نویسنده = امیرحسین محمدداوودی
الگوی عوامل موفقیت جانشین‌پروری برای مدیران دانشگاهی

دوره 5، شماره 2، تیر 1401، صفحه 149-168

10.22034/qjimdo.2023.396113.1585

اسداله حسن زاده دلوئی؛ امیرحسین محمدداوودی؛ محمد علی حسینی؛ اختر جمالی