-1291.
Schwarzmüller, T., Brosi, P., Duman, D. and Welpe, I. M.(2018). How Does the Digital Transformation Affect Organizations? Key Themes of Change in Work Design and Leadership. Management Revue, 29(2), 114-138.
Sheehan, M., Garavan, T. N. and Morley, M. J.(2020). Transformational Leadership and Work Unit Innovation: A Dyadic Two-Wave Investigation. Journal of Business Research, 109, 399-412.
Sia, S. K., Soh, C. and Weill, P.(2016). How DBS Bank Pursued a Digital Business Strategy. MIS Quarterly Executive, 15(2).
Sukmanegara, W., Irawanto, D. W. and Prabandari, S. P.(2022). The Effect of Strategic Flexibility on Survivability with Innovation as Mediator in Cooperatives. The International Journal of Social Sciences World (TIJOSSW), 4(1), 138-154.
Tang, J., Kacmar, K. M. M. and Busenitz, L.(2012). Entrepreneurial Alertness in the Pursuit of New Opportunities. Journal of Business Venturing, 27(1), 77-94.
Türk, A.(2023). Digital Leadership Role in Developing Business Strategy Suitable for Digital Transformation. Frontiers in Psychology, 13, 1066180.
Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Dong, J. Q., Fabian, N. and Haenlein, M.(2021). Digital Transformation: A Multidisciplinary Reflection and Research Agenda. Journal of Business Research, 122, 889-901.
Viaene, S.(2018). Orchestrating Organisational Agility. Ivey Business Journal, (March/June), 1-4.
Wang, T., Lin, X. and Sheng, F.(2022). Digital Leadership and Exploratory Innovation: From the Dual Perspectives of Strategic Orientation and Organizational Culture. Frontiers in Psychology13, 902693.
Wasono, L. W. and Furinto, A.(2018). The Effect of Digital Leadership and Innovation Management for Incumbent Telecommunication Company in the Digital Disruptive Era. International Journal of Engineering and Technology, 7(2.29), 125-130.
Warner, K. S. and Wäger, M.(2019). Building Dynamic Capabilities for Digital Transformation: An Ongoing Process of Strategic Renewal. Long Range Planning, 52(3), 326-349.
Wei, Z., Yang, D., Sun, B. and Gu, M.(2014). The Fit between Technological Innovation and Business Model Design for Firm Growth: Evidence from C hina. R&D Management, 44(3), 288-305.
Westerman, G., Calméjane, C., Bonnet, D., Ferraris, P. and McAfee, A.(2011). Digital Transformation: A Roadmap for Billion-Dollar Organizations. MIT Center for Digital Business and Capgemini Consulting,1, 1-68.
Yao, Q., Tang, H. and Boadu, F.(2023). The Penetration Effect of Digital Leadership on Digital Transformation: The Role of Digital Strategy Consensus and Diversity Types. Journal of Enterprise Information.
Zhang, H. and Yuan, S.(2023). How and When Does Big Data Analytics Capability Boost Innovation Performance?. Sustainability, 15(5), 4036.
Zhou, K. Z. and Wu, F.(2010). Technological Capability, Strategic Flexibility, and Product Innovation. Strategic Management Journal, 31(5), 547-561.