نوآوری فرآیند سبز و عملکرد مالی؛ نقش تعدیل‌گری سرمایه اجتماعی سبز و نیازهای سبز ضمنی مشتریان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، مجتمع آموزش عالی بافت، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، مجتمع آموزش عالی بافت، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، رفسنجان، ایران

10.22034/qjimdo.2023.405331.1603

چکیده

زمینه و هدف: امروزه با افزایش نگرانی‌های زیست‌محیطی، نوآوری فرآیند سبز جهت بهبود عملکرد مالی شرکت‌ها به عنوان راهبردی حیاتی شناخته شده است. با این وجود، نحوه استفاده شرکت‌ها از منابع در سطوح مختلف نوآوری فرآیند سبز مشخص نیست. لذا، در این پژوهش به بررسی تاثیر سطوح مختلف نوآوری فرایند سبز بر عملکرد مالی با نقش تعدیلی سرمایه اجتماعی سبز و نیازهای سبز ضمنی مشتریان پرداخته می‌شود.
روش‌شناسی: این تحقیق دارای رویکرد کمی و از نوع توصیفی پیمایشی است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌ای بود که روایی و پایایی آن تایید گردید. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت‌های بورسی و فرابورسی مشمول دستورالعمل زیست محیطی به تعداد 432 شرکت بودند که به دلیل احتمال نرخ مشارکت کم، به روش سرشماری پرسشنامه‌ها به این شرکت‌ها ارسال شد که نهایتا تعداد 172 پرسشنامه برگشت داده شد. داده‌های پژوهش با استفاده نرم افزارهای اس پی اس اس 26، اسمارت پی ال اس 3، و لیزرل تحلیل شدند.
یافته‌ها: نوآوری فرایند سبز در شرکت‌های با سطح بیشتر از متوسط دارای تاثیر مثبت بر عملکرد مالی است و در شرکت‌های کمتر از سطح متوسط بر عملکرد مالی تاثیر منفی دارد. همچنین متغیرهای سرمایه اجتماعی سبز و نیازهای ضمنی سبز، ارتباط بین نوآوری فرآیند سبز و عملکرد مالی را تعدیل می‌نمایند.
نتیجه‌گیری: به کارگیری نوآوری فرآیند سبز همیشه عملکرد مالی بالاتری را  ایجاد نمی‌نماید، بلکه تنها سطح بالایی از نوآوری فرآیند سبز می‌تواند عملکرد مالی را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


حسینی، مریم و برزگر، الهه.(1397). بررسی رابطه خودارزیابی هسته‌ای و رهبری اخلاقی با عملکرد مالی سازمان و عملکرد شغلی کارکنان مالی. حسابداری سلامت، 7(2 (پیاپی 20) )، 15-41.
فاضل، امیر و کمالیان، امین رضا.(1388). بررسی پیش نیازها و امکان‌سنجی اجرای نظام یادگیری الکترونیکی. فناوری آموزش (فناوری و آموزش)، 4(1)، 13-27.
محسنی، عبدالرضا و رهنمای رودپشتی، فریدون.(1398). عملکرد مالی و کارکردهای مدیریت لحن نوشتار در گزارشگری مالی. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 9(34 )، 1-27.
مروتی شریف‌‌آبادی، علی؛ نمک‌شناس جهرمی، مهسا و ضیایی‌ بیده، علیرضا.(1393). بررسی تأثیر ابعاد نوآوری سبز بر عملکرد سازمان. مطالعات مدیریت صنعتی، 12(33)، 4-25.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی مصوب 8/3/1390، ابلاغیه شماره 78946/ت39127 ه .
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/793183
Abdullah, M., Zailani, S., Iranmanesh, M. and Jayaraman, K.(2016). Barriers to Green Innovation Initiatives among Manufacturers: The Malaysian Case. Review of Managerial Science, 10, 683–709.
Aguilera-Caracuel, J. and Ortiz-de-Mandojana, N.(2013). Green Innovation and Financial Performance: An Institutional Approach. Organization & Environment, 26(4), 365– 385.
Agyapong, F. O., Agyapong, A. and Poku, K.(2017). Nexus between Social Capital and Performance of Micro and Small Firms in an Emerging Economy: The Mediating Role of Innovation. Cogent Business & Management, 4,(1) 1309784.
Calza, F., Parmentola, A. and Tutore, I.(2017). Types of Green Innovations: Ways of Implementation in a Non-Green Industry. Sustainability, 9(8), 1301–1316.
Chen, Y. S., Wang, C., Chen, Y. R., Lo, W. Y. and Chen, K. L.(2019). Influence of Network Embeddedness and Network Diversity on Green Innovation: The Mediation Effect Of Green Social Capital. Sustainability, 11(20), 5736-5749.
Cheng, C. C. J., Yang, C.  and Sheu, C.(2014). The Link between Eco-Innovation and Business Performance: A Taiwanese Industry Context. Journal of Cleaner Production, 64(1), 81–90.
Chiou, T. Y., Chan, H. K., Lettice, F. and Chung, S. H.(2011). The Influence Of Greening The Suppliers and Green Innovation on Environmental Performance and Competitive Advantage in Taiwan Transportation Research Part E. Logistics and Transportation Review, 47(6), 822–836.
Cui, A. S. and Wu, F.(2016). Utilizing Customer Knowledge in Innovation: Antecedents and Impact of Customer Involvement on New Product Performance. Journal of the Academy of Marketing Science, 44, 516–538.
Delgado-Verde, M., Amores-Salvado, J., Martín-de Castro, G. and Navas-Lopez, J. E.(2014). Green Intellectual Capital and Environmental Product Innovation: The Mediating Role of Green Social Capital. Knowledge Management Research & Practice, 12(3), 261–275.
El-Kassar, A. N. and Singh, S. K.(2019). Green Innovation and Organizational Performance: The Influence of Big Data and The Moderating Role of Management Commitment and HR Practices. Technological Forecasting & Social Change, 144, 483–498.
Feng, Z. and Chen, W.(2018). Environmental Regulation, Green Innovation, and Industrial Green Development: An Empirical Analysis Based on the Spatial Durbin Model. Sustainability, 10(1), 223.
Frankort, H. T.(2016). When does Knowledge Acquisition in R&D Alliances Increase New Product Development? The Moderating Roles of Technological Relatedness and Product-Market Competition. Research Policy, 45(1), 291–302.
Galbreath, J.(2019). Drivers of Green Innovations: The Impact of Export Intensity, Women Leaders, and Absorptive Capacity. Journal of Business Ethics, 158, 47–61.
Gelb, D. S. and Strawser, J. A.(2001). Corporate Social Responsibility And Financial Disclosures: An Alternative Explanation for Increased Disclosure. Journal of Business Ethics, 33(1), 1–13.
Gong, R., Wu, Y. Q., Chen, F. W. and Yan, T. H.(2020). Labor Costs, Market Environment and Green Technological Innovation: Evidence From High-Pollution Firms. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(2), 522- 536.
Guo, Y., Xia, X., Zhang, S. and Zhang, D.(2018). Environmental Regulation, Government R&D Funding and Green Technology Innovation: Evidence From China Provincial Data. Sustainability, 10(4), 940 -956.
Gupta, H. and Barua, M. K.(2018). A Framework to Overcome Barriers to Green Innovation in Smes Using BWM and Fuzzy TOPSIS. Science of the Total Environment, 633, 122– 139.
Harjanti, D. and Noerchoidah, N.(2017). The Effect of Social Capital and Knowledge Sharing on Innovation Capability. Jurnal manajemen dan kewirausahaan, 19(2), 72–78.
Khan, I. M. and Chang, Y. C.(2018). Environmental Challenges and Current Practices in China a Thorough Analysis. Sustainability, 10(7), 2547.
Kirwa, T., Ngeno, V.(2020), Organizational Capital and Financial Performance; What Is the Mediation Effect of Firm Innovation: Evidence from Insurance Firms in Kenya. Journal of Accounting, Business and Finance Research, 8(2), 72-78.
Kobarg, S., Stumpf-Wollersheim, J., Schleagel, C. and Welpe, I. M.(2020). Green to gether? The Effects of Companies’ Innovation Collaboration with Different Partner Types on Ecological Process and Product Innovation. Industry and Innovation, 27(9), 953–990.
Konar, S. and Cohen, M. A.(2001). Does the Market Value Environmental Performance?. The Review of Economics and Statistics, 83(2), 281–289.
Kuo, Y. and Chen, M.(2016). Impact of Eco-Innovation on Environment Performance and Competitive Advantage: Moderating Effect of Green Reputation. International Journal of Management and Applied Science, 2(9), 69–77.
Li, D., Zheng, M., Cao, C., Chen, X., Ren, S. and Huang, M.(2017). The Impact of Legitimacy Pressure and Corporate Profitability on Green Innovation: Evidence from China Top 100. Journal of Cleaner Production, 141, 41–49.
Lopez, M. V., Garcia, A. and Rodriguez, L.(2007). Sustainable Development and Corporate Performance: A Study Based on The Dow Jones Sustainability Index. Journal of Business Ethics, 75, 285–300.
Ma, Y., Hou, G. and Xin, B.(2017). Green Process Innovation and Innovation Benefit: The Mediating Effect of Firm Image. Sustainability, 9(10), 1778..
Mantovani, A., Tarola, O. and Vergari, C.(2017). End-of-Pipe or Cleaner Production? How to Go Green in Presence of Income Inequality and Pro-Environmental Behavior. Journal of Cleaner Production, 160, 71–82.
Mendes, L.(2012). Clean Technologies and Environmental Management: A Study on A Small Dairy Industry in Brazil. Resources and Environment, 2(3), 100–106.
Miroshnychenko, I., Barontini, R. and Testa, F.(2017). Green Practices and Financial Performance: A Global Outlook. Journal of Cleaner Production, 147, 340–351.
Ozigi, O.(2018). Social Capital and Financial Performance of Small and Medium Scale Enterprises. Journal of Advanced Research in Business and Management Studies, 10(1), 18–27.
Przychodzen, W., Hiz, D. I. L and Przychodzen, J.(2020). First-Mover Advantages in Green Innovation-Opportunities and Threats for Financial Performance: A Longitudinal Analysis. Corporate Social Responsibility and Environmental Managment, 27, 339–357.
Pujari, D., Wright, G. and Kenpeattie (2003). Green and Competitive: Influences on Environmental New Product Development Performance. Journal of Business Research, 56(8), 657–671.
Rezende, L.d. A., Bansi, A. C., Alves, M. F. R. and Galina, S. V. R.(2019). Take Your Time: Examining when Green Innovation Affects Financial Performance in Multinationals. Journal of Cleaner Production, 233, 993–1003.
Roper, S. and Tapinos, E.(2016). Taking Risks in the Face of Uncertainty: An Exploratory Analysis of Green Innovation. Technological Forecasting and Social Change, 112, 357– 363.
Saunila, M., Ukko, J. and Rantala, T.(2018). Sustainability as A Driver of Green Innovation Investment and Exploitation. Journal of Cleaner Production, 179, 631–641.
Severo, E. A., Guimaraes, J. C. F.d. and Dorion, E. C. H.(2017). Cleaner Production and Environmental Management as Sustainable Product Innovation Antecedents: A Survey in Brazilian Industries. Journal of Cleaner Production, 142, 87–97.
Tsai, M. T., Chuang, L. M., Chao, S. T. and Chang, H. P.(2012). The Effects Assessment of Firm Environmental Strategy and Customer Environmental Conscious on Green Product Development. Environmental Monitoring and Assessment, 184(7), 4435– 4447.
Tseng, M. L., Wang, R., Chiu, A., Geng, Y. and Lin, Y.(2013). Improving Performance of Green Innovation Practices under Uncertainty. Journal of Cleaner Production, 40, 71-82.
Wahid, N. A. and Lee, T. T.(2011). Product, Process and Combined Green Innovations on Firm’s Competitive Advantages. Marketing Management, 38, 4330–4334.
Xie, X., Hoang, T. and Zhu, Q.(2022).Green Process Innovation and Financial Performance: The Role of Green Social Capital and Customers' Tacit Green Needs. Journal of Innovation and Knowledge, 7(1), 1-11
Yadiati, W., Nissa, Paulus, Suharman, S. and Meiryani, H.(2019). The Role of Green Intellectual Capital and Organizational Reputation in Influencing Environmental Performance. International Journal of Energy Economics and Policy Sciences, 9(3), 261–268.
Yang, J. Y. and Roh, T.(2019). Open for Green Innovation: From the Perspective of Green Process and Green Consumer Innovation. Sustainability, 11(12), 3234.
Zhang, H. and Xiao, Y.(2020). Customer Involvement in Big Data Analytics and Its Impact on B2B Innovation. Industrial Marketing Management, 86, 99–108.