ارائه مدل سبدی چهاربعدی مدیریت تامین خدمات در صنعت اپراتوری تلفن همراه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طیاطبائی، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: اکثر مدل های مدیریت تامین فقط مختص محصولات فیزیکی بوده و تعداد اندکی از آنها برای تامین اقلام خدماتی و به طور خاص، برای صنعت اپراتوری تلفن همراه ارائه شده اند. این مقاله با هدف مطرح نمودن ابعاد، پارامترها و شاخص‌های یک مدل سبدی چند بعدی برای مدیریت تامین خدمات در صنعت اپراتوری تلفن همراه ارائه شده است.
روش شناسی: با ترکیب سه مدل سبدی مدیریت تامین پایه‌ای مطرح در ادبیات موضوع و علاوه بر آن، اضافه نمودن یک بعد جدید از طریق انجام مصاحبه‌های عمیق با خبرگان، یک مدل چهار بعدی بازتابی رابطه‌ای چند سطحی برای مدیریت تامین اقلام خدماتی اپراتورهای تلفن همراه ارائه شده است. مدل حاضر با روش دلفی فازی در سطح خبرگان صنعت اپراتوری تلفن همراه ساخته شده و نیکویی برازش آن با استفاده از تحلیل عاملی مورد تائید قرار گرفته است.
یافته ها: با به کار‌گیری مدل ساخته شده در شرکت همراه اول، 50 مورد از اقلام خدماتی تامین شده توسط این شرکت، در 16 گروه طبقه‌بندی شده و برای هریک از گروه‌ها، براساس پیشنهادات موجود در ادبیات موضوع همراه با بهره‌گیری از تکنیک گروه متمرکز، اقدامات راهبردی تامین مقتضی پیشنهاد شده اند.
نتیجه گیری: مدل مستخرج از تحقیق حاضر، از چهار بعد: اهمیت استراتژیک خدمت، ریسک بازار تامین، میزان دست بسته بودن خریدار و سرعت نوآوری در فن‌آوری تشکیل می‌شود که مجموعا دارای 11 مولفه و 33 شاخص است. کلیه خدمات تامین شده توسط اپراتورهای تلفن همراه قابل دسته‌بندی در 16 خوشه مرتبط با چهار بعد مدل هستند.

کلیدواژه‌ها


صدیقی، فهیمه. (1398).  مدل مدیریت تأمین خدمات در صنعت اپراتوری تلفن همراه مورد مطالعه: شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول).  پایان‌نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ نشده.
Bensaou, M. (1999). Portfolios of buyer-– supplier relationships. Sloan Management Review, 40(4) , 32-35.
Caniëls, M.C.J., Gelderman, C.J. (2007). Power and interdependence in buyer supplier relationships: a purchasing portfolio approach. Industrial Marketing Management, 36(3), 219–229.
Cavinato, J. (2006). The Supply Management Handbook, 7th Ed. New York: McGraw-Hill Education.
Chopra, S., Meindl, P. (2013). Supply Chain Management; Strategy, Planning and Operation. 5th Ed., New Jersey: Pearson Education Inc., Prentice Hall.
Gelderman, C. J. , Van Weel, A. J. (2005). Purchasing Portfolio Models, A Critique and Update. Journal of Supply Chain Management, 41(3), 19-28.
Hadeler, B.J., Evans, J.R. (1994). Supply strategy: capturing the value .Industrial Management, 36(4), 3-4.
Handfield, R.B., Monczka,R., Giunipero, L., Patterson, J. L. (2009). Sourcing and supply chain management. South-Western: Newgen.
Hess, G. (2010). Supply-Strategien in Einkauf und Beschaffung: Systematischer An- satz und Praxisfälle. 2ed. Wiesbaden: GablerVerlag.
Kraljic, P. (1983).  Purchasing must become supply management. Harvard Business Review, 61(5), 109-118.
Lilliecreutz, Ydrreskog, J. (1999). Supplier classification as an enabler for differentiated purchasing strategy. Global Purchasing and Supply Chain Management, 34(2), 66-74.
Lysons, K., Farrington, B. (2012).  Purchasing and Supply Chain Management. ,8ed.  Harlow: Peason Education.
Monczka, R.,Handfield, R.B.,Giunipero ,L., Patterson,J. (2011)., Purchasing and Supply Chain Management., 5ed Stamford: Thomson.
Murray, J. G. (2001). Local government and private sector purchasing strategy: a comparative study., European Journal of Purchasing and Supply Management , 7(2), 91-100.
O'Brien, J. (2012). Category management in purchasing: a strategic approach to maximize business profitability. 2ed., London: Kogan Page.
Olsen, R.P., Ellram, L.M. (1997). A portfolio approach to supplier relationships. Industrial Marketing Management, 26(2), 101-113.
Van Weele, A.J. (2010). Purchasing and supply chain management: Analysis, strategy, planning and practice. 5th Ed. Hampshire: Cengage Learning EMEA.