ارائه الگوی توسعه برند شخصی مشاوران مدیریت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت، پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران، کیش، ایران

چکیده

زمینه و هدف: مشاوره مدیریت، خدمتی در راستای کمک به سازمان‌ها برای افزایش بهره‌وری است و استفاده مناسب از تجربیات مشاوران موجب کاهش هزینه‌های ناشی از سعی و خطا خواهد شد. با توجه به اهمیت بازاریابی خدمات مشاوران، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر ارتقای برند شخصی مشاوران مدیریت و ارائه مدل توسعه برند شخصی مشاوران مدیریت انجام شد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، توصیفی و از نظر نوع استفاده پژوهشی کاربردی از نوع پیمایشی است. ابزار سنجش متغیرهای تحقیق، پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته است جامعه آماری شامل تعداد 15 نفر از خبرگان حوزه مشاوره بود. این تعداد به روش قضاوتی هدف‌مند انتخاب شدند.
یافته‌ها: بر اساس نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها به کمک تحلیل عاملی تاییدی، عوامل موثر بر ارتقای برند شخصی مشاوران در چهار دسته فردی، شغلی، محیطی و اجتماعی و فناورانه دسته‌بندی شدند.
نتیجه‌گیری: توسعه و حفظ برند شخصی باعث می‌شود تا مشاوران در حوزه رقابت حرفه‌ای از همتایان خود پیش بیفتند و از طریق سرمایه‌گذاری در عوامل چهارگانه پیش‌گفته نوعی مزیت رقابتی برای خود ایجاد نمایند.

کلیدواژه‌ها


 افشانی، فریده (1393)، مطالعه برندسازی شخصی سیاسی و چگونگی مدیریت آن در انتخابات، فصلنامه مطالعه انتخابات، شماره، 7 و 8، صص 1-12.
تاج نسائی، حمید رضا؛ طالبان، زهرا و دهقان چاچکامی، محدثه (1393)، برندسازی ورزشکاران: شناسایی و بررسی تصویر برند ورزشکاران از دیدگاه طرفداران (مورد مطالعه: برند علی دایی)، کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی، ویژه نامه فصلنامه علمی پزوهشی تحقیقات بازاریابی نوین. صص 144-127.
جعفریان، مهدی و امیرسامان خیرخواه (1391) ارائه رویه نظام‌مند انتخاب مشاور با هدف تدوین برنامه استراتژیک در مدیریت شهری (مورد مطالعه: سازمان زیبا سازی شهر تهران)، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، شماره اول.
حسینی، محمود؛ دری، بهروز؛ قوچانی، فرج؛ هادی‌زاده، اکرم و صدیقه صائمیان (1393)، تبیین الگوی توسعه شایستگی‌های برند شخصی، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 17، صفحات 112-93.
صادقی فرد، ناصر (1387) اخلاق حرفه‌ای در حرفه مشاوره، فصلنامه عصر کیفیت، شماره 9 و 10.
صائمیان، صدیقه (1393)، شناسایی عوامل مؤثر بر شایستگی‌های برند شخصی در حوزه سرمایه‌های انسانی، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، سال اول، شماره 3.
صائمیان، صدیقه؛ محمدیان، مقدسه؛ میرمعینی، حمید و فرزانه شاهرخی (1392)، بررسی تأثیر مؤلفه‌های فرهنگی بر برند شخصی مبتنی بر شایستگی‌های فردی، مجله مدیریت فرهنگی، سال هفتم، شماره بیست و دوم.
صفار، یاسر، عظیم زاده، مرتضی و کفاش‌پور، آذر (1393)، تحلیل عوامل مؤثر در شکل دهی تصویر برند ورزشکاران حرفه‌ای، دو فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، سال پنجم، شماره اول.
عباسی، محرم و آمره، لیلا (1395)، بررسی اهمیت شبکه‌های اجتماعی در ایجاد و توسعه برند شخصی، دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد.
کوین، لین کلر (1389)، مدیریت استراتژیک برند؛ سیته؛ چاپ اول.
کشکر، سارا؛ غفوری، فرزاد و آرامون، سمانه (1395)، تعیین ویژگی‌های برند انسانی-ملی در ورزش و میزان پذیرش اجتماعی آن در بازاریابی محصولات ایرانی، دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. سال ششم، شماره 11. صفحات 104-92.
یوسفی، بهرام؛ امیری، سحر و احمدی، بهشت (1393) اثر ابعاد تصویر برند ورزشکار بر همانندسازی با ورزشکار، فصلنامه رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، دوره 2، شماره 6، صفحات 22-9.
Aaker, D. (1996), Building strong brands. New York: Free Press.
Ahmad.R., Hashim. L., Harun.N (2016), Criteria for Effective Authentic Personal Branding for Academic Librarians in Universiti Sains Malaysia Libraries. 6th International Research Symposium in Service Management, IRSSM-6 2015, 11-15 August 2015, UiTM Sarawak, Kuching, Malaysia. Procedia - Social and Behavioral Sciences 224 ( 2016 ) 452 – 458.
Amoako.G.K., Okpattah.B.K (2018), Unleashing salesforce performance: The impacts of personal branding and technology in an emerging market. Technology in Society.Volume 54, August 2018, Pages 20-26.
Chang, Chia Yu. (2014), Visualizing brand personality and personal branding : case analysis on Starbucks and Nike's brand value co-creation on Instagram, MA (Master of Arts) thesis, University of Iowa, 2014.http://ir.uiowa.edu/etd/1304.
Collins.B (2012), The Importance of Personal Branding: Uses of Personal Branding for Career Development and Success. California Polytechnic State University, San Luis Obispo.
Holmberg, I. and Strannegård, L. (2015), 'Students’ Self-Branding in a Swedish Business School', International Studies Of Management & Organization. 45, 2, pp. 180-192.
Hubert, K. (2008), A New Blueprint for Powerful and Authentic Personal Branding. Performance Improvement, 47(6), 34-37.
Kalia.V., Patel.A.K., Moriarity.A.K.,  L.Canon.C (2017), Personal Branding: A Primer for Radiology Trainees and Radiologists . Journal of the American College of Radiology, Volume 14, Issue 7, July 2017, PP 971-975.
Karreman, D ., Rylander.A  (2007), Managing Meaning through Branding – The Case of a Consulting Firm, Organization Studies, 29(1): 103-125.
Karaduman.I (2013), The effect of social media on personal branding efforts of top level executives., 9th International Strategic Management onference. Procedia - Social and Behavioral Sciences 99 ( 2013 ) 465 – 473.
Lerno,S.(2016).Effectofsocialprospecting,employee advocacy,personalbranding,andsocialCRMonsocialsellinginaB2Bsetting. Manuscript submitted for publication(in Press), available at: https://lib.ugent.be/catalog/rug01:002273568
Legge, K (2002), On Knowledge, Business Consultants and the Selling of Total Quality Management, in Timothy Clark and Robin Fincham (eds.) Critical Consulting: New Perspectives on the Management Advice Industry. Oxford and Malden: Blackwell.
Luca.F.A., Ioan. C. A., Sasu. C (2015), The importance of the professional personal brand. The doctors`personal brand. 7th International Conference on Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration, GEBA 2013, Procedia Economics and Finance 20 . pp 350 – 357.
Marsden, P. (2002), "Brand positioning: meme’s the word", Marketing Intelligence & Planning, Vol. 20 No. 5, pp. 307-312.
McKenna, Christopher D. (2006), The World’s Newest Profession: Management Consulting in the Twentieth Century. Cambridge: Cambridge University Press.
Morgan,M. (2011), Personal Branding:Create your Value Proposition.Strategic Finance journal, 3(6), 65-77.
Nolan. L (2015), The impact of executive personal branding on non-profit perception and communications. Public Relations Review. Volume 41, Issue 2, June 2015, PP 288-292.
Philbrick, Jodi L, Cleveland, Ana D (2016), Personal Branding: Building Your Pathway to Professional Success Personal Branding: Building Your Pathway to Professional Success ", Medical Reference Services Quarterly, )34)2: 181-189.
Rampersad, H. (2009). Authentic Personal Branding: A New Blueprint for Building and Allligning a powerful Leadership Brand, Charlotte, NC, Information Age Publishing Inc.US.
Rangarajan. D., Gelb.B.D., Vandaveer. A (2017), Strategic personal branding—And how it pays off. Business Horizons, Volume 60, Issue 5, September–October 2017, PP 657-666.
Schawbel,D. (2009). Build a Powerful Brand to Achieve Career Success. New York: Kaplan.
Shepherd, I. D. H. (2005), From Cattle and Coke to Charlie: Meeting the challenge of selfmarketing and personal branding. Journal of Marketing Management. 21 (5-6), pp. 589-606.